Bauleistung - 72506-2023

03/02/2023    S25

България-София: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции

2023/S 025-072506

Обявление за изменение

Изменение на поръчка/концесия през нейния срок на изпълнение

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Национален регистрационен номер: 175201304
Пощенски адрес: бул. "Цар Борис III" № 201
Град: гр. София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1618
Държава: България
Лице за контакт: Димитър Желязков
Електронна поща: d.jeliazkov@bs.eso.bg
Телефон: +359 56851755
Интернет адрес/и:
Основен адрес: http://www.eso.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18231

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Ремонт покриви на СТ и ЗРУ 110 kV в п/ст Център

Референтен номер: УМЕР/2022/13
II.1.2)Основен CPV код
45232220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции
II.1.3)Вид на поръчка
Строителство
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
45232220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови в поземлен имот с идентификатор 07079.620.117

II.2.4)Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

Ремонтът на покривите на СТ и ЗРУ 110 kV в подстанция „Център“ включва: демонтаж на поли и обшивки от поцинкована/алуминиева ламарина от бордове, почистване на основата от битумна мембрана от отпадъчни материали (мъхове, наронена посипка и други), полагане на воал от нетъкан текстил (геотекстил min 200 g/m2) за разделящ пласт, доставка и монтаж на синтетична хидроизолационна мембрана FPO/TPO (Polyfin или еквивалентна) (вкл. завършващ елемент от ламинирана с FPO-покритие метална лайсна), доставка и монтаж на ламарина по бордовете, изработка, доставка и монтаж на метална конструкция - стойка за мълниезащитен приемник и др.

Покривите на ЗРУ 20 kV, Командно-административна сграда няма да се ремонтират.

II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 60
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

Раздел ІV: Процедура

IV.2)Административна информация
IV.2.1)Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 225-646551

Раздел V: Възлагане на поръчката/концесията

Поръчка №: 67740
Наименование:

Ремонт покриви на СТ и ЗРУ 110 kV в п/ст Център

V.2)Възлагане на поръчката/концесията
V.2.1)Дата на сключване на договора/решението за възлагане на концесия:
14/11/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Поръчката/концесията е възложена на група от икономически оператори: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ПОДСТАНЦИИ-2020
Национален регистрационен номер: 177486419
Пощенски адрес: обл. Търговище
Град: с. Разбойна
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7707
Държава: България
Електронна поща: dzzd_tg@abv.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕМУ АД
Национален регистрационен номер: 835013079
Пощенски адрес: общ. Търговище, с. Разбойна
Град: с. Разбойна
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7707
Държава: България
Електронна поща: dzzd_tg@abv.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123164262
Пощенски адрес: ул."Св.Патриарх Евтимий" №.17 вх.А
Град: гр. Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: office@elkontrol.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.3)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103895548
Пощенски адрес: ул. ПЕРУНИКА №.46
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9010
Държава: България
Електронна поща: office@tid-engineering.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (към момента на сключване на договора;без да се включва ДДС)
Обща стойност на обществената поръчка: 75 467.07 BGN

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023

Раздел VІI: Изменения по поръчката/концесията

VII.1)Описание на обществената поръчка след измененията
VII.1.1)Основен CPV код
45232220 Строителни и монтажни работи по общо изграждане на подстанции
VII.1.2)Допълнителни CPV кодове
VII.1.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG341 Бургас / Burgas
Основно място на изпълнение:

Гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови в поземлен имот с идентификатор 07079.620.117

VII.1.4)Описание на обществената поръчка:

Ремонтът на покривите на СТ и ЗРУ 110 kV в подстанция „Център“ включва: демонтаж на поли и обшивки от поцинкована/алуминиева ламарина от бордове, почистване на основата от битумна мембрана от отпадъчни материали (мъхове, наронена посипка и други), полагане на воал от нетъкан текстил (геотекстил min 200 g/m2) за разделящ пласт, доставка и монтаж на синтетична хидроизолационна мембрана FPO/TPO (Polyfin или еквивалентна) (вкл. завършващ елемент от ламинирана с FPO-покритие метална лайсна), доставка и монтаж на ламарина по бордовете, изработка, доставка и монтаж на метална конструкция - стойка за мълниезащитен приемник и др.

Покривите на ЗРУ 20 kV, Командно-административна сграда няма да се ремонтират.

VII.1.5)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение, динамична система за закупуване или концесия
Продължителност в дни: 60
VII.1.6)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция/концесията (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция/концесията: 75 467.07 BGN
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ПОДСТАНЦИИ-2020
Национален регистрационен номер: 177486419
Пощенски адрес: обл. Търговище
Град: с. Разбойна
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7707
Държава: България
Електронна поща: dzzd_tg@abv.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕМУ АД
Национален регистрационен номер: 835013079
Пощенски адрес: общ. Търговище, с. Разбойна
Град: с. Разбойна
код NUTS: BG334 Търговище / Targovishte
Пощенски код: 7707
Държава: България
Електронна поща: dzzd_tg@abv.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: не
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД
Национален регистрационен номер: 123164262
Пощенски адрес: ул."Св.Патриарх Евтимий" №.17 вх.А
Град: гр. Стара Загора
код NUTS: BG344 Стара Загора / Stara Zagora
Пощенски код: 6000
Държава: България
Електронна поща: office@elkontrol.com
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.1.7)Име и адрес на изпълнителя/концесионера
Официално наименование: Т И Д ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Национален регистрационен номер: 103895548
Пощенски адрес: ул. ПЕРУНИКА №.46
Град: гр. Варна
код NUTS: BG331 Варна / Varna
Пощенски код: 9010
Държава: България
Електронна поща: office@tid-engineering.bg
Изпълнителят/концесионерът е МСП: да
VII.2)Информация относно изменения
VII.2.1)Описание на измененията
Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

С настоящето споразумение се въвеждат ред и условия за извършване на бъдеща индексация на цената на приетите дейности по договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 117а, ал. 1, във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от ПЗР на ЗИД на ЗОП в съответствие с Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (Методиката), приета с Постановление № 290 от 27.09.2022 г., след публикуване от НСИ на приложимия индекс спрямо датата на протокол на приемателна комисия, назначена от възложителя за приемане на обекта без забележки.

За целите на изпълнението на чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗОП във връзка с чл. 72 от Правилника за прилагане на ЗОП и в съответствие с чл. 4 от Методиката, срокът на действие на договор № МЕР-БС-ДОГ-27/14.11.2022 г. с предмет: "Ремонт покриви на СТ и ЗРУ 110 kV в п/ст Център" се удължава до датата на последното плащане след извършване на индексацията.

VII.2.2)Причини за изменение
Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 43, параграф 1, буква в) от Директива 2014/23/ЕС, чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)
Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

Налице е постъпило искане от изпълнителя за увеличение на цените за приетите дейности по д-ра следствие на съществено увеличение на цените на основни стоки и материали с оглед на което на основание чл.116,ал.1, т.3, във вр. с чл.117а, ал.1, във вр. с § 2 (обн. ДВ, бр. 62 от 2022 г., в сила от 5.08.2022 г.) от ПЗР на ЗИД на ЗОП, във вр. с Методика за изменение на цената на д-р за обществена поръчка в резултат на инфлация,приета с Постановление № 290 от 27.09. 2022 г. с допълнителното споразумение се въвеждат ред и условия за извършване на бъдеща индексация след публикуване от НСИ на приложимия индекс спрямо датата на протокол на прием.комисия, назначена от възложителя за приемане на обекта без забележки. С оглед липсата на възможност за прилагане на индексацията към настоящия момент поради липса на приложим индекс се налага за целите на чл. 29,ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с чл.72 от ППЗОП, срокът на д-ра да бъде удължен до датата на последното плащане след извършване на индексацията.

VII.2.3)Увеличение на цената
Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената, а също и средното равнище на инфлация във въпросната държава членка, в случая на Директива 2014/23/ЕС)
Стойност, без да се включва ДДС: 75 467.07 BGN
Обща стойност на поръчката след измененията
Стойност, без да се включва ДДС: 75 467.07 BGN