Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72516-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Budapest: Bildgebungsausrüstung für medizinische, zahnärztliche und tiermedizinische Anwendungen

2023/S 025-072516

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Semmelweis Egyetem
Nationale Identifikationsnummer: 19308674242
Postanschrift: Üllői Út 26.
Ort: Budapest
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1085
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Barta József
E-Mail: barta.jozsef@semmelweis.hu
Telefon: +36 208259573
Fax: +36 12109618
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://semmelweis.hu/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001883822022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001883822022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Mobil állatorvosi átvilágító, felvételező és CT

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR001883822022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33110000 Bildgebungsausrüstung für medizinische, zahnärztliche und tiermedizinische Anwendungen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Adásvételi szerződés állatorvosi három az egyben mobil készülék beszerzése: cone-beam CT, felvételi digitális röntgen és átvilágító, vagy azzal egyenértékű készülék a Semmelweis Egyetem részére.

További információkat a közbeszerzési dokumentáció részletesen tartalmazza.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33110000 Bildgebungsausrüstung für medizinische, zahnärztliche und tiermedizinische Anwendungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
Hauptort der Ausführung:

Semmelweis Egyetem Balassagyarmati Telephelye (Dr. Kenessey Albert Kórház és Rendelőintézetben található Boncterem) 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 125-127.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás megindítása előtt a piaci résztvevőkkel a Kbt. 28. § (4) és (5) bek. szerinti, előzetes piaci konzultációt folytatott le (EKR azonosító: EKR001861842022) a közbeszerzési eljárás előkészítése, valamint a gazdasági szereplők - tervezett beszerzésre és annak követelményeire vonatkozó - tájékoztatása érdekében.

Előzetes piaci konzultáció összefoglalójának elérhetősége:

https://ekr.gov.hu/ekr-em/folyamat/kozbeszerzes/ugylet.xhtml?piid=3192057&id=3001828

A Semmelweis Egyetemen Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete számára szükséges a gyári új (máshol még nem használt), állatorvosi, három az egyben mobil készülék: cone-beam CT, felvételi digitális röntgen és átvilágító, vagy azzal egyenértékű - és a műszaki követelménytáblázatban foglalt szakmai és minőségi elvárásoknak mindenben megfelelő - készülék. A műszaki megfelelőség igazolása tekintetében ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie a gyártót, a konkrét típust, valamint a származási hely feltüntetése is szükséges a megajánlásban.

Az ajánlat tartalmazza:

- a Közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező, 1 db cone-beam CT, felvételi digitális röntgen és átvilágító készülék szállítását,

- telepítését és üzembe helyezését, az üzembe helyezéshez szükséges anyagok, eszközök biztosítását, technikai próbaüzem lefolytatását,

- a Vevő által lefolytatandó orvosszakmai próbaüzem elvégzése során segítség nyújtását, közreműködést,

- a teljesítésigazolás kiállításának napjától kezdődően 12 (tizenkettő) hónap időtartamban jótállás biztosítását, amely tartalmazza teljes körű szerviz (karbantartás és hibajavítás) nyújtását, beleértve a kiszállási díjat, munkabért, a javításhoz és karbantartáshoz a tartalék alkatrészek biztosítását.

A állatorvosi három az egyben mobil készülék ára tartalmazza a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi költséget, beleértve a szállítást, illetve a szállítással összefüggő valamennyi (behozatallal, forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő) költséget (vám, adók, díjak, illetékek, egyéb).

A készüléknek alkalmasnak kell lennie a cadavereken végzett diagnosztikus vizsgálatok támogatására. A készülék minden része kerekeken gurítható, mobil készülék kell legyen.

Alapfeltétel a könnyű kezelhetőség, korszerűség, a megadott orvos szakmai tevékenység minél teljesebb támogatása. Ezért gyári, új kibocsátású berendezésre van szükség, a szállítással, telepítéssel, a kezelést végző 5 fő szakember 2-2 munkanap időtartamú (8 óra/nap) betanításával és 15 napos próbaüzemmel.

Alapkövetelmények és a CT alrendszer követelményei:

Műszaki és minőségi elvárások Előírt érték

Rtg-csőáram tartomány Max. 1000 mA

Rtg-csőfeszültség tartomány Max. 120 kV

A rendszer DICOM

adatformátumban tud menteni Igen

CT alrendszer követelményei:

Műszaki és minőségi elvárások Előírt érték

Max. felbontás Max. 0,25 mm szeletvastagság

Felvétel hossza Min. 70 cm

Gantry nyílás Min. 50 cm

FOV Min. 30 cm

Az értékelés során adható pontszám értékelési részszempontonként: 0-10.

Mindegyik részszempont esetében ajánlatkérő két tizedesjegy pontosságig számol, majd az így kapott számot beszorozza a súlyszámmal. Az így kialakuló pontszám esetében is csak két tizedes jegy pontosságig veszi figyelembe az ajánlatok pontszámát.

A fentiek szerint kiszámított pontok az adott részszemponthoz rendelt súlyszámmal (szorzószámmal) felszorzásra kerülnek, amelynek eredménye a súlyozott pont. Az értékelés tárgyát képező pontszám a súlyozott pontok összege.

- az 1. ár szempontnál a fordított arányosítást alkalmazzuk,

- a 2. és 3. bírálati részszempontoknál a szélsőértékkel korrigált arányosítást alkalmazzuk.

A szerződéskötéskor a készüléknek rendelkeznie kell magyar (OAH) típusengedéllyel, továbbá a nyertes Ajánlattevőnek a szerződéskötéskor rendelkeznie kell a forgalmazáshoz, beüzemeléshez, betanításhoz és szervizeléshez szükséges OAH engedélyekre a 2/2022 OAH rendelet 55. §-ának 3., 4. és 5. pontja értelmében.

A beszerzés tárgyának részletes leírását a Közbeszerzési dokumentumok VI. számú fejezete szerinti Közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

Ajánlatkérő a felhívás II.2.5. pontjában meghatározott értékelési szempontok szerint az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár - érték arány értékelési szempont alapján értékeli.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek, hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az áru ellenértékét Ajánlatkérő utólag, az igazolt teljesítést követően a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (10) bekezdéseiben meghatározott kötelező szabályok alkalmazásával, a számla igazolt kézhezvételét követően 30 napon belül banki átutalással teljesíti, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései, valamint az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben foglalt kötelező szabályok alkalmazásával.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozó a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. §, valamint a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény 3. § szerinti késedelmi kamat követelésére jogosult.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF.

Az ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltakra a kifizetéseket illetően, illetve a 143. § (3) bekezdésében foglalt speciális felmondási okra.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A. §-ban foglaltakra.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: CT alrendszer: FOV mérete (cm) (min.: 30 cm, max.: 50 cm) (előny a nagyobb) / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: CT alrendszer: Felvétel hossza (cm) (min.: 70 cm, max.: 105 cm) (előny a nagyobb) / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 2
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

GINOP-PLUSZ-2.1.1-21-2022-00240 sz. pályázat.

A beszerzés európai uniós alapokból való finanszírozásának módja utófinanszírozás, a támogatás intenzitása 100 %-os.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő) olyan gazd. szereplő, aki Oroszországhoz köthető személynek minősül az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtakra figyelemmel. A 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírtak értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem Oroszországhoz köthető személy.

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazd. szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. meghatározott kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll.

A Kbt. 67. § (1) bek. foglaltak értelmében a gazd. szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani.

A Kbt. 67. § (2) bek. értelmében a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti dokumentumban a gazd. szereplő nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn, valamint az előírt alkalmassági követelmények teljesülnek, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) bek. rendelkezéseire, továbbá hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-7. §-ra is.

Amennyiben az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bek. szerinti nyilatkozatot.

A Kbt. 67. § (4) bek. értelmében az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, illetve akkor is, ha az ajánlattevő nem kíván alvállalkozót igénybe venni.

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia/igazolni.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l) és n) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) és a (2) bek. foglaltakra.

(Közös) ajánlattevőnek az EEKD-ban nyilatkoznia kell az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bek. vonatkozásában.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 74. § (2) bek. értelmében kizárhatja az eljárásból azt az ajánlattevőt/árut, aki/ami számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bek].

A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Az EKR-ben az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapokként létrehozta egyes nyilatkozatok mintáját, melyeket az ajánlattevő elektronikus űrlap formában köteles kitölteni.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés i) pontja, illetve a 16/2012. (II. 16.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése alapján benyújtandó az ajánlattevő által megajánlott termékek vonatkozásában az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírtak szerint megfelelőségi nyilatkozat és - ha az orvostechnikai eszköz vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőségi tanúsítvány.

A Kbt. 67. § (1) bek. értelmében a gazdasági szereplő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az EEKD IV. részének (alfa) szakaszát kitölteni.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók.

Az alkalmassági követelményeknek - a Kbt. 65. § (6) bekezdésére tekintettel - közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) és (9) bekezdéseiben foglaltak szerint.

Az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó igazolásokat, a III.1.3) pont szerinti részletes adatokat is tartalmazó nyilatkozatait kizárólag az értékelési részszempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető - illetve Ajánlatkérő erre vonatkozó döntése alapján az értékelési sorrendben azt követő legkedvezőbb - ajánlattevő köteles csatolni Ajánlatkérő eljárás eredményéről szóló döntését megelőző felhívására. [Kbt. 69. § (4), (6) bekezdései]

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. rendelkezéseire a minősített ajánlattevők vonatkozásában.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben a megajánlott termékekre vonatkozóan nem rendelkezik az MDR-ben, az IVDR-ben, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendeletben előírtak szerint megfelelőségi nyilatkozattal és - ha az orvostechnikai eszköz vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszköz forgalomba hozatalához az MDR, az IVDR, illetve az orvostechnikai eszközökről szóló rendelet, vagy az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló rendelet alapján szükséges - CE megfelelőségi tanúsítvánnyal.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

- Késedelmi kötbér: amennyiben az Eladó a Szerződéstervezet 1.1. a) és b) pontjaiban meghatározott feladatokat késedelmesen teljesíti, a kötbér mértéke a nettó vételár 1 (egy) %-a a késedelem napjaira vetítetten, de maximum a nettó vételár 20 (húsz) %-a.

- Meghiúsulási kötbér: a teljesítés elmulasztása vagy a Szerződés meghiúsulása esetén a kötbér mértéke: a Berendezés teljes nettó vételár 25 (huszonöt) %-a.

A részletes fizetési feltételek és a szerződést biztosító mellékkötelezettségek pontos leírását karakter korlátozás miatt a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 01/03/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

https://ekr.gov.hu

A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdése értelmében az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Ajánlatkérő a bontás során a Kbt. 68. § (4) és (6) bekezdései szerint jár el. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakra.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt, tekintettel arra, hogy jelen közbeszerzési eljárás tárgyának természete nem teszi sem lehetővé, sem indokolttá azt. Nem osztható árubeszerzésről van szó, melyre tekintettel AK nem biztosítja a részajánlat tételt.

Ajánlatkérő=AK, Ajánlattevő=AT, AF= ajánlati felhívás, KD=közbeszerzési dokumentumok

Az ajánlatban csatolandó:

1. EKR-ben létrehozott űrlapok szerinti alábbi nyilatkozatok:

- a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap a 68. § (4) bek. szerinti adatokkal (Nyilatkozat összeállító),

- Kbt. 66. § (2) bek.,

- Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) és kc), (elegendő bírálati szakaszban)

- Kbt. 67. § (4) bek.,

- Nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (nemleges tartalom esetén is),

- Kbt. 66. § (6) bek. (nemleges tartalom esetén is),

- Kbt. 65. § (7) bek.,

- Nyilatkozat üzleti titokról,

- EEKD.

2. Az AT-nek az ajánlata részeként be kell nyújtania az ajánlat alátámasztására szolgáló dokumentumként a kitöltendő műszaki követelményeket tartalmazó, cégszerűen aláírt táblázatot és a megajánlott mobil állatorvosi átvilágító, felvételező és CT berendezés fényképes prospektusát és/vagy fényképes termékleírását, valamint használati útmutatóját melyből egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható a közbeszerzési műszaki leírások szerinti valamennyi minimum követelmény megléte.

3. A KD-ben található ajánlott nyilatkozatminták felhasználásával, a papíralapú dokumentum egyszerű másolataként benyújtandó, a szerződéstervezetről, valamint a szerződésben feltüntetendő adatokról és a szerződés teljesítése során kapcsolattartó személy(ek)ről szóló nyilatkozat, a bizalmas adatkezelésről szóló nyilatkozat, jogutódlásra vonatkozó cégiratok (adott esetben), nyilatkozat fordításról (adott esetben). Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).

4. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. További részletek a KD-ban.

5. Amennyiben az AT az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés igazolása érdekében más szervezet (szervezetek) erőforrására támaszkodik, meg kell neveznie e szervezetet (vagy személyt) és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével az alkalmassági követelmény(eke)t, amelynek igazolása érdekében ezen szervezet (vagy személy) erőforrására vagy arra is támaszkodik.

6. Csatolandó a kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okirat az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bekezdése szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.

7. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bek. és a 41/A. § (5) bek. szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös AT-k képviseletében eljárhat.

Csatolandó továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodása.

8. Csatolandók a KD-ban meghatározott további nyilatkozatok. A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján AK előírja, hogy az AT-k az ajánlat részét képező dokumentumokat pdf. formátumú fájlban készítsék el.

9. AK a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit és azok igazolását az ajánlati felhívás III.1.3) pontjában.

10. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.

11. Az ajánlati felhívásban és a KD-ban nem szabályozott kérdésekben 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

12. KD elérési útja: https://ekr.gov.hu/. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11.§ (5) bekezdése érelmében ahol a Kbt. az érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők tájékoztatását vagy felhívását írja elő, érdeklődését jelző gazdasági szereplőnek azt kell tekinteni, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdeklődését az eljárásra vonatkozóan jelezte.

13. AK nap alatt naptári napot ért. AK a IV.2.6) pont szerinti 2 (kettő) hónap időtartamú ajánlati kötöttség alatt 60 (hatvan) naptári napot ért

14. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

15. AK nem teszi lehetővé, hogy a szerződés teljesítése érdekében a nyertes AT(k) gazdálkodó szervezetet (projekttársaságot) hozzon/hozzanak létre.

16. Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. §-a alapján köteles elfogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

17. FAKSZ: Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086, helyettese: Gredics Éva, lajstromszám: 01291.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglaltak tartalmazzák.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023