Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72524-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Elektrizität

2023/S 025-072524

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA ZDRAVNOOSIGURITELNA KASA
Nationale Identifikationsnummer: 121858220
Postanschrift: ul. KRIChIM No. 1
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1407
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Kristiyan Velinov
E-Mail: kvelinov@nhif.bg
Telefon: +359 29659214
Fax: +359 29659165
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.nhif.bg/
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/5626
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09310000 Elektrizität
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на

балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“.

Доставката на електрическа енергия трябва да бъде в съответствие с действащите нормативни документи: Закон

за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на

количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).

По отношение на планирането и договарянето на конкретни количества нетна активна електрическа енергия се

прилагат ПТЕЕ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 466 666.67 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата поръчка е „Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на

балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“.

1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:

1.1. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в

т. 2.4 от Техническите изисквания и спецификации, с възможни отклонения в положителна или отрицателна

посока. Прогнозното количество електрическа енергия не задължава Възложителя да го потреби. Възложителят

си запазва правото на промяна на потребяваното количество в зависимост от възникналата необходимост, като

изпълнителят се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия

период на доставката.

1.2. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на Възложителя на свободния пазар

на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.

1.3. Включване на Възложителя като непряк член на балансиращата група на Изпълнителя съгласно “Правилата за

търговия с електрическа енергия“ (ПТЕЕ), без Възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.

1.4. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на Възложителя и съставяне на

почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО както и

извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на Възложителя на свободния пазар на

електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ;

2. Доставката на електрическа енергия за обектите на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област се осъществява

чрез електроразпределителната мрежа ниско напрежение на „Електроразпределителни мрежи Запад“ ЕАД.

3. Прогнозното количество активна електрическа енергия за 12 (дванадесет) месеца е определено на базата на

измерените количества потребена електрическа енергия през минал период от 8 месеца и е оценено на 540 MWh.

4. Посоченото прогнозно количество за потребление на електроенергия за срока на договора от 12 (дванадесет)

месеца не ангажира Възложителя да го потреби. За срока на договора Възложителят има право да присъединява

и нови обекти, като си запазва правото на промяна в прогнозното количество в положителна или отрицателна

посока според възникналата необходимост.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 220-634804
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 78181
Bezeichnung des Auftrags:

„Избор на доставчик на активна нетна електрическа енергия и координатор на балансираща група за ниско напрежение за обекти на ЦУ на НЗОК, СЗОК и РЗОК – София област“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
12/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Електрохолд Трейд ЕАД
Nationale Identifikationsnummer: 113570147
Postanschrift: ул. Позитано № 2 ет. 7, офис 7
Ort: гр. София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: trade@electrohold.bg
Telefon: +359 892271854
Fax: +359 29549382
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 466 666.67 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 466 666.67 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Номер на договора в деловодната система на НЗОК: РД-14-1/12.01.2023 г.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Решението за определяне на изпълнител подлежи на обжалване пред КЗК в 10-дневен срок при условията на чл.

197, ал. 1, т. 7, буква "а" от ЗОП.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023