Lieferungen - 72525-2023

03/02/2023    S25

България-София: Камери за контролиране на скоростта

2023/S 025-072525

Поправка

Обявление за изменения или за допълнителна информация

Доставки

(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2022/S 219-630803)

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган/възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Министерство на вътрешните работи
Национален регистрационен номер: 000695235
Пощенски адрес: ул. 6-ти септември № 29
Град: София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Евелина Шаламанова
Електронна поща: edshalamanova@mvr.bg
Телефон: +359 29822649
Факс: +359 29813010
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mvr.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/21116

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Закупуване на 20 броя стационарно-преносими технически средства за контрол на скоростта

II.1.2)Основен CPV код
34971000 Камери за контролиране на скоростта
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

1. Закупуване на 20 броя стационарно-преносими устройства за контрол на скоростта (СПУКС):

2. Инсталация, настройване, конфигуриране, тестване и пускане в действие на цялото оборудване и софтуер;

3. Интегриране с автоматизирани информационни системи на МВР и предаване на данни за генериране на електронен фиш;

4. Обучение на 20 обучители - потребители и администратори на СПУКС за работа с техническите средства;

5. Техническа поддръжка и гаранционно обслужване на СПУКС.

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023
VI.6)Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 219-630803

Раздел VІI: Промени

VII.1)Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: IV.2.2)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 06/01/2023
Да се чете:
Дата: 21/02/2023
Номер на раздел: IV.2.7)
Част от текста, която трябва да се промени: Дата
Вместо:
Дата: 10/01/2023
Да се чете:
Дата: 23/02/2023
VII.2)Друга допълнителна информация: