Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72536-2023

03/02/2023    S25

Polen-Bydgoszcz: Brotwaren

2023/S 025-072536

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Areszt Śledczy w Bydgoszczy
Nationale Identifikationsnummer: 091393218
Postanschrift: ul. Wały Jagiellońskie 4
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-131
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Justyna Molenda
E-Mail: zp_as_bydgoszcz@sw.gov.pl
Telefon: +48 525855312
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zp.sw.gov.pl
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zakład Karny w Inowrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: 341562768
Postanschrift: ul. Gabriela Narutowicza 46
Ort: Inowrocław
NUTS-Code: PL617 Inowrocławski
Postleitzahl: 88-100
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Dorota Gościak
E-Mail: zk_inowroclaw@sw.gov.pl
Telefon: +48 523541210
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zp.sw.gov.pl
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna więziennictwa
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy pieczywa, zamówienie wspólne dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu

Referenznummer der Bekanntmachung: D/Kw.2232.12.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
15811000 Brotwaren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa w ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres ok. 10 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.

1.1 Chleb zwykły (pszenno-żytni), CPV 15811100-7 – 153 500 kg

1.2 Chleb pszenny, 15811100-7 – 350 kg

1.3 Chleb razowy, CPV 15811100-7 – 585 kg

1.4 Bułka pszenna, CPV 15811400-0 – 35 940 szt.

1.5 Bułka tarta - CPV 15800000-6 – 1 150 kg

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IV SWZ.

3. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 550 836.80 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
15811100 Brot
15811400 Fladen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL61 Kujawsko-pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, OZ w Bydgoszczy-Fordonie ul. Rynek 8, Zakład Karny w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 46.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa w ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres ok. 10 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.

1.1 Chleb zwykły (pszenno-żytni), CPV 15811100-7 – 153 500 kg

1.2 Chleb pszenny, 15811100-7 – 350 kg

1.3 Chleb razowy, CPV 15811100-7 – 585 kg

1.4 Bułka pszenna, CPV 15811400-0 – 35 940 szt.

1.5 Bułka tarta - CPV 15800000-6 – 1 150 kg

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IV SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 226-650770
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy pieczywa, zamówienie wspólne dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Spółdzielnia Produkcji Spożywczej TOSTA
Nationale Identifikationsnummer: 001020128
Postanschrift: ul. Księdza Józefa Schulza 9
Ort: Bydgoszcz
NUTS-Code: PL613 Bydgosko-toruński
Postleitzahl: 85-315
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 712 787.40 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 550 836.80 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail as_bydgoszcz@sw.gov.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora; We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail iod_as_bydgoszcz@sw.gov.pl lub pisemnie na adres Areszt Śledczy w Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz lub telefonicznie pod nr: 52/5855205.; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania pełnej dokumentacji zamówienia publicznego wynikającego z instrukcji kancelaryjnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy określone zostały w Rozdziale XXXIX SWZ. Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa określone zostały w Rozdziale XXXX SWZ. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023