Lieferungen - 72536-2023

03/02/2023    S25

Polska-Bydgoszcz: Pieczywo

2023/S 025-072536

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Areszt Śledczy w Bydgoszczy
Krajowy numer identyfikacyjny: 091393218
Adres pocztowy: ul. Wały Jagiellońskie 4
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-131
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Molenda
E-mail: zp_as_bydgoszcz@sw.gov.pl
Tel.: +48 525855312
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zp.sw.gov.pl
I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zakład Karny w Inowrocławiu
Krajowy numer identyfikacyjny: 341562768
Adres pocztowy: ul. Gabriela Narutowicza 46
Miejscowość: Inowrocław
Kod NUTS: PL617 Inowrocławski
Kod pocztowy: 88-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Gościak
E-mail: zk_inowroclaw@sw.gov.pl
Tel.: +48 523541210
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zp.sw.gov.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna więziennictwa
I.5)Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy pieczywa, zamówienie wspólne dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu

Numer referencyjny: D/Kw.2232.12.2022
II.1.2)Główny kod CPV
15811000 Pieczywo
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa w ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres ok. 10 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.

1.1 Chleb zwykły (pszenno-żytni), CPV 15811100-7 – 153 500 kg

1.2 Chleb pszenny, 15811100-7 – 350 kg

1.3 Chleb razowy, CPV 15811100-7 – 585 kg

1.4 Bułka pszenna, CPV 15811400-0 – 35 940 szt.

1.5 Bułka tarta - CPV 15800000-6 – 1 150 kg

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IV SWZ.

3. Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 550 836.80 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15811100 Chleb
15811400 Bułeczki
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Areszt Śledczy w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 4, OZ w Bydgoszczy-Fordonie ul. Rynek 8, Zakład Karny w Inowrocławiu ul. Gabriela Narutowicza 46.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia są dostawy pieczywa w ilościach niżej wymienionych. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres ok. 10 miesięcy. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu z braku zapotrzebowania lub zmniejszenia zapotrzebowania.

1.1 Chleb zwykły (pszenno-żytni), CPV 15811100-7 – 153 500 kg

1.2 Chleb pszenny, 15811100-7 – 350 kg

1.3 Chleb razowy, CPV 15811100-7 – 585 kg

1.4 Bułka pszenna, CPV 15811400-0 – 35 940 szt.

1.5 Bułka tarta - CPV 15800000-6 – 1 150 kg

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale IV SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 257 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 226-650770
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawy pieczywa, zamówienie wspólne dla Aresztu Śledczego w Bydgoszczy oraz Zakładu Karnego w Inowrocławiu

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Spółdzielnia Produkcji Spożywczej TOSTA
Krajowy numer identyfikacyjny: 001020128
Adres pocztowy: ul. Księdza Józefa Schulza 9
Miejscowość: Bydgoszcz
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 85-315
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 712 787.40 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 550 836.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający, zgodnie z art. 139 ustawy Pzp, przewiduje odwróconą kolejność czynności, tj. może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail as_bydgoszcz@sw.gov.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora; We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pani kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może odbyć się drogą elektroniczną na adres e-mail iod_as_bydgoszcz@sw.gov.pl lub pisemnie na adres Areszt Śledczy w Bydgoszczy, Inspektor Ochrony Danych, ul. Wały Jagiellońskie 4, 85-131 Bydgoszcz lub telefonicznie pod nr: 52/5855205.; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania pełnej dokumentacji zamówienia publicznego wynikającego z instrukcji kancelaryjnej Aresztu Śledczego w Bydgoszczy. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy określone zostały w Rozdziale XXXIX SWZ. Informacje dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa określone zostały w Rozdziale XXXX SWZ. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 r. poz. 835). 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p., przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

4. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023