Lieferungen - 72538-2023

03/02/2023    S25

България-Земен: Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи

2023/S 025-072538

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЕН"
Национален регистрационен номер: 2016275060283
Пощенски адрес: ул. ПЕЩЕРСКО ШОСЕ №.20
Град: гр.Земен
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
Пощенски код: 2440
Държава: България
Лице за контакт: Izabel Marselova Angelova
Електронна поща: izabel.marselova@abv.bg
Телефон: +359 894037717
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.dgs-zemen.bg
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/tender/243468/buyer/246210/awards/960551
I.4)Вид на възлагащия орган
Друг тип: Горско стопанство
I.5)Основна дейност
Друга дейност: Възпроизводство на горите

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Доставка чрез закупуване на 2 броя бензиномоторни триони за нуждите на ТП "ДГС Земен""

II.1.2)Основен CPV код
16100000 Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на настоящата обществена поръчка ключва доставка чрез закупуване на 2 броя бензиномоторни триони за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Земен””, като пълния обхват на поръчката е описан в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 795.00 BGN
II.2)Описание
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
16100000 Машини, използвани в селското и горското стопанство за подготовка или култивиране на земи
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG414 Перник / Pernik
Основно място на изпълнение:

Административната сграда на ТП "ДГС ЗЕМЕН", намираща се на адрес: гр.Земен, ул. "Пещерско шосе" №20.

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на настоящата обществена поръчка ключва доставка чрез закупуване на 2 броя бензиномоторни триони за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Земен””, като пълния обхват на поръчката е описан в Техническата спецификация – Приложение № 1 от документацията.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2022/S 194-546931
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 77902
Наименование:

"Доставка чрез закупуване на 2 броя бензиномоторни триони за нуждите на ТП "ДГС Земен""

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
12/12/2022
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: НС МАКС ТРЕЙД ЕООД
Национален регистрационен номер: 206902326
Пощенски адрес: ул.РИЛСКИ СКИОР №.14 ет.2 ап.ОФИС 2
Град: гр. Самоков
код NUTS: BG412 София / Sofia
Пощенски код: 2000
Държава: България
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 1 440.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 795.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

чл.197 от ЗОП.

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
30/01/2023