Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72541-2023

03/02/2023    S25

Polen-Wieliczka: Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen

2023/S 025-072541

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Nationale Identifikationsnummer: REGON 121398842
Postanschrift: ul. Lednicka 16a
Ort: Wieliczka
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Postleitzahl: 32-020
Land: Polen
Kontaktstelle(n): W sprawach merytorycznych: Elżbieta Kłapa, w sprawach formalnych: Adam Konieczny
E-Mail: gzd@wieliczka.eu
Telefon: +48 122782010
Fax: +48 122501190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gzd.wieliczka.eu
Adresse des Beschafferprofils: https://bip.malopolska.pl/gzdrog
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Budowa i utrzymanie dróg gminnych

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023

Referenznummer der Bekanntmachung: GZD.4333.1.18.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09000000 Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023. Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej obejmuje energię elektryczną czynną: całodobową, nocną i dzienną. Parametry techniczne:

- Grupa taryfowa C11 i C12b

- Zamawiający planuje w 2023 r. zakupić łącznie około 4 705 000 kWh, z czego w taryfie:

a) energia czynna dzienna C12b - 2 016 000 kWh,

b) energia czynna nocna C12b - 2 619 000 kWh,

c) energia całodobowa C11 - 70 000 kWh,

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09300000 Elektrizität, Heizung, Sonnen- und Kernenergie
09310000 Elektrizität
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL214 Krakowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Wieliczka

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023.

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej obejmuje energię elektryczną czynną: całodobową, nocną i dzienną. Parametry techniczne:

Grupa taryfowa C11 i C12b

Zamawiający planuje w 2023 r. zakupić łącznie około 4 705 000 kWh, z czego w taryfie:

energia czynna dzienna C12b - 2 016 000 kWh,

energia czynna nocna C12b - 2 619 000 kWh,

energia całodobowa C11 - 70 000 kWh,

Ilość punktów poboru 288 szt. Punkty poboru znajdują się na terenie OSD-TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna 31-538 Kraków ul. Jasnogórska 11. Sterowanie oświetlenia drogowego odbywa się za pomocą czujników zmierzchu i zegarów astronomicznych.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do złożenia w imieniu zamawiającego Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Obecnie obowiązujące umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony tj. do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy celem zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii;

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;

09310000-5 – Elektryczność.

Zamawiający informuje, że obecnie obowiązują rozdzielone umowy na sprzedaż i na dystrybucję energii elektrycznej. Są one zawarte na okres jednego roku, a ich ważność upływa z dniem 31.12.2022 r. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: PGE Obrót S.A. 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, umowa obowiązuje do 31.12.2022r.

Uwaga. Zamawiający należy do grupy odbiorców uprawnionych o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. d) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia stosuje się przepisy wyżej przywołanej ustawy, w tym zaoferowana cena za dostawę energii elektrycznej nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w art. 2 ust. 1 lit. b) w/w ustawy, to jest ceny w wysokości 785 zł/MWh (0,785 zł/kWh). Zamawiający złoży Wykonawcy stosowne oświadczenie o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IriESD) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych tj. zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 002-003224
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający unieważnił postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 uPzp, gdyż do upływu terminu składania ofert, t.j. do dnia 31.01.2023 r. do godziny 10:00 nie została złożona żadna oferta.

Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W sprawach nieuregulowanych w nin. punkcie w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu IX uPzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023