Lieferungen - 72541-2023

03/02/2023    S25

Polska-Wieliczka: Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii

2023/S 025-072541

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 121398842
Adres pocztowy: ul. Lednicka 16a
Miejscowość: Wieliczka
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Kod pocztowy: 32-020
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: W sprawach merytorycznych: Elżbieta Kłapa, w sprawach formalnych: Adam Konieczny
E-mail: gzd@wieliczka.eu
Tel.: +48 122782010
Faks: +48 122501190
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.gzd.wieliczka.eu
Adres profilu nabywcy: https://bip.malopolska.pl/gzdrog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Budowa i utrzymanie dróg gminnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023

Numer referencyjny: GZD.4333.1.18.2022
II.1.2)Główny kod CPV
09000000 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023. Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej obejmuje energię elektryczną czynną: całodobową, nocną i dzienną. Parametry techniczne:

- Grupa taryfowa C11 i C12b

- Zamawiający planuje w 2023 r. zakupić łącznie około 4 705 000 kWh, z czego w taryfie:

a) energia czynna dzienna C12b - 2 016 000 kWh,

b) energia czynna nocna C12b - 2 619 000 kWh,

c) energia całodobowa C11 - 70 000 kWh,

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09300000 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
09310000 Elektryczność
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL214 Krakowski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wieliczka

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023.

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej obejmuje energię elektryczną czynną: całodobową, nocną i dzienną. Parametry techniczne:

Grupa taryfowa C11 i C12b

Zamawiający planuje w 2023 r. zakupić łącznie około 4 705 000 kWh, z czego w taryfie:

energia czynna dzienna C12b - 2 016 000 kWh,

energia czynna nocna C12b - 2 619 000 kWh,

energia całodobowa C11 - 70 000 kWh,

Ilość punktów poboru 288 szt. Punkty poboru znajdują się na terenie OSD-TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna 31-538 Kraków ul. Jasnogórska 11. Sterowanie oświetlenia drogowego odbywa się za pomocą czujników zmierzchu i zegarów astronomicznych.

Wykonawca, który wygra przetarg zobowiązuje się do złożenia w imieniu zamawiającego Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego właściwego dla Zamawiającego, zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej. Obecnie obowiązujące umowy dystrybucyjne zawarte są na czas określony tj. do dnia 31.12.2022 r. Zamawiający udzieli stosownego pełnomocnictwa Wykonawcy celem zawarcia umów o świadczenie usług dystrybucji w termie umożliwiającym skuteczne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy.

Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

09000000-3 – Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii;

09300000-2 – Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa;

09310000-5 – Elektryczność.

Zamawiający informuje, że obecnie obowiązują rozdzielone umowy na sprzedaż i na dystrybucję energii elektrycznej. Są one zawarte na okres jednego roku, a ich ważność upływa z dniem 31.12.2022 r. Obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest: PGE Obrót S.A. 35-959 Rzeszów, ul. 8-go Marca 6, umowa obowiązuje do 31.12.2022r.

Uwaga. Zamawiający należy do grupy odbiorców uprawnionych o których mowa w art. 2 ust. 2 lit. d) ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243). W związku z powyższym do niniejszego zamówienia stosuje się przepisy wyżej przywołanej ustawy, w tym zaoferowana cena za dostawę energii elektrycznej nie może przekroczyć ceny maksymalnej określonej w art. 2 ust. 1 lit. b) w/w ustawy, to jest ceny w wysokości 785 zł/MWh (0,785 zł/kWh). Zamawiający złoży Wykonawcy stosowne oświadczenie o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy, a w szczególności Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623 z późn. zm.), Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IriESD) oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej z zachowaniem obowiązujących standardów jakościowych tj. zapewnić Zamawiającemu standardy jakościowe obsługi zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Energetycznego.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 002-003224
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej do celów oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych na terenie miasta i gminy Wieliczka w roku 2023

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający unieważnił postępowania na podstawie art. 255 pkt 1 uPzp, gdyż do upływu terminu składania ofert, t.j. do dnia 31.01.2023 r. do godziny 10:00 nie została złożona żadna oferta.

Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a);

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5. i 6. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

13. W sprawach nieuregulowanych w nin. punkcie w zakresie wniesienia odwołania i skargi mają zastosowanie przepisy Działu IX uPzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023