Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72543-2023

03/02/2023    S25

Polen-Rudy: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2023/S 025-072543

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
Nationale Identifikationsnummer: 272536296
Postanschrift: ul. Rogera 1
Ort: Rudy
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 47-430
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Marcin Fischer
E-Mail: rudy@katowice.lasy.gov.pl
Telefon: +48 324103029
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://rudy-raciborskie.katowice.lasy.gov.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-rudy-raciborskie/zamowienia-publiczne2
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://josephine.proebiz.com.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w 2023 roku

Referenznummer der Bekanntmachung: ZG.270.2.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach

(t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z późniejszymi. zmianami – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w 2023 roku.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikają z załącznika nr 2 do SWZ.

Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pomocą platformy JOSEPHINE oraz poczty elektronicznej: rudy@katowice.lasy.gov.pl

Informacje szczegółowe dot. komunikacji w postępowaniu zawiera pkt. 10 SWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w 2023 roku prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Kotlarnia, Borowiec, Lubieszów i Solarnia

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
77231800 Führung von Waldbaumschulen
75251120 Waldbrandbekämpfung
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa:

Kotlarnia, Borowiec, Lubieszów i Solarnia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:

Zał nr 2.1. planowany rozmiar prac;

Zał nr 2.2. szczegółowy rozmiar prac wg. grup czynności, czynności i lokalizacji

Zał nr 2.3. charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Zał nr 2.4. układ sortymentowy pozyskania drewna;

Zał nr 2.5. zestawienie odległości i warunków zrywki

Zał nr 2.6 zestawienie poz. z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie zrywki i pozyskania drewna

Zał nr 2.7 nie dotyczy

Zał nr 2.8 informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna;

Zał nr 2.9 informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy wykaszania chwastów)

Zał nr 2.10 nie dotyczy

Zakresy rzeczowe zestawione w zał 2 do SWZ mają charakter szacunkowy.

Opis standardu wykonawstwa prac leśnych zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem na podstawie art. 121 PZP obowiązku samodzielnej realizacji kluczowej części zamówienia jaką stanowi nadzór, organizacja i koordynacja nad wykonywanymi pracami. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców jeśli już są znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu

i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ten sam wymóg dotyczy osób skierowanych do nadzoru i koordynacji prac, które muszą być zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego z zadań częściowych (pakietów) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane

w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych

w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia

te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy tak zleconych usług nie przekroczy 70% wartości podstawowej zamówienia.

Opis tych zamówień zawiera pkt 5 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w 2023 roku prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Bargłówka i Stanica

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
77231800 Führung von Waldbaumschulen
75251120 Waldbrandbekämpfung
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa:

Bargłówka i Stanica

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:

Zał nr 2.1. planowany rozmiar prac;

Zał nr 2.2. szczegółowy rozmiar prac wg. grup czynności, czynności i lokalizacji

Zał nr 2.3. charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Zał nr 2.4. układ sortymentowy pozyskania drewna;

Zał nr 2.5. zestawienie odległości i warunków zrywki

Zał nr 2.6 zestawienie poz. z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie zrywki i pozyskania drewna

Zał nr 2.7 nie dotyczy

Zał nr 2.8 informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna;

Zał nr 2.9 informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy wykaszania chwastów)

Zał nr 2.10 nie dotyczy

Zakresy rzeczowe zestawione w zał 2 do SWZ mają charakter szacunkowy.

Opis standardu wykonawstwa prac leśnych zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem na podstawie art. 121 PZP obowiązku samodzielnej realizacji kluczowej części zamówienia jaką stanowi nadzór, organizacja i koordynacja nad wykonywanymi pracami. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców jeśli już są znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu

i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ten sam wymóg dotyczy osób skierowanych do nadzoru i koordynacji prac, które muszą być zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego z zadań częściowych (pakietów) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane

w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych

w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia

te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy tak zleconych usług nie przekroczy 70% wartości podstawowej zamówienia.

Opis tych zamówień zawiera pkt 5 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w 2023 roku prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Ponięcice

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
77231800 Führung von Waldbaumschulen
75251120 Waldbrandbekämpfung
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwo Ponięcice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:

Zał nr 2.1. planowany rozmiar prac;

Zał nr 2.2. szczegółowy rozmiar prac wg. grup czynności, czynności i lokalizacji

Zał nr 2.3. charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Zał nr 2.4. układ sortymentowy pozyskania drewna;

Zał nr 2.5. zestawienie odległości i warunków zrywki

Zał nr 2.6 zestawienie poz. z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie zrywki i pozyskania drewna

Zał nr 2.7 nie dotyczy

Zał nr 2.8 informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna;

Zał nr 2.9 informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy wykaszania chwastów)

Zał nr 2.10 nie dotyczy

Zakresy rzeczowe zestawione w zał 2 do SWZ mają charakter szacunkowy.

Opis standardu wykonawstwa prac leśnych zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem na podstawie art. 121 PZP obowiązku samodzielnej realizacji kluczowej części zamówienia jaką stanowi nadzór, organizacja i koordynacja nad wykonywanymi pracami. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców jeśli już są znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu

i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ten sam wymóg dotyczy osób skierowanych do nadzoru i koordynacji prac, które muszą być zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego z zadań częściowych (pakietów) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane

w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych

w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia

te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy tak zleconych usług nie przekroczy 70% wartości podstawowej zamówienia.

Opis tych zamówień zawiera pkt 5 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w 2023 roku prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwach Krasiejów i Nędza

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
77231800 Führung von Waldbaumschulen
75251120 Waldbrandbekämpfung
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa:

Krasiejów i Nędza

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:

Zał nr 2.1. planowany rozmiar prac;

Zał nr 2.2. szczegółowy rozmiar prac wg. grup czynności, czynności i lokalizacji

Zał nr 2.3. charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Zał nr 2.4. układ sortymentowy pozyskania drewna;

Zał nr 2.5. zestawienie odległości i warunków zrywki

Zał nr 2.6 zestawienie poz. z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie zrywki i pozyskania drewna

Zał nr 2.7 nie dotyczy

Zał nr 2.8 informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna;

Zał nr 2.9 informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy wykaszania chwastów)

Zał nr 2.10 nie dotyczy

Zakresy rzeczowe zestawione w zał 2 do SWZ mają charakter szacunkowy.

Opis standardu wykonawstwa prac leśnych zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem na podstawie art. 121 PZP obowiązku samodzielnej realizacji kluczowej części zamówienia jaką stanowi nadzór, organizacja i koordynacja nad wykonywanymi pracami. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców jeśli już są znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu

i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ten sam wymóg dotyczy osób skierowanych do nadzoru i koordynacji prac, które muszą być zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego z zadań częściowych (pakietów) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane

w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych

w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia

te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy tak zleconych usług nie przekroczy 70% wartości podstawowej zamówienia.

Opis tych zamówień zawiera pkt 5 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Rudy Raciborskie w 2023 roku prace z zakresu gospodarki leśnej w leśnictwie Baborów

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231500 Forstüberwachung oder -bewertung
77231600 Aufforstung
77231800 Führung von Waldbaumschulen
75251120 Waldbrandbekämpfung
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwo Baborów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:

Zał nr 2.1. planowany rozmiar prac;

Zał nr 2.2. szczegółowy rozmiar prac wg. grup czynności, czynności i lokalizacji

Zał nr 2.3. charakterystyka leśnictwa w zakresie pozyskania drewna;

Zał nr 2.4. układ sortymentowy pozyskania drewna;

Zał nr 2.5. zestawienie odległości i warunków zrywki

Zał nr 2.6 zestawienie poz. z dodatkowymi utrudnieniami w zakresie zrywki i pozyskania drewna

Zał nr 2.7 nie dotyczy

Zał nr 2.8 informacja o optymalnej technologii pozyskania drewna;

Zał nr 2.9 informacja o charakterze pielęgnacji lasu (strefy wykaszania chwastów)

Zał nr 2.10 nie dotyczy

Zakresy rzeczowe zestawione w zał 2 do SWZ mają charakter szacunkowy.

Opis standardu wykonawstwa prac leśnych zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom z zastrzeżeniem na podstawie art. 121 PZP obowiązku samodzielnej realizacji kluczowej części zamówienia jaką stanowi nadzór, organizacja i koordynacja nad wykonywanymi pracami. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców jeśli już są znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Zamawiający zgodnie z art. 95 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę oraz wszystkich Podwykonawców na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu

i zrywce surowca drzewnego, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Ten sam wymóg dotyczy osób skierowanych do nadzoru i koordynacji prac, które muszą być zatrudnione bezpośrednio przez Wykonawcę.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego z zadań częściowych (pakietów) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane

w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych

w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia

te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy tak zleconych usług nie przekroczy 70% wartości podstawowej zamówienia.

Opis tych zamówień zawiera pkt 5 SWZ.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prace z zakresu melioracji agrotechnicznych i przygotowania gleby w Nadleśnictwie

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
NUTS-Code: PL524 Opolski
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa:

Kotlarnia, Borowiec, Bargłówka, Krasiejów, Stanica, Rudy, Lubieszów, Solarnia, Nędza, Szymocice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu melioracji agrotechnicznych i przygotowania gleby wynikające z załącznika nr 2 do SWZ, na który składają się:

Zał nr 2.1. planowany rozmiar prac;

Zał nr 2.2. szczegółowy rozmiar prac wg. grup czynności, czynności i lokalizacji

Zakresy rzeczowe zestawione w zał 2 do SWZ mają charakter szacunkowy.

Opis standardu wykonawstwa prac leśnych zawiera załącznik nr 3 do SWZ.

Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie: części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców jeśli już są znani. Wskazanie takie należy umieścić w Ofercie.

W przypadku braku wskazania w ofercie podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w Załączniku nr 3 do SWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w Załączniku nr 3 do SWZ.

Zamówienie będzie realizowane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2023 roku.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego z zadań częściowych (pakietów) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane

w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust. 1 stanowiącego załącznik nr 12 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych

w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie.

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z Opcji w przypadku: (1) wystąpienia konieczności zwiększenia zakresu rzeczowego usług stanowiących przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych, atmosferycznych bądź związanych z prawidłowym prowadzeniem gospodarki leśnej (2) zmian na rynku sprzedaży drewna lub powierzenia Zamawiającemu nowych zadań gospodarczych lub publicznych, (3) braku możliwości wyłonienia z przyczyn obiektywnych wykonawców usług leśnych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówień, celem zabezpieczenia niezbędnego wykonawstwa prac oraz (4) powierzania Wykonawcy prac stanowiących wykonawstwo zastępcze w stosunku do prac realizowanych przez innego Wykonawcę.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia

te polegać będą na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia.

Zakres rzeczowy tak zleconych usług nie przekroczy 70% wartości podstawowej zamówienia.

Opis tych zamówień zawiera pkt 5 SWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawiera Załącznik nr 12 do SWZ Istotne postanowienia umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 10:30
Ort:

Otwarcie ofert nastąpi na platformie JOSEPHINE

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późniejszymi zmianami - „PZP”) oraz aktów wykonawczych do PZP.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE:

SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

WIZJI LOKALNEJ I SPRAWDZENIA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 131 UST 2 PZP

ROZLICZANIA W WALUTACH OBCYCH

WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

NIE STAWIA WYMAGAŃ W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA OSÓB O KTÓRYCH MOWA W ART. 96 UST 2 PKT 2 PZP

NIE ZASTRZEGA MOŻLIWOŚCI UBIEGANIA SIĘ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYŁĄCZNIE WYKONAWCÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 94 PZP

NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT W FORMIE KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH LUB DOŁĄCZENIA KATALOGÓW ELEKTRONICZNYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA RODO została zawarta w pkt 21 SWZ

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 1% ceny łącznej wynikającej z oferty na daną część zamówienia. Informacje o zabezpieczaniu zawiera pkt 20 SWZ.

Przy wyborze ofert w każdym zadaniu częściowym Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert: Cena – 100 %

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla poszczególnych zadań częściowych (pakietów):

nr 1 30 000,00 zł

nr 2 30 000,00 zł

nr 3 15 000,00 zł

nr 4 30 000,00 zł

nr 5 15 000,00 zł

nr 6 10 000,00 zł

Informacje dot. wadium zawiera pkt 11 SWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału

w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia JEDZ. Informacje szczegółowe dot JEDZ zawiera pkt 9.1. SWZ.

Wykonawca/podmiot udostepniający zasoby składają oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w związku z agresją Rosji na Ukrainę.

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, działając na podstawie art. 126 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:

- wykazu wykonanych usług (wraz z referencjami)

- informacji z banku lub SKOK

- wykazu osób

- wykazu maszyn i urządzeń technicznych

- informacji z KRK

- oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- zaświadczenia z US

- zaświadczenia ZUS

- odpisu lub informacji z KRS lub z CEiDG

- oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z KRK składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w pkt 9.3. lit a) SWZ, Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

2) zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społ. lub zdrowotne lub odpisu albo inf. z KRS lub z CEIDG, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

(a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

(b)nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gosp. nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej sytuacji

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą:

1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 2) oświadczenie JEDZ podmiotu udostępniającego

Zamawiający nie wymaga przedmiotowych śr. dowodowych.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało

w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie PZP;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).

Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi się

w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 896 z późn. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800/+48 224587803
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023