Lieferungen - 72548-2023

03/02/2023    S25

България-София: Електродомакински кухненски уреди

2023/S 025-072548

Обявление за поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Национален регистрационен номер: 000696327
Пощенски адрес: ул. МОСКОВСКА №33
Град: гр.София
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Пощенски код: 1000
Държава: България
Лице за контакт: Добрина Петрова Йорданова
Електронна поща: d.vasileva@sofia.bg
Телефон: +359 29377366
Факс: +359 29861221
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.sofia.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/1240
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/264532
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/264532
I.4)Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган
I.5)Основна дейност
Общи обществени услуги

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

"Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие "Социален патронаж"

II.1.2)Основен CPV код
39711000 Електродомакински кухненски уреди
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

"Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кухненска техника и оборудване за нуждите на Общинско предприятие "Социален патронаж"

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
II.2.4)Описание на обществената поръчка:

„Закупуване, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кухненска техника и оборудване“ за нуждите на ОП „Социален патронаж“:

- Електрическа печка с 4 квадратни плочи 300/300мм, всяка по 4kW и електрическа фурна GN2/1, мощност 6kW и температурен диапазон от +125oС до +310oС – 2броя

- Професионална миялна машина – 1брой

- Фризер хоризонтален – 1брой

- Зеленчукорезачка – 1брой

- Професионален пасатор-миксер – 5броя

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 100 000.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 30
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

В настоящата обществена поръчка не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участникът трябва да има внедрена:

1.1 Система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001 или еквивалент, с обхват предмета на настоящата поръчка;

2.Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката.

Изисквано минимално/ни ниво/а:

1. Участникът трябва да има внедрена: Система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001 или еквивалент, с обхват предмета на настоящата поръчка;

1.2. При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 1., участниците декларират в част IV: Критерии за подбор., буква „Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП информация (№, дата на издаване, срок на валидност, сертифициращ орган и обхват на сертификация) относно: Система за управление качеството, отговаряща на изискванията на стандарт EN ISO 9001 или еквивалент, с обхват предмета на настоящата поръчка;

Съответствие с изискванията по т.1.2 се доказват при условията на чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП със Копие на сертификатите издадени от акредитирани лица по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

2.Участниците трябва да имат опит за изпълнение на поръчката. През последните 3години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил дейност/и идентични или сходни с тези на поръчката.

*Под дейност, сходна с предмета на поръчката се счита доставка и монтаж на кухненска техника и оборудване.

2.1.При подаване на оферта, съответствието с изискването по т.2 участникът декларира в ЕЕДОП частIV:Критерии за подбор, като посочва информация за изпълнените сходни дейности с посочване на стойностите,датите и получателите им.Съответствие с изискването по т.1 се доказва съгласно чл.67,ал.5 и чл.112,ал.1,т.2 от ЗОП със списък на дейностите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,с посочване на стойностите,датите и получателите им,заедно с документи,които доказват извършените дейности.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

1). Изпълнителя да е оторизиран от производителя на съответната техника или съответветния официален представител в страната, че има право да продава, монтира и обслужва предложеното оборудване.

2). Гаранционният срок е минимум 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършената доставка и монтаж

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06/03/2023
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 07/03/2023
Местно време: 13:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:

1. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 30 (тридесет) календарни дни за дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на кухненската техника и оборудване.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС и се освобождава съгласно проекта на договор.

3. Плащанията ще се извършват съгласно проекта на договора.

4. При подписване на договора определеният изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП, включително за трети лица и подизпълнители ако има такива.

----------------------

8. За участниците в процедурата не трябва да са на лице основанията за отстраняване, посочени в чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП. За участниците не трябва да важат забраните, посочени в чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим контролираните от тях лица и техните действителни собственици, както и чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП, не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване се декларира в част III, раздел Г от ЕЕДОП в полето „Прилагат ли се специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност.

----------------------

Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, при критерий за оценка-"най – ниска цена".

----------------------

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя копие на документ за създаване на обединението (учередителен акт, споразумение и/или друг приложим документ), както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението, дейностите които ще изпълнява всеки член на обединението, уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство.

----------------------

Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП,част III, раздели А,Б,В,Г. Участниците представят ЕЕДОП, подписан с квалифициран електронен подпис от съответните задължени лица по смисъла на ЗОП.

----------------------

За участниците не следва да са на лице обстоятелствата по чл. 5к от Регламент (EС) № 2022/576 на Съвета от 8 април 2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 833/2014 г. относно ограничителните мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Участниците представят Декларация за отсъствие на обстоятелствата (по приложен образец) в раздел „Изисквания към личното състояние и критерии за подбор“.

VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: delovodstvo@cpc.bg
Телефон: +359 29356113
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
31/01/2023