Lieferungen - 72557-2023

03/02/2023    S25

Polska-Świnoujście: Paliwo do silników diesla (EN 590)

2023/S 025-072557

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Świnoujście -
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 810504943
Adres pocztowy: Wybrzeże Władysława IV 12
Miejscowość: Świnoujście
Kod NUTS: PL428 Szczeciński
Kod pocztowy: 72-600
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Patrycja Piechocińska
E-mail: p.piechocinska-lazdowska@zegluga.swi.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: http://zegluga.swi.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Transport

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

Numer referencyjny: ZP/13/2022
II.1.2)Główny kod CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej, zwanym dalej „materiałami” lub ”przedmiotem zamówienia” z podziałem na 2 zadania o parametrach wskazanych w załączniku Nr 1 do SIWZ

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 9 368 522.51 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

3. Dostawa żeglugowego oleju napędowego dla jednostek pływających MGO DMA

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09134220 Paliwo do silników diesla (EN 590)
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa żeglugowego oleju napędowego dla jednostek pływających MGO DMA o parametrach wskazanych w załączniku Nr 1 do SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówień jednostkowych / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09132100 Benzyna bezołowiowa
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Świnoujście

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa oleju napędowego ON oraz benzyny bezołowiowej Pb 95 zgodnie z treścia SWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: wysokosć upustu / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 210-601030
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawa paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Oktan Energy & V/L Service sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 9552029087
Adres pocztowy: ul. Hryniewieckiego 1
Miejscowość: SZczecin
Kod NUTS: PL424 Miasto Szczecin
Kod pocztowy: 70-606
Państwo: Polska
E-mail: bunker@oktan-energy.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 600 000.00 PLN
Najtańsza oferta: 6 412 500.00 PLN / Najdroższa oferta: 6 412 500.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 2
Nazwa:

Dostawa paliwa na potrzeby Żeglugi Świnoujskiej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023