Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72562-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Sibiu: Erdgas

2023/S 025-072562

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Sibiu
Nationale Identifikationsnummer: 4270740
Postanschrift: Strada: Brukenthal Samuel, nr. 2
Ort: Sibiu
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Postleitzahl: 550178
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): CODRUTA SIRBU
E-Mail: codruta.sirbu@sibiu.ro
Telefon: +40 269208880
Fax: +40 269208813
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.sibiu.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162084
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

FURNIZARE GAZE NATURALE

Referenznummer der Bekanntmachung: 4270740_2023_PAAPD1393331
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09123000 Erdgas
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Contract de furnizare de produse avand ca obiect: ” FURNIZARE GAZE NATURALE”

Cantitatea solicitată :

- 445 MWh / 3 luni.

În cazul în care cantitatea contractată (445 MWh) se consumă inainte de împlinirea termenului contractual, contractul încetează de drept. În cazul în care, cantitatea de gaze naturale contractată nu va fi consumată, integral, până la încheierea duratei contractului (3 luni de la semnarea contractului), părțile pot conveni prelungirea duratei contractului, până la epuizarea întregii cantități contractate (445 MWh).

Punctele de consum se regasesc in Caietul de Sarcini.

Se vor respecta cerintele specifice din Caietul de sarcini.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/ candidaturilor: 21

Autoritatea contractanta va transmite raspunsul la clarificari in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Durata contractului: 3 luni

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 912 250.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO126 Sibiu
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Sibiu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Contract de furnizare de produse avand ca obiect: ” FURNIZARE GAZE NATURALE”

Cantitatea achizitionata estimate de gaze natural este 445 MWh

În cazul în care cantitatea contractată (445 MWh) se consumă inainte de împlinirea termenului contractual, contractul încetează de drept. În cazul în care, cantitatea de gaze naturale contractată nu va fi consumată, integral, până la încheierea duratei contractului (3 luni de la semnarea contractului), părțile pot conveni prelungirea duratei contractului, până la epuizarea întregii cantități contractate (445 MWh).

Se vor respecta cerintele specifice din caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Suport tehnic (EP1) / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 95
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 3
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii NU trebuie să se regăseascăîn situatiile prevăzute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr.98/2016.

Ofertantii, tertii sustinători si subcontractantii vor completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

Persoanele implicate in procesul de evaluare si decizie sunt:

Primar – Fodor Astrid Cora

Administrator public- Ioana Leca

Viceprimar – Corina Bokor

p.Director Economic – Claudia Trimbitas

Director Directia Investitii - Monica Dancu

Sef Serviciul Investitii si proceduri achizitii publice - Codruta Sirbu

Sef Serviciul Juridic Contencios si Registru Agricol – Andreea Maria Patachi

Director Directia Tehnica – Ciprian - Ioan Ratiu

Șef Serviciu Administrtiv si Gospodarire – Razvan Bunea

Sef Birou Achizitii Directe –Elena Rucarean

Consilier Serviciul Administrativ – Mariana Carp

Consilier Serviciu Investitii si Proceduri de achiziitii Publice –Claudiu Bogdan

Consilier Serviciu Investitii si Proceduri de achiziitii Publice –Fieraru Corina

Consilier Serviciu Investitii si Proceduri de achiziitii Publice –Paul Bădărînză

In situatia in care forma de organizare a operatorului economic, participant la procedura de achizitie in calitate de ofertant, tert sustinator, sau subcontractant, este societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator , operatorul economic are obligatia de a prezenta, odata cu DUAE, o Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantantului legal cu privire la deţinătorii/beneficiarii reali ai acţiunilor la purtător, in cf. cu art. Art. 53, alin (2) si (3) din Legea 98 din 2016, actualizata.

Se vor prezenta:

1. Certificat de atestare fiscala eliberat de organul de administrare fiscala al unitatii administrativ teritoriale pe raza caruia operatorul economic isi are sediul social privind plata contributiilor la bugetul general consolidat, valabil la momentul depunerii acestuia;

2. Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor la bugetul local, valabil la momentul depunerii acestuia. Se va prezenta certificatul de atestare eliberat pentru sediul social.

3. Pentru sediile secundare, precum si punctul/punctele de lucru se va prezenta o declaratie pe propria raspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale pentru care exista obligatii de plata.

Persoane juridice / fizice straine vor prezenta: orice documente edificatoare, eliberate de autoritati competente din tara in care acestia sunt rezidenti, prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in tara de rezidenta.

4) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

5) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art.166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

6) Alte documente edificatoare, dupa caz.

Documentele vor fi prezentate in limba romana, in copie lizibila. Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

In cazul in care in tara de origine sau tara in care este stabilit ofertantul/tertul sustinator/subcontractantul nu se emit documente denatura celor prevazute mai sus sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens.

Precizari: Nedepunerea documentului DUAE in cadrul ofertei de catre oferanti/asociati/terti sustionatori dupa caz, duce la respingerea ofertei ca inacceptabila

Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire.

a. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare, in conditiile legii, in tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta se va prezenta la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie actualizate la momentul prezentarii documentului.

Initial, operatorul economic completeaza DUAE, urmand ca certificatul ONRC sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul intai in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

b. Operatorii economici ce depun oferta, trebuie sa certifice capabilitatea pentru furnizarea de gaze naturale conform art. 7, din Ordinul ANRE 132/15.12.2021 si art. 119, alin. 3, lit a) si art 118, alin.2, din Legea 123/2012, privind energia electrica si gazele naturale cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorul economic va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE din documentatia de atribuire, iar Licenta de furnizare gaze naturale, emisa de ANRE, sau echivalent, valabila la momentul prezentarii, se va solicita doar ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intermediar, intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Licenta de furnizare gaze naturale, emisa de ANRE, sau echivalent, va fi insotita de „CONDITIILE LICENTEI PENTRU FURNIZARE GAZE NATURALE”, care constituie anexa la licenta.

Pentru operatorii economici care prezintă licenta echivalenta emisa de autorităţile de certificare abilitate din alt stat nu se va impune obţinerea licentei recunoscuta de autorităţile române la momentul solicitarii autoritatii contractante. Astfel, operatorul economic poate prezenta la momentul solicitarii autoritatii contractante alte documente echivalente emise de autoritatile competente in conformitate cu prevederile din tara in care ofertantul este stabilit, conf. prevederilor art. 10, alin. 5, din Ord. ANRE nr. 12/2015.Documentele vor fi prezentate in copie lizibila.

Documentele prezentate intr-o alta limba decat limba romana, vor fi insotite de traducere autorizata.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Ofertanţii vor cuprinde in oferta de pret toate cheltuielile generate de procesul de furnizare a gazelor naturale pana la consumator (se vor evidentia separat – pretul de baza, tariful reglementat de distributie, tariful reglementat de transport, rezervarea de capacitate in SNT, alte tarife reglementate, acciza necomerciala, etc).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/09/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 14/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. Clasamentul ofertelor se stabileste prin ordonarea descrescătoare a punctajelor respective, oferta câştigătoare fiind cea de pe primul loc, respectiv cea cu cel mai mare punctaj. În cazul în care două sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, autoritatea contractantă are dreptul să solicite noi propuneri financiare, şi oferta câştigătoare va fi desemnată cea cu propunerea financiară cea mai mică..

2. Ofertantii vor prezenta odata cu DUAE, Formularul 1 – Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD.

3. Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023