Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72566-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-București: Röntgentherapieausrüstung

2023/S 025-072566

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central "Dr. Carol Davila"
Nationale Identifikationsnummer: 4364594
Postanschrift: Strada: Vulcănescu Mircea, nr. 88
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 010825
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Andrei Mititelu
E-Mail: serviciulachizitii@scumc.ro
Telefon: +40 213193072
Fax: +40 213193072
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.scumc.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162097
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Verteidigung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sistem de radioterapie intraoperatorie si servicii de mentenanta fullservice

Referenznummer der Bekanntmachung: 4364594202301
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33151200 Röntgentherapieausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Autoritatea contractanta doreste sa incheie un contract multianual cu o valabilitate de 124 luni avand ca obiect furnizarea unui Sistem de radioterapie intraoperatorie si servicii de mentenanta full service, pentru o perioada de 7 ani, dupa expirarea perioadei de garantie de 3 ani.

1. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 19 zile.

2. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare, care au fost adresate in termenul prevazut in anuntul de participare, in a 11-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor/candidaturilor.

Nota: Autoritatea contractanta nu este obligata sa raspunda solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare care nu au fost adresate in termenul stabilit la pct. 1, invocat mai sus

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 523 980.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50421000 Reparatur und Wartung von medizinischen Einrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

SUUMC

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Tipul de contract:

- furnizare Sistem de radioterapie intraoperatorie

- prestare servicii de mentenanta full service pentru echipamentul medical pentru o perioada de 7 ani dupa expirarea perioadei de garantie de 3 ani.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Perioada de garantie completa: minim 36 luni de la data receptiei finale. Se va da o declaratie in acest sens (C.72). / Gewichtung: 14
Preis - Gewichtung: 86
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 124
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59, 60, 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Autoritatea contractantă aplică următoarele motive de excludere: conform prevederilor art. 169 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre operatorul economic clasat pe primul locul în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Aceste documente sunt:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare;

4. alte documente edificatoare, dupa caz

Reprezentantul A.C. este doamna Florentina Ionita Radu

Persoane implicate in organizarea, desfasurarea si finalizarea procedurii de achizitie: Ionita – Radu Florentina, Bazga Ionut, Anca Imparatu, Dumitrescu Gheorghe, Oczelak Cristina, Iulia Avram Tudor Gabriela, Boboc Daniela, Amariei Ligia, Andrei Mititelu, Ileana Mates, Bogdan Ionita, Mitrica Marian, Andreea Anghelescu, Serban Alexandru, Mihai Dumitrache.

Se va completa si prezenta DUAE conform art.193 alin.1 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

Fiecare document va fi semnat de reprezentantul legal al ofertantului. În cazul în care documentele sunt semnate de o alta persoana, aceasta va prezenta o împuternicire.

Documentele emise în alta limba decât româna vor fi însotite de traducerea autorizata în limba româna.

Toate documentele vor avea, pe lânga semnatura, mentionat în clar numele, prenumele si functia semnatarului.

Tertul care sustine capacitatea tehnica si profesionala/economica sau financiara a operatorului economic participant la procedura precum si subcontractantul au obligatia de a prezenta documentele enumerate mai sus.

Toate documentele se vor depune in S.I.C.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor de calificare, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE.

Atenționări speciale:

1. Nedepunerea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

2. Se vor depune, odata cu DUAE, urmatoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, a acordului de subcontractare și/sau a acordului de asociere, după caz. Conform art. 193 alin(2),(3) din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare documentele mentionate trebuie prezentate pana la termenul limita de depunere a ofertelor.

B) Cerinta: Conform art. 182 din Legea 98/2016 cu modificarile si completarile ulterioare, operatorul economic are dreptul, daca este cazul si în legatura cu un anumit contract de achizitie publica sa invoce sustinerea unui/unor tert/terti în ceea ce priveste îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnica si profesionala, indiferent de natura relatiilor juridice existente între operatorul economic si tertul/tertii respectiv/respectivi. In cazul in care exista subcontractanti, ofertantul trebuie sa precizeze partea/partile din contract care este/sunt indeplinita/indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora. Se vor prezenta informatii si documente relevante în conformitate cu art. 174 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare, la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

Se vor depune odata cu DUAE urmatoarele documente: angajamentul ferm al tertului sustinator, a acordului de subcontractare si/sau a acordului de asociere, dupa caz. Odata cu angajamentul de sustinere, ofertantul/ candidatul are obligatia sa prezinte documente transmise acestuia de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/ tertii sustinatori va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Autoritatea contractanta respinge tertul sustinator propus daca acesta nu îndeplineste cerintele de calificare privind capacitatea daca se încadreaza printre motivele de excludere si solicita candidatului/ofertantului o singura data – inlocuirea acestuia si prezentarea unui alt tert, cu respectarea principiului tratamentului egal.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante de catre ofertantul clasat pe primul loc - in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea ofertelor. Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de O.N.R.C. Imposibilitatea demonstrării înregistrării ofertantului ca persoana juridică/fizice având in obiectul de activitate furnizare echipamente care sunt cerute prin prezenta documentaţie, atrage excluderea ofertantului de la procedura pentru atribuirea contractului

Toate documentele se vor depune in S.I.C.A.P. semnate cu semnatura electronica extinsa, conform art 60 alin. (4) din HG 395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/07/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 06/03/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Daca in urma evaluarii ofertelor, doua sau mai multe oferte se claseaza pe locul 1, avand acelasi punctaj total, oferta declarata castigatoare va fi cea a ofertantului care a obtinut cel mai bun punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei”.

2. Daca printre ofertantii mentionati anterior, clasati pe primul loc cu acelasi punctaj total, exista doi sau mai multi ofertanti care au obtinut acelasi punctaj aferent factorului de evaluare “Pretul ofertei” (au acelasi pret), si implicit au obtinut si acelasi punctaj pentru factorii de evaluare atunci se va solicita numai acestor ofertanti depunerea de noi propuneri financiare.

Operatorii economici participanti la procedura de atribuire ( candidat, ofertant, tert sustinator, subcontractant) au obigatia de a completa DUAE (Document Unic de Achizitie European),instituit la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul CE nr 7/2016, versiunea electronica a documentului fiind pusa la dispozitie ca formular on-line de catre Comisia Europeana la adresa de internet https://ec.europa.eu.growth/toolsdatabases/espd/filter.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Conform art. 8 din Legea 101/2016

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023