Lieferungen - 72615-2023

03/02/2023    S25

Polska-Bielsko-Biała: Olej napędowy

2023/S 025-072615

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Komunikacja Beskidzka Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej
Krajowy numer identyfikacyjny: 000616681
Adres pocztowy: Legionów 54
Miejscowość: Bielsko-Biała
Kod NUTS: PL225 Bielski
Kod pocztowy: 43-300
Państwo: Polska
E-mail: rryplewicz@komunikacjabeskidzka.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.komunikacjabeskidzka.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://www.komunikacjabeskidzka.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-i-zakonczone-zamowienia-na-dostawy-uslugi-i-roboty-budowlane/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://pks-bielsko.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Komunikacji Beskidzkiej S.A., ul. Legionów 54 w Bielsku-Białej

II.1.2)Główny kod CPV
09134100 Olej napędowy
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego przeznaczonego do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 18 540 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL225 Bielski
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 3 000 m3 oleju napędowego standardowego tj. letniego, przejściowego i zimowego do stacji paliw Zamawiającego (ul. Legionów 54, 43-300 Bielsko-Biała), przeznaczonego do napędu silników szybkoobrotowych o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 48
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/03/2023
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 15/03/2023
Czas lokalny: 11:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023