Diensten - 726441-2022

27/12/2022    S249

Nederland-Zaandam: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2022/S 249-726441

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Nationaal identificatienummer: 62244275
Postadres: Ebbehout 31 B4.03
Plaats: ZAANDAM
NUTS-code: NL Nederland
Postcode: 1507EA
Land: Nederland
Contactpersoon: Ilse Kinders Vroklage
E-mail: aanbestedingen@odnzkg.nl
Telefoon: +31 628175278
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.odnzkg.nl
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Milieu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Levering en ondersteuning nieuw VTH systeem op basis van SaaS

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000 IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Voor zaakgerichte uitvoering van de primaire processen voor vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering op het gebied van een gezonde en veilige leefomgeving, wordt de dienstverlening voor het VTH systeem door Opdrachtgever opnieuw aanbesteed.

OD NZKG beoogt een Raamovereenkomst af te sluiten met één Opdrachtnemer voor het leveren van een VTH-systeem op basis van SaaS

De aanbesteding van het VTH systeem betreft de drie informatiedomeinen:

1. Het zaakdomein – zaakinformatie ter ondersteuning van proces gestuurd behandelen van de zaak (zaakgericht werken).

2. Het locatiedomein – gestructureerde informatie over wat er op een locatie is, mag en wordt waargenomen.

3. Het documentdomein – authentieke, niet-gestructureerde broninformatie, die enerzijds als bewijs kan dienen voor een juiste uitvoering van het proces, anderzijds aanvullende locatie informatie bevat.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL Nederland
Voornaamste plaats van uitvoering:

Zaandam

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De geraamde waarde wordt in de aanbestedingsstukken kenbaar gemaakt.

II.2.14)Nadere inlichtingen
II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
24/01/2023

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/12/2022