Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72666-2023

03/02/2023    S25

Polen-Gliwice: Schneeräumung

2023/S 025-072666

Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
Nationale Identifikationsnummer: NIP: 631-244-02-61
Postanschrift: ul. Płowiecka 31
Ort: Gliwice
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-121
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Małgorzata Zachara
E-Mail: zachara_m@zdm.gliwice.eu
Telefon: +48 323008636
Fax: +48 323008699
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://zdm.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwic w latach 2022-2023 dla Rejonu nr 12 - Przejazd alarmowy

Referenznummer der Bekanntmachung: ZDM-ZPU.26.3.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90620000 Schneeräumung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg o łącznej długości ok. 431 km i powierzchni 3 491 480,25 m2 oraz dróg wewnętrznych o długości ok. 44 km

i powierzchni 207 758,54 m2 na terenie Miasta Gliwice. W ramach rejonów Wykonawcy realizować będą zimowe utrzymanie 170 dróg 1 kategorii, 73 dróg

2 kategorii oraz 438 dróg 3 kategorii. Odśnieżaniem objęte jest 890 ulic dróg na terenie miasta, chodniki i ścieżki rowerowe o łącznej długości ok. 244 km i powierzchni 797 831 m2, 392 przystanki komunikacji miejskiej. Utrzymaniem objęte są również lokalizacje dróg niepublicznych – wewnętrznych zarządzanych przez Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie obejmuje Rejon 12 - przejazd alarmowy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 156 804.88 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90630000 Glatteisbeseitigung
90610000 Straßenreinigung und Straßenkehrdienste
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Hauptort der Ausführung:

Gliwice

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zimowy przejazd alarmowy wskazanych lokalizacji na terenie miasta Gliwice, zadanie to obejmuje odśnieżanie oraz zabezpieczanie przed śliskością maksymalnie 5 (pięć) lokalizacji na terenie miasta Gliwice

o maksymalnej powierzchni 5000 metrów kwadratowych każda, czas dojazdu na miejsce pierwszej interwencji nie może być dłuższy niż czas liczony w minutach

i podany w ofercie przez Wykonawcę. Zamawiający każdorazowo wskaże kolejność poszczególnych lokalizacji. Przy wykonywaniu prac Wykonawca ma stosować jedynie Chlorek Magnezu jako środek do likwidacji śliskości zimowej.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren ohne vorherige Bekanntmachung
  • Neue Bauleistungen/Dienstleistungen, die in der Wiederholung ähnlicher Bau- oder Dienstleistungen bestehen und die gemäß den strengen Vorschriften der Richtlinie vergeben werden
Erläuterung:

Zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia podlegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.

W postępowaniu podstawowym pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwic w latach 2022-2023 w ogłoszeniu o zamówieniu (numer głoszenia 2022/S 141-403837) zamawiający przewidział możliwość udzielenia zamówień, o których zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą Prawo zamówień publicznych, mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy / - zamówień podobnych/ oraz określił ich przedmiot, zakres oraz warunki na jakich zostaną one udzielone. Przedmiot i zakres zamówienia, którego dotyczy niniejsze ogłoszenie odpowiada wymaganiom ustawodawcy, są to usługi podobne do tych udzielonych w ramach zamówienia podstawowego. Zgodnie z warunkami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu spełnione są również podane w ogłoszeniu warunki na jakich winno zostać udzielone zamówienie podobne. Zamawiający posiada środki na jego realizacje.

Zamawiający uwzględnił wartość zamówienia podobnego przy obliczaniu wartości zamówienia dla zamówienia podstawowego.

Reasumując: Spełnione są przesłanki z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP, uprawniające do udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben

Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung:
31/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
Offizielle Bezeichnung: Zakład Usług Drogowych i Komunalnych DROMAR Marian Kaliściak
Nationale Identifikationsnummer: 969-029-78-66
Postanschrift: Gliwicka 25
Ort: Stanica
NUTS-Code: PL229 Gliwicki
Postleitzahl: 44-145
Land: Polen
Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 156 801.88 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołania i skargi zgodnie z działem IX ustawy Pzp.

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych - Departament Odwołań
Postanschrift: ul. Postepu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023