Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 726889-2022

Submission deadline has been amended by:  48304-2023
27/12/2022    S249

Polen-Warschau: Dienstleistungen in Verbindung mit Software

2022/S 249-726889

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Postanschrift: al. Jana Pawła II 13
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-828
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jadwiga Turlej
E-Mail: zamowienia_publiczne@pfron.org.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.pfron.org.pl/zamowienia-publiczne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/pn/pfron
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Fundusz celowy
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Usługa asysty technicznej i konserwacji oraz rozwój Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/30/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72260000 Dienstleistungen in Verbindung mit Software
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Usługa asysty technicznej i konserwacji oraz rozwój Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 22 613 548.68 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
48000000 Softwarepaket und Informationssysteme
72250000 Systemdienstleistungen und Unterstützungsdienste
72262000 Software-Entwicklung
72267000 Software-Wartung und -Reparatur
22471000 Computer-Handbücher
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi asysty technicznej i konserwacji oraz rozwój Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON.

2. W ramach zamówienia podstawowego: 2.1. usługa asysty technicznej i konserwacji będzie realizowana przez okres 24 miesięcy od zawarcia Umowy; 2.2. usługa rozwoju Systemu Obsługi Wsparcia finansowego w ramach puli 48 000 Roboczogodzin od zawarcia Umowy.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres i zasady świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji oraz usługi rozwoju Systemu Obsługi Wsparcia finansowego ze środków PFRON zawiera Załącznik nr 1 do SWZ/Załącznik nr 1 do Umowy.

4. Zamawiający posiada autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji i Kodów Źródłowych Oprogramowania Dedykowanego Systemu.

5. Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający w ramach Umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji. Szczegóły dotyczące opcji zawiera Paragraf 1 Projektowanych Postanowień Umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ.

6. Na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w wysokości do 50% zamówienia podstawowego (do wartości brutto: 5.717.639,21 zł): 6.1. w przewidywanym zakresie: - wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia oraz w PPU , w szczególności dotyczącym usługi rozwoju Systemu Obsługi Wsparcia finansowego lub usługi Asysty Technicznej i Konserwacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykorzystać całą wartość zamówienia, które przewiduje zrealizować w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w zakresie Roboczogodzin w ramach usługi rozwoju Systemu Obsługi Wsparcia finansowego; - zmiany sposobu i warunków realizacji umowy; - innych zmian, o ile będą one zgodne z przedmiotem niniejszego zamówienia. 6.2. zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach określonych w Pzp, w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, pod warunkiem, że: - zaistnieje taka potrzeba po stronie Zamawiającego; - Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe na jego realizację, a dotychczasowy Wykonawca zapewni nie gorszy standard wykonywania zamówienia udzielanego na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp; - Strony w wyniku negocjacji uzgodnią wynagrodzenie, termin wykonania zamówienia a także sposób i warunki jego realizacji. 6.3. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego, jeżeli Zamawiający nie udzieli mu zamówienia w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

7. Na podstawie art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby/osób wykonującej/cych czynności związane z nadzorem nad realizacją umowy ws. zamówienia publicznego (dalej „Umowa”), w szczególności w zakresie współpracy z Zamawiającym w celu bieżącego zarządzania realizacją Umowy, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w artykule 22 paragraf 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

8. Zatrudnienie osoby/osób, o której/ych mowa w pkt 7 powyżej, musi trwać przez cały okres realizacji czynności wymienionych w pkt 7 powyżej. W przypadku ustania stosunku pracy (rozwiązania lub wygaśnięcia) osoby/osób zatrudnionej/zatrudnionych przez wykonawcę lub podwykonawcę przed zakończeniem okresu realizacji Umowy, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie w formie dokumentowej (pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy e-mail wskazane w Paragrafie 5 ust 8 pkt 8.1. Zał. nr 9 do SWZ lub za pośrednictwem Portalu Serwisowego) w terminie 5 dni roboczych, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy. W takim przypadku wykonawca lub podwykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na podstawie umowy o pracę w terminie 1 miesiąca licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy z poprzednim zatrudnionym.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Czas naprawy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Dodatkowe doświadczenie Personelu Kluczowego / Gewichtung: 16
Qualitätskriterium - Name: Aspekty społeczne / Gewichtung: 4
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 22 613 548.68 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z art. 441 ustawy Pzp Zamawiający w ramach Umowy zastrzega sobie możliwość skorzystania z opcji (dalej: Opcja)w zakresie: 1) wydłużenia terminu realizacji Umowy w zakresie usługi asysty technicznej i konserwacji o maksymalnie 12 miesięcy. Łączny termin realizacji Przedmiotu Umowy w ramach zamówienia podstawowego i Opcji nie przekroczy łącznego okresu 36 miesięcy od dnia zawarcia Umowy; .2) zwiększenia puli Roboczogodzin w ramach realizacji usługi rozwoju Systemu Obsługi Wsparcia finansowego o maksymalnie 48 000 Roboczogodzin. Łączna pula Roboczogodzin w ramach zamówienia podstawowego i Opcji nie przekroczy 96 000 Roboczogodzin.3) szczegóły dotyczące Opcji zawarte są w Paragrafie 1 Projektowanych Postanowień Umowy (PPU), stanowiącej Załącznik nr 9 do SWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1)Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w wys.150 000,00 PLN 2) Wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy ustala się na 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.3) Informacje dot. przetwarzania danych osobowych zawarte są w Rozdz. XV SWZ. 4) Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowego środka dowodowego: aktualny certyfikat ISTQB lub równoważny.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Dot. SWZ Rozdział VIII. Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązani są dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw wykluczenia oraz potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów::1) Wykaz usług, 2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 3) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego 4) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, 5) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego , 6) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 7) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 8) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ), 9) Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, 10) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Wymogi dot. złożenia wymienionych dokumentów zawiera SWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Szczegółowe warunki realizacji umowy zostały zawarte w Projektowanych Postanowieniach Umowy (Załącznik nr 9 do SWZ).

2. Zmiany umowy musza być dokonywane zgodnie z art. 455 ustawy Pzp.

3. Zmiana Umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 Pzp.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projektowanych Postanowieniach Umowy oraz ustawie Pzp.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/01/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/01/2023
Ortszeit: 12:00
Ort:

Po upływie terminu składania ofert zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) złożonych w formie elektronicznej na platformie zakupowej.

W przypadku awarii system zapewniający obsługę procesu udzielania zamówień publicznych w PFRON, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w powyższym terminie, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ofertę należy sporządzić w formie elektronicznej na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną Ofertę. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .pdf, .doc, .docx, .txt, .rtf, .xps, .odt, przy czym Zamawiający zaleca format .pdf.

3. Do przygotowania Oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

4. Do Oferty (Formularza Oferty - do wykorzystania wzór, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)) należy dołączyć:

4.1. Wykaz osób, na podstawie art. 126 ust. 2 Pzp, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego potwierdzający spełnianie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Personelu Kluczowego, określonego w rozdziale VI pkt 2 ppkt 2.2.4.2. SWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami Wykaz należy sporządzić według Załącznika nr 4 do SWZ;

4.2. certyfikat ISTQB lub równoważny (uznany międzynarodowo certyfikat potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie testowania oprogramowania);

4.3. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia Oferty, o ile Ofertę składa pełnomocnik;

4.4. (jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

4.5. (jeżeli dotyczy) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia z którego wynika, który wykonawca wykona usługi asysty technicznej i konserwacji oraz rozwoju Systemu Obsługi Wsparcia finansowego;

4.6. (jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Wykonawca składa Ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej, zgodnie z rozdziałem X SWZ Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej . Minimalne wymagania sprzętowe. Wybór ikony ZŁÓŻ OFERTĘ oznacza złożenie Oferty zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Potwierdzeniem prawidłowo złożonej Oferty jest komunikat systemowy „Oferta złożona poprawie”.

6. Wykonawca powinien opisać każdy załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację.

7. Wszelkie informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

8. Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem informacji zastrzeżonych jako tajemnica przedsiębiorstwa wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne, ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia, przy dołożeniu należytej staranności, działań w celu utrzymania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp..

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3. Odwołanie przysługuje na:

3.1. niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie Umowy;

3.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

6.1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

6.2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 1).

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

9. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-828
Land: Polen
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/12/2022