Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72692-2023

03/02/2023    S25

Polen-Górno: Kreditgewährung

2023/S 025-072692

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Górno
Postanschrift: ul. Łysicka 13
Ort: Górno
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-008
Land: Polen
E-Mail: gmina@gorno.pl
Telefon: +48 413023620
Fax: +48 413023621
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.gorno.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie Gminie Górno kredytu długoterminowego w wysokości 9 000 000 zł

Referenznummer der Bekanntmachung: IR.271.1.8.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66113000 Kreditgewährung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiot zamówienia:

a) Przedmiot zamówienia: udzielenie kredytu długoterminowego na łączną kwotę 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 9 522 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL721 Kielecki
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiot zamówienia:

a) Przedmiot zamówienia: udzielenie kredytu długoterminowego na łączną kwotę 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych 00/100) z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów

b) Przewidywany termin spłaty kredytu: 31 grudzień 2044 r.

c) Kredyt spłacany będzie w ratach kwartalnych płatnych do ostatniego dnia miesiąca zamykającego kwartał. W przypadku, gdy data spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin spłaty uznaje się następny dzień roboczy po tym dniu.

d) Odsetki spłacane będą w ratach miesięcznych, płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca kalendarzowego. W przypadku, gdy data spłaty przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za termin spłaty uznaje się następny dzień roboczy po tym dniu.

e) Planowane spłaty kredytu: określono w SWZ.

f) Zamawiający wymaga karencji w spłacie kredytu. Data rozpoczęcia spłaty rat kapitałowych – marzec 2024 r.

g) Zamawiający nie wymaga karencji w spłacie odsetek. Odsetki płatne będą począwszy od miesiąca, w którym nastąpi uruchomienie kredytu.

h) Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy w terminie od daty podpisania umowy do 31 grudnia 2022 roku. Kredyt uruchamiany będzie w dowolnych transzach na pisemny wniosek Kredytobiorcy.

i) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wielkości oprocentowania, na jakie gotów jest udzielić kredytu za okres od dnia 31.10.2022 r. do 31.12.2044 r. (sposób ustalenia stopy procentowej: stopa procentowa dla danego okresu odsetkowego będzie ustalana w oparciu o zmienną stawkę WIBOR 1M, obowiązującą w dniu 09.09.2022 r., powiększoną lub pomniejszoną o stałą marżę banku, niezmienną w całym okresie kredytowania).

j) Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami, takimi jak prowizja itp.

k) Wykonawca naliczał będzie odsetki od dnia przekazania kredytu na rachunek Zamawiającego.

l) Do wyliczenia odsetek należy przyjąć planowany termin uruchomienia kredytu w pełnej wysokości na dzień 31.10.2022 r., oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 1M na dzień 09.09.2022 r., kwota kredytu 9 000 000,00 złotych, zastosować kalendarz rzeczywisty.

m) Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania innych prowizji i opłat z tytułu:

- przedterminowej spłaty kredytu,

- zmiany warunków zawartej umowy.

n) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub w części, ewentualna spłata nastąpi po zawiadomieniu Wykonawcy o planowanej przedterminowej spłacie z wyprzedzeniem 5 dni kalendarzowych.

o) W przypadku dokonania wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu Wykonawca dokona rekalkulacji odsetek za okres obrachunkowy, w którym nastąpiła spłata i poinformuje pisemnie Zamawiającego o wysokości odsetek za ten okres w ciągu 2 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego powiadomienia o wcześniejszej spłacie.

p) Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania lub wykorzystania tylko części kredytu, od którego zostaną naliczone odsetki.

q) Wykonawca przedstawi zestawienie niezbędnych dokumentów wymaganych od Zamawiającego do podpisania umowy.

r) Kredyt zaciągany jest na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, tj. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 177-501286
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Udzielenie Gminie Górno kredytu długoterminowego w wysokości 9 000 000 zł

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
09/12/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bank Spółdzielczy Daleszyce-Górno
Postanschrift: Plac Staszica 32
Ort: Daleszyce
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-021
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Bank Spółdzielczy w Końskich
Postanschrift: ul. Zamkowa 7
Ort: Końskie
NUTS-Code: PL721 Kielecki
Postleitzahl: 26-200
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 9 564 412.63 PLN / höchstes Angebot: 9 977 552.58 PLN das berücksichtigt wurde
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 884587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści SWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1).

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

9. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

10. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

12. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 884587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023