Bauleistung - 72709-2023

03/02/2023    S25

Česko-Praha: Stavební práce

2023/S 025-072709

Oznámení o změně

Změna zakázky/koncese během doby jejího trvání

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Středočeský kraj
Obec: Praha 5
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Země: Česko
E-mail: purslova@kr-s.cz
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.kr-stredocesky.cz/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany

II.1.2)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
II.1.3)Druh zakázky
Stavební práce
II.2)Popis
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
45000000 Stavební práce
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
II.2.4)Popis výběrového řízení v době zadání zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny Gymnázia Říčany a přístavba dvou učeben dle projektové dokumentace.

II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 23
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

Oddíl IV: Řízení

IV.2)Administrativní informace
IV.2.1)Oznámení o výsledku zadávacího řízení týkající se této zakázky
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 181-467816

Oddíl V: Zadání zakázky/udělení koncese

Zakázka č.: Dodatek c. 4
Název:

Výstavba nové tělocvičny u Gymnázia Říčany

V.2)Zadání zakázky/udělení koncese
V.2.1)Datum uzavření smlouvy/vydání rozhodnutí o udělení koncese:
30/08/2021
V.2.2)Informace o nabídkách
Zakázka byla zadána/koncese byla udělena skupině hospodářských subjektů: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: BBP Stavby s.r.o.
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: KAMI PROFIT CZ s.r.o.
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.3)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: RI OKNA a.s.
Obec: RI OKNA a.s.
Kód NUTS: CZ06 Jihovýchod
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
V.2.4)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (v době uzavření smlouvy;bez DPH)
Konečná hodnota veřejné zakázky: 71 965 690.25 CZK

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vzta-hujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Subjekt, u kterého lze získat informace o přezkumném řízení
Úřední název: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa: tř. Kpt. Jaroše 7
Obec: Brno
PSČ: 604 55
Země: Česko
E-mail: posta@uohs.cz
Tel.: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internetová adresa: https://www.uohs.cz/
VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
30/01/2023

Oddíl VII: Změna zakázky/koncese

VII.1)Popis zakázky po provedení úprav
VII.1.1)Hlavní kód CPV
45000000 Stavební práce
VII.1.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
VII.1.3)Místo plnění
Kód NUTS: CZ020 Středočeský kraj
VII.1.4)Popis zakázky:

Předmětem veřejné zakázky je výstavba tělocvičny Gymnázia Říčany a přístavba dvou učeben dle projektové dokumentace.

VII.1.5)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy, dynamického nákupního systému nebo koncese
Doba trvání v měsících: 23
VII.1.6)Údaje o hodnotě zakázky/části/koncese (bez DPH)
Celková hodnota zakázky/položky/koncese: 233 538.05 CZK
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: BBP Stavby s.r.o.
Obec: Praha
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: BYSTROŇ Group a.s.
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: KAMI PROFIT CZ s.r.o.
Obec: Ostrava
Kód NUTS: CZ08 Moravskoslezsko
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.1.7)Název a adresa dodavatele/koncesionáře
Úřední název: RI OKNA a.s.
Obec: Bzenec
Kód NUTS: CZ06 Jihovýchod
Země: Česko
Dodavatelem/koncesionářem je malý či střední podnik: ano
VII.2)Informace o změnách
VII.2.1)Popis změn
Povaha a rozsah změn (s uvedením možných předchozích změn zakázky):

dodatečné plnění - vícepráce ve výši 1 922 913,54 Kč bez DPH,

méně práce ve výší -2 156 451,59 Kč bez DPH,

snížení celkové ceny za dílo z 81 972 856,19 Kč bez DPH (99 187 155,99 Kč s DPH) o -233 538,05 Kč bez DPH na 81 739 318,14 Kč bez DPH (98 904 574,95 Kč DPH),

VII.2.2)Důvody změny
Potřeba změny vyvolaná okolnostmi, které veřejný zadavatel/zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (čl. 43 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/23/EU, čl. 72 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/24/EU, čl. 89 odst. 1 písm. c) směrnice 2014/25/EU)
Popis okolností, které si vynutily změnu, a vysvětlení neočekávané povahy těchto okolností:

Z důvodu zazdění okenních otvorů sloužících k větrání stávajících sociálních zařízení tělocvičny, je nutné provedení nuceného odvětrání těchto prostor.

Bylo upraveno technické řešení odvětrání haly tak, aby mohl být systém větrání lépe regulován. Zároveň byla doplněna plynulá regulace výkonu, které je automaticky ovládána na základě naplněnosti haly.

VII.2.3)Navýšení ceny
Aktualizovaná celková hodnota zakázky před změnami (při zohlednění možných dřívějších smluvních změn a cenových úprav a v případě směrnice 2014/23/EU průměrné inflace daného členského státu)
Hodnota bez DPH: 81 972 856.19 CZK
Celková hodnota zakázky po provedení změn
Hodnota bez DPH: 81 739 318.14 CZK