Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72718-2023

03/02/2023    S25

Polen-Świdnik: Baukostenberechnung im Tief- und Hochbau

2023/S 025-072718

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miejska Świdnik
Nationale Identifikationsnummer: 431019359
Postanschrift: ul.Stanisława Wyspiańskiego 27
Ort: Świdnik
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 21-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Leszek Bednarczyk
E-Mail: zampub@e-swidnik.pl
Telefon: +48 817517602
Fax: +48 817517608
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://umswidnik.bip.lubelskie.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dokumentacja Projektowa Budowy Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku

Referenznummer der Bekanntmachung: WIZP-Z.271.31.2022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71322100 Baukostenberechnung im Tief- und Hochbau
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Opisany poniżej przedmiot zamówienia zawiera potrzeby zmawiającego i cechy charakterystyczne usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, a także minimalne wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegających negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) zakres podstawowy: opracowanie dokumentacji projektowej „Budowy Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku” wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,

2) zakres objęty prawem opcji: pełnienie nadzoru autorskiego wielobranżowego podczas realizacji robót budowlanych.

ciąg dalszy w sekcji II.2.4

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Niedrigstes Angebot: 1 783 500.00 PLN / höchstes Angebot: 2 029 500.00 PLN das berücksichtigt wurde
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
71248000 Projektaufsicht und Dokumentation
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL81 Lubelskie
Hauptort der Ausführung:

Miasto Świdnik

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zakres podstawowy:

Wykonawca opracuje:

a) projekty budowlane i techniczne wszystkich branż (konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sanitarnej, elektrycznej itd.), przedmiary, kosztorysy inwestorskie, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

b) projekty budowlane i techniczne na usunięcie kolizji z infrastrukturą podziemną i naziemną związanych z budową przedmiotowego obiektu (zgodnie z warunkami usunięcia kolizji uzyskanymi od właścicieli poszczególnych sieci po akceptacji Zamawiającego),

c) projekt zagospodarowania terenu w zakresie zieleni związany z budową przedmiotowego obiektu,

d) informację BIOZ,

e) operat wodnoprawny i uzyska decyzję pozwolenia wodnoprawnego (opcjonalnie – jeśli będzie wymagane poprzez zastosowane rozwiązania projektowe),

f) plan wyrębu drzew i krzewów, oraz plan nasadzeń (opcjonalnie – jeśli będzie wymagane),

g) projekt stałej organizacji ruchu oraz uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem,

h) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz uzyska zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem,

i) geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego w oparciu o przepisy Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) – po wcześniejszym wykonaniu badań geotechnicznych gruntu.

Wykonawca pozyska:

a) decyzję pozwolenie wodnoprawne (jeżeli będzie wymagana),

b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (opcjonalnie – jeżeli będzie wymagana),

c) decyzję o pozwoleniu na budowę.

Wykonawca uzyska również swoim staraniem i na swój koszt:

a) aktualną mapę do celów projektowych z naniesionymi liniami z MPZP (wersja numeryczna, zwektoryzowana w formacie dxf),

b) wypisy z rejestru gruntów lub innych dokumentów, wydanych przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalających na ustalenie stron postępowania, zawierające co najmniej numery działek ewidencyjnych oraz, o ile zostały ujawnione: numery ich ksiąg wieczystych, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujące przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujące obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c) operat oraz wniosek o odrolnienie tych części powierzchni działek, które będą zabudowane oraz w tym celu w razie konieczności dokona geodezyjnego podziału działek w uzgodnieniu z Zamawiającym

d) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

e) warunki i uzgodnienia od gestorów sieci,

f) odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych (w razie konieczności),

g) niezbędne decyzje, warunki techniczne do projektowania, opinie i uzgodnienia.

Z uwagi na planowane wnioskowanie o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Wykonawca uzgodni opracowany projekt z przedstawicielami Związku Piłki Siatkowej w zakresie:

- sportowego wykorzystania planowanej funkcji obiektu,

- prawidłowego zastosowania rozwiązań techniczno-funkcjonalnych,

- aktualnych kryteriów określonych przez FIVB.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazano w programie funkcjonalno-użytkowym (dalej PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do OPIW.

UWAGA:

Wymagania wskazane w PFU należy traktować jako przedmiot zamówienia oraz opis potrzeb zamawiającego i wskazanie cech usług stanowiących przedmiot zamówienia a także minimalne wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty.

Zakres objęty prawem opcji - szczegóły w sekcji II.2.11

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu wykonania dokumentacji projektowej / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Doświadczenie personelu kluczowego / Gewichtung: 25
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zgodnie z art. 441 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji. Prawem opcji objęte jest pełnienie nadzór autorskiego wielobranżowego.

Nadzór autorski wykonywany będzie na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego, które zostanie udzielone pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących przesłanek:

1) przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji,

2) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż sposób realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy daje stosowną rękojmię należytej, tj. rzetelnej i terminowej realizacji zadań z zakresu nadzoru autorskiego.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niezlecenia przez Zamawiającego nadzoru autorskiego.

Szczegóły dotyczące prawa opcji zostały określone w treści załącznika nr 2 do OPIW – projekt umowy.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w zakresie pełnienia nadzoru autorskiego, w przypadku, gdy będzie to wynikać z jego bieżących potrzeb tj. konieczności oceny sposobu realizacji robót przez autorów projektu. Nadzór autorski wykonywany będzie na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego, które zostanie udzielone pod warunkiem łącznego ziszczenia się następujących przesłanek:

3) przystąpienia przez Zamawiającego do realizacji inwestycji polegającej na budowie obiektu budowlanego na podstawie opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji,

4) stwierdzenia przez Zamawiającego, iż sposób realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z Umowy daje stosowną rękojmię należytej, tj. rzetelnej i terminowej realizacji zadań z zakresu nadzoru autorskiego.

Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji podczas realizacji robót. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym Wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym wykorzystanym prawem opcji. Okres sprawowania nadzoru autorskiego, objętego prawem opcji, w przypadku realizacji obiektu budowlanego ustala się w następujący sposób:

- rozpoczęcie: od dnia przekazania wykonawcy oświadczenia zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji (nie później niż od dnia przekazania terenu budowy wyłonionemu w ramach odrębnego postępowania wykonawcy robót budowlanych),

- zakończenie: do dnia dokonania przez Zamawiającego odbioru końcowego obiektu budowlanego, którego dotyczy Dokumentacja projektowa, ale nie później niż 48 miesięcy od dnia przekazani wykonawcy oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 160-456762
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dokumentacja Projektowa Budowy Multifunkcyjnego Centrum Rozwoju w Świdniku

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
30/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Pas Projekt Sp z o.o., ul.Plantowa 5, 08-830 Nadarzyn
Nationale Identifikationsnummer: 361363473
Postanschrift: ul. Plantowa 5
Ort: Nadarzyn
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Postleitzahl: 08-830 Nadarzyn
Land: Polen
E-Mail: przetargi@pasprojekt.com
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 783 500.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

-Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.

-Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania wniosków oraz dokumentów składanych wraz z wnioskiem oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane zostały w Instrukcji użytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając wniosek akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i OPIW. W celu korzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko na platformie Windows i wymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych oraz Mac lub Linux, dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony. Specyfikacja połączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru danych:

specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu

TLS 1.2,

format danych oraz kodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,

oznaczenia czasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane zapisywane są z dokładnością co do setnej części sekundy,

integracja z systemem ePUAP jest wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy wysyłającego wniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj Urzędowego Poświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest powiązane z wysyłanym dokumentem. W UPP

w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o dacie doręczenia.

System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:

Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,

Mozilla Firefox od wersji 15,

Google Chrome od wersji 20.

-Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.

-Sposób złożenia wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i oferty w tym jego zaszyfrowania opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl

-Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawiera rozdział 11 OPIW.

-Szczegółowe informacje dotyczące RODO zawiera rozdział 22 OPIW,

-Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu zostały zawarte w rozdziale 6, 7, 8, 9, 10 OPIW,

-Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe informacje zawarto w OPIW dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści OPIW oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia https://umswidnik.bip.lubelskie.pl w zakładce zamówienia publiczne

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: Warszawa
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej,

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki - ogłoszenia o wyniku postępowania albo ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, zawierającego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Dokładne informacje na temat składania odwołań zawarto w rozdziale 23 OPIW.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd zamówień Publicznych - Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023