Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 727323-2022

Submission deadline has been amended by:  95299-2023
27/12/2022    S249

Polen-Warschau: Baureifmachung

2022/S 249-727323

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Centralny Port Komunikacyjny sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: REGON 381918620
Postanschrift: Aleje Jerozolimskie 142b
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL Polska
Postleitzahl: 02-305
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Milena Kuś
E-Mail: zamowienia@cpk.pl
Telefon: +48 539188683
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.cpk.pl/pl
Adresse des Beschafferprofils: https://portal.smartpzp.pl/cpk
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://portal.smartpzp.pl/cpk
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=39629233
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Usunięcie kolizji linii wysokiego napięcia 110 oraz 220 kV przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego - zaprojektuj i wybuduj.”

Referenznummer der Bekanntmachung: 97/22/MKS/PZP/753
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45100000 Baureifmachung
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Na przedmiot Zamówienia składa się zaprojektowanie i przebudowa dwóch odcinków:

1) odcinka dwutorowej linii relacji Sochaczew – Żyrardów i Teresin – Bielnik od słupa nr 58 do słupa nr 84 – linia 110 kV, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (Zadanie 1);

2) odcinka linii relacji Janów – Ołtarzew od słupa nr 160 do słupa nr 194 – linia 220 kV, stanowiącej własność PSE S.A (Zadanie 2).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31321000 Starkstromleitungen
31321100 Stromfreileitungen
45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten
45400000 Baufertigstellung
45500000 Vermietung von Hoch- und Tiefbaumaschinen und -geräten mit Bedienungspersonal
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL Polska
Hauptort der Ausführung:

Polska, zgodnie z pkt II.1.4 Ogłoszenia.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Na przedmiot Zamówienia składa się zaprojektowanie i przebudowa dwóch odcinków:

1) odcinka dwutorowej linii relacji Sochaczew – Żyrardów i Teresin – Bielnik od słupa nr 58 do słupa nr 84 – linia 110 kV, stanowiącej własność PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź (Zadanie 1);

2) odcinka linii relacji Janów – Ołtarzew od słupa nr 160 do słupa nr 194 – linia 220 kV, stanowiącej własność PSE S.A (Zadanie 2).

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia został zawarty w PFU.

3. Sposób realizacji Zamówienia został zawarty w Projekcie Umowy.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 864
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający:

może unieważnić Postępowanie na podst. art. 255 i 257 ustawy Pzp

nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 388 pkt 2 lit. b i c u.Pzp.

zgodnie z art. 95 ustawy Pzp w zw. z art. 362 pkt 1 ustawy Pzp,nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy,

na podst.art. 96 ustawy Pzp, określa inne wymagania związane z realizacją Zamówienia

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie. W tym miejscu Zamawiający wskazuje podstawy wykluczenia:

1. Z Postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, wobec których zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w:

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. a-g, pkt 3-6 ustawy Pzp;

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, z wyjątkiem przypadku, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp;

3) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp;

4) art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.),

5) art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj.:

5.1) wymienionych w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanych na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

5.2) których beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.

o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

5.3) których jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 tej ustawy;

6) art. 393 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca w wyniku lekkomyślności, zamierzonego działania lub niedbalstwa przedstawił Zamawiającemu nieprawdziwe informacje na temat podlegania przez wykonawcę, podmiot udostępniający zasoby, podwykonawcę, dalszego podwykonawcę (w tym dostawcę), wykluczeniu na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) lub na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Informacja, dokument lub oświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku w tym zakresie. W tym miejscu Zamawiający wyjaśnia:

1.ustawa Pzp ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,

2. SWZ oznacza Specyfikacja Warunków Zamówienia,

3. Numeracja zastosowana w niniejszym Ogłoszeniu pochodzi z numeracji SWZ;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W tym miejscu Zamawiający informuje -(ciąg dalszy poniżej w pkt III.1.4 ), że 11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe:

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w Postępowaniu, Wykonawca przedstawi:

1.1) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp (z wyłączeniem art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp oraz przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 2 jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 108 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy Pzp) sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Informacja, dokument lub oświadczenie powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

1.2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

1.3) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w JEDZ w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3)-6) ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

1.4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

1.5) oświadczenie składane w związku z agresją Rosji wobec Ukrainy i udziałem Białorusi w tej agresji, w zakresie art. 5k ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 833/2014 z 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, a także w zakresie Rozdziału V ust. 1 pkt 5 SWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ;

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

4.1) [DOŚWIADCZENIE] w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej:

4.1.1) jeden (1) projekt wykonawczy budowy/ przebudowy linii napowietrznej z przewodem OPGW o napięciu 220 kV lub 400 kV, o długości minimum 15 km (w tym długość sekcji odciągowej linii 5 km i/lub długość sekcji światłowodowej 10 km),

w jednym odcinku w celu usunięcia kolizji z inwestycją osoby trzeciej, zakończone

i odebrane protokołem odbioru końcowego robót;

oraz

4.1.2) jeden (1) projekt konstrukcyjny serii słupów dla linii 220 kV lub 400 kV lub wykonanie adaptacji serii słupów, która została następnie zabudowana w liniach operatora systemu przesyłowego energii elektrycznej, zakończony/a i odebrana/y protokołem odbioru końcowego robót;

oraz

4.1.3) dwie (2) roboty budowlane polegające na budowie/przebudowie linii napowietrznej z przewodem OPGW, o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości minimum 15 km (w tym długość sekcji odciągowej linii 5 km i/lub długość sekcji światłowodowej 10 km) w jednym odcinku.

4.2) [PERSONEL] Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą skierowane do realizacji Zamówienia, legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które muszą być dostępne na etapie realizacji Zamówienia i które spełniają wymagania w zakresie doświadczenia zawodowego nabytego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przy pełnieniu poniżej określonych funkcji oraz opracowaniu poniższych dokumentacji, opracowań, projektów i przy realizacji budowy.

4.2.1) dwoma (2) projektantami z branży elektrycznej, z których każdy:

posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania przebudów linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV oraz wykonał, jako projektant lub sprawdził jako sprawdzający, co najmniej jedną dokumentację projektową dla elektroenergetycznej linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV ;

4.2.2) dwoma (2) projektantami z branży konstrukcyjno-budowlanej, z których każdy:

posiada doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania przebudów linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV oraz wykonał, jako projektant lub sprawdził jako sprawdzający co najmniej jedną dokumentację projektową słupa przelotowego oraz jedną dokumentację słupa mocnego dla elektroenergetycznej linii napowietrznej prądu przemiennego 220 kV lub 400 kV

w oparciu o polską normę PN-EN 50341-1 . Za dokumentację projektową uznana zostanie dokumentacja adaptacji ww. typów słupów;

4.2.3. dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

4.2.4. dwoma (2) osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane;

oraz

doświadczenie w zakresie pełnienia funkcji Kierowników robót budowlanych oraz zbudowali lub przebudowali co najmniej jedną linie napowietrzne prądu przemiennego z przewodem OPGW o napięciu 220 kV lub 400 kV o długości nie mniejszej niż 15 km ,

4.2.5 dwoma (2) osobami posiadającymi świadectwa kwalifikacyjne bez ograniczeń w zakresie eksploatacji i dozoru napięcia, zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji, o których mowa powyżej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

11. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany złożyć aktualne na dzień złożenia następujące podmiotowe środki dowodowe, zgodnie z Rozdziałem VII ust. 11 SWZ ppkt 1.1. do 1.5 SWZ oraz 2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w Postępowaniu dotyczących:

2.1) zdolności technicznej i zawodowej określonej w Rozdziale VI:

pkt 4.1 ppkt 4.1.1 do 4.1.3 – wykaz robót budowlanych (zgodny ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 11 do SWZ) wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowalne zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

UWAGA Zamawiający wymaga, aby dowody potwierdzające należyte wykonanie (referencje) były wystawione przez właściciela sieci elektroenergetycznej i wskazywały długość udostępnianego odcinka linii, która jest definiowana na podstawie projektu wykonawczego i uwzględnia zakres wszystkich prac niezbędnych do wykonania usunięcia kolizji, tj. długość sekcji odciągowej linii i/lub długość sekcji światłowodowej dla linii z przewodem OPGW, (o którym mowa w pkt 2.2.1.6.2 – PFU), w której projektowane są ww. prace na linii.

pkt 4.2 ppkt 4.2.1.- 4.2.5 – wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania Zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Wadium w Postępowaniu nie jest wymagane.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Zostały określone w Załączniku nr 2 do SWZ - Projekt Umowy.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zawarcie Umowy, np. w formie konsorcjum/spółki cywilnej.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zawarcie Umowy muszą ustanowić i wskazać Pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo reprezentowania w Postępowaniu i zawarcia Umowy.

3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem Umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą współpracę Wykonawców.

4. [Dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia, np. konsorcjum] Zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp w przypadku, gdy nie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie Zamówienia spełnia samodzielnie warunki udziału w Postępowaniu określone w Rozdziale VI ust. 2 pkt 4 (zdolność techniczna lub zawodowa), wówczas należy dołączyć do oferty oświadczenie , z którego wynika, które roboty budowlane wykona Wykonawca spełniający ww. warunki.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

cd.III.1.8 dokumenty wymienione w:

1) ust. 1, ust. 11 pkt 1 – składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie;

2) ust. 11 pkt 2 – dokumenty te składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w Rozdziale VI SWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, dokumenty wymienione w ust. 11 pkt 1 ppkt 1.1, 1.3, 1.4 i 1.5 SWZ – składa także podmiot, który udostępnia zasoby.

Szczegóły dotyczące realizacji umowy określa Projekt Umowy stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/01/2023
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/04/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/01/2023
Ortszeit: 11:00
Ort:

Otwarcie ofert jest niejawne, nie przewiduje się na otwarciu ofert obecności Wykonawców. Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieści na SmartPZP kwotę brutto jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na SmartPZP informacje, o których mowa w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zgodnie z Rozdz. XXII Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto Wykonawcy wskazanego w Formularzu Oferty.

Zgodnie z Rozdziałem XXIII SWZ 2.Przewiduje się możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadkach określonych w ustawie Pzp, a także możliwość zmian, których zakres, charakter i warunki wprowadzenia zostały określone w Projekcie Umowy

Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z uprawnienia wynikającego z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w Postępowaniu. Zamawiający będzie żądał złożenia JEDZ wyłącznie przez tego Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Postanschrift: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 00-522
Land: Polen
E-Mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Telefon: +48 226958504
Fax: +48 226958111
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługuje prawo złożenia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach i w terminie określonym w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
22/12/2022