Services - 727720-2022

27/12/2022    S249

Poland-Warsaw: Engineering design services

2022/S 249-727720

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Skarb Państwa Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
National registration number: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2021
Postal address: ul. Mińska 25
Town: Warszawa
NUTS code: PL92 Mazowiecki regionalny
Postal code: 03-808
Country: Poland
Contact person: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. MIńska 25, 03-808 Warszawa
E-mail: bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 222092361
Internet address(es):
Main address: https://www.gddkia.gov.pl
Address of the buyer profile: http://www.gddkia.gov.pl
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy dr.kr.na odc.Piaseczno (skrzyż.z ul.Syrenki)-poczatek obw.Góry Kalwarii

Reference number: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.77.2021
II.1.2)Main CPV code
71320000 Engineering design services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii dla zadań:

1) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) - Piaseczno ul. Żeromskiego (bez skrzyżowania),

2) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno ul. Żeromskiego (ze skrzyżowaniem) - Żabieniec ul. Wschodnia (ze skrzyżowaniem),

3) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Żabieniec ul. Wschodnia (bez skrzyżowania) - w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno),

4) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno) - Baniocha ul. Sportowa (bez skrzyżowania),

5) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Baniocha ul. Sportowa (ze skrzyżowaniem) - początek Obwodnicy Góry Kalwarii)”.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Lowest offer: 4 753 704.00 PLN / Highest offer: 14 676 113.21 PLN taken into consideration
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL Polska
II.2.4)Description of the procurement:

Opracowanie Koncepcji rozbudowy wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) – początek obwodnicy Góry Kalwarii dla zadań:

1) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno (skrzyżowanie z ul. Syrenki) - Piaseczno ul. Żeromskiego (bez skrzyżowania),

2) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Piaseczno ul. Żeromskiego (ze skrzyżowaniem) - Żabieniec ul. Wschodnia (ze skrzyżowaniem),

3) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Żabieniec ul. Wschodnia (bez skrzyżowania) - w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno),

4) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku w. Chojnów (okolice granicy miejsko - wiejskiej gminy Piaseczno) - Baniocha ul. Sportowa (bez skrzyżowania),

5) Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Baniocha ul. Sportowa (ze skrzyżowaniem) - początek Obwodnicy Góry Kalwarii)”.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Doświadczenie peresonelu / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Termin wykonania zamówienia / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Prowadzenie serwera FTP / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zaliczki w wysokości od 1% do 10% wartości umowy brutto i wówczas będzie żądał wniesienia zabezpieczenia zaliczki.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 250-661983
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
22/07/2022
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 6
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Value Engineering Sp. z o. o.
Postal address: Aleja Krakowska 22a
Town: Warszawa
NUTS code: PL Polska
Postal code: 02-284
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 5 310 045.30 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Na etapie składania ofert, podwykonawcy nie zostali jeszcze wyłonieni.

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie na niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno zawierać informacje o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Kopię odwołania Zamawiającemu należy przesłać za pośrednictwem Platformy. Po zgłoszeniu do postępowania należy w zakładce "Postępowania" wybrać "Moje postępowania a następnie wybrać niniejsze postępowanie oraz korzystając z zakładki "Pytania/Informacje polecenie "Nowe/wysłane i następnie "Dodaj pytanie/komentarz"przekazać treść odwołania i załączyć pliki.

6. Odwołanie wnosi się w terminach:

1)10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli informacja została przekazana w inny sposób;

2)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na Platformie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia;

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 1) i 2) powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4)Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a)30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

b)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.

9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Biuro Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-767
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
22/12/2022