Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72783-2023

03/02/2023    S25

Dänemark-Fredericia: Bauarbeiten

2023/S 025-072783

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Energinet
Nationale Identifikationsnummer: 28980671
Postanschrift: Tonne Kjærsvej 65
Ort: Fredericia
NUTS-Code: DK Danmark
Postleitzahl: 7000
Land: Dänemark
Kontaktstelle(n): Indkøbsafdelingen - A
E-Mail: indkob@energinet.dk
Telefon: +45 70102244
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://eu.eu-supply.com/ctm/supplier/publictenders?B=ENERGINET
Adresse des Beschafferprofils: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/228008
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352192&B=ENERGINET
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=352192&B=ENERGINET
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ny Domicilbygning i Erritsø, Fredericia

Referenznummer der Bekanntmachung: 22/10876
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45000000 Bauarbeiten
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Projektet vedrørende ny domicilbygning for Energinet i Erritsø, Fredericia udbydes som en totalentreprisekonkurrence.

Projektet i nærværende udbud forventes gennemført fra Q4 2023 til Q2 2026.

Den nye domicilbygning skal bygges i tilknytning til den eksisterende domicilbygning og skal opleves som en naturlig sammenhængende enhed, både funktionelt og æstetisk. Der skal etableres cirka 900 nye arbejdspladser og nyt kontrolcenter. Der vil skulle etableres tilhørende fællesfaciliteter, som kantine, mødefaciliteter, udeophold, samt cirka 350 parkeringspladser i terræn mv. I alt rummer byggeriet cirka 25.000 m2, inklusive optioner.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 580 000 000.00 DKK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45000000 Bauarbeiten
71000000 Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DK Danmark
Hauptort der Ausführung:

Tonne Kjærsvej 65, Erritsø, Fredericia

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Projektet vedrørende ny domicilbygning for Energinet i Erritsø, Fredericia udbydes som en totalentreprisekonkurrence.

Projektet i nærværende udbud forventes gennemført fra Q4 2023 til Q2 2026.

Den nye domicilbygning skal bygges i tilknytning til den eksisterende domicilbygning og skal opleves som en naturlig sammenhængende enhed, både funktionelt og æstetisk. Der skal etableres cirka nye arbejdspladser og nyt kontrolcenter. Der vil skulle etableres tilhørende fællesfaciliteter, som kantine, mødefaciliteter, udeophold, samt cirka 350 parkeringspladser i terræn mv. I alt rummer byggeriet cirka 25.000 m2 inklusive optioner.

Der henvises til det øvrige udbudsmateriale for en nærmere beskrivelse af anskaffelsen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 580 000 000.00 DKK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 32
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hvis mere end 4 ansøgere opfylder de fastsatte mindstekrav, jf. sektion III, vil Ordregiver prækvalificere de 4 bedst egnede ansøgere, som herefter opfordres til at afgive tilbud.

Udvælgelsen af de bedst egnede ansøgere sker på baggrund af de fremsendte referencer, herunder i hvilket omfang disse vurderes at være tilsvarende den udbudte opgave, jf. afsnit II.2.4, og således demonstrerer indgående erfaring med opgaver af tilsvarende indhold, kompleksitet, omfang og formål, særligt vedrørende:

• Opførelse af sammenligneligt bygge- og anlægsarbejder med tæt tilknytning og integration til eksisterende bygninger

• Arkitekt-, landskabsarkitekt-, og ingeniørrådgivning

Det vil blive tillagt positiv betydning, såfremt ansøgers referencer viser, at ansøger har indsigt i og/ eller erfaring med. Nedenstående punkter er ikke angivet i prioriteret rækkefølge:

• Tidligere samarbejder på tværs af ansøgerteamet

• Etablering af inspirerende udearealer til ophold, inspiration og fordybelse

• Byggeri og udearealer med særlig bæredygtighed og klimavenligt fokus, herunder eventuelt certificering og projektering inden for klimavenligt byggeri

• Byggeri med sociale klausuler

• Byggeri af domicilbygning eller lignende

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

I nærværende udbud indgår én option:

1) Tillæg for køleinstallationer og flytning af køleanlæg.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Det bemærkes, at der er tale om et udbud med forhandling. Med undtagelse af grundlæggende elementer kan der, som konsekvens heraf, ske ændringer til udbudsmaterialet og dets indhold som en del af forhandlingsprocessen.

Tilbudsgivers arkitektoniske grundtanker vil indgå i den 1. indledende forhandling. Ordregiver afholder sig fra retten til at tildele efter det 1. indledende tilbud.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøgeren skal bekræfte den økonomiske formåen I ESPD del IV.B »Finansielle nøgletal« med information fra seneste års regnskab i relation til følgende økonomiske nøgletal:

1) Egenkapital: samlet egenkapital inkl. aktiekapital, reserver, opskrivninger, overført resultat mv.

2) Soliditetsgrad: (Egenkapital / Samlet balancesum). Nøgletallet skal angives med 2 decimaler.

3) Omsætning

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør) eller er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.B tillige angives i et separat ESPD for hver af disse enheder, jf. afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger”. Det er ansøgers ansvar at sikre, at mindstekravene til Økonomisk og finansiel formåen samlet er opfyldt ud fra regnskabsmæssig konsolidering, når ansøgningen baseres på anden enheds kapacitet eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ad 1) Egenkapitalen fra seneste årsregnskab skal på ansøgningstidspunktet være minimum 150.000.000 DKK.

Ad 2) Soliditetsgraden fra seneste årsregnskab skal på ansøgningstidspunktet være minimum 20 pct. Hvis soliditetsgraden er mellem 15 pct. og 20 pct. kan mindstekravet alternativt opfyldes, hvis egenkapitalen overstiger 300.000.000 DKK.

Ad 3) Omsætning på minimum 750.000.000 DKK ekskl. moms i hvert af de seneste tre regnskabsår

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ansøger kan i ESPD del IV.C: ”Teknisk og faglig formåen” vedlægge de op til 10 betydeligste sammenlignelige referencer (dog 2 stk. pr. fagområde), der er udført i løbet af de sidste fem (5) år. Med udført inden for de sidste fem (5) år menes, at referencerne ikke må være afsluttet tidligere, end den dato der nås, når der regnes fem år baglæns fra datoen for aflevering af prækvalifikationsansøgning. Referencer ældre end dette vil ikke blive inddraget. Referencer, der endnu ikke er endeligt færdiggjort, kan inddrages i ansøgningen, men det skal i givet fald anføres, hvilke dele der endnu ikke er færdiggjort, og dette kan have betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9.

Følgende referencer bedes indleveres:

• 1-2 referencer vedrørende arkitektrådgivning

• 1-2 referencer vedrørende landskabsarkitektrådgivning

• 1-2 referencer vedrørende ingeniørrådgivning

• 1-2 referencer vedrørende opførelsen af sammenlignelige byggeri, som f.eks. total- eller hovedentreprise

• 1-2 referencer vedrørende samarbejde på tværs af ansøgerteamet

Hver reference bør indeholde:

En konkret beskrivelse af det faktisk udførte arbejde for hver leverance vedrørende:

• Type af byggeri/anlæg

• Beskrivelse af byggeriet (indhold og omfang)

• Entreprise form (total-, hoved-, stor-, og/eller fagentreprise)

• Beskrivelse af egne ydelser (f.eks. procesledelse, bæredygtighed evt. certificering og ingeniør-, arkitekt- og landskabsarkitektrådgivning).

• Bruttoareal for byggeriet

• Den samlede kontraktsum (hvis muligt)

• Den samlede omsætning/honorar for egne ydelser

• Status for igangværende byggeri

• Angivelse af bygherre med tilknyttede kontaktoplysninger

• Dato for igangsættelse og endelig levering (dag, måned, år)

Mangler eller uklarheder i beskrivelsen af ovenstående kan have negativ betydning for udvælgelsen, jf. afsnit II.2.9. Opmærksomheden henledes på, at tekstboksen i ESPD del IV.C kan rumme mere tekst end hvad der er synligt, samt at det er muligt kopiere tekst ind i boksen.

Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders referencer (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), eller hvis ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), skal information vedrørende ESPD del IV.C angives i et separat ESPD for hver af de deltagende enheder.

Referencelisten må ikke overstige de 10 mest sammenlignelige og relevante referencer. Hvis ansøgeren baserer sig på en eller flere enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), eller ansøger er en sammenslutning af økonomiske aktører (f.eks. et konsortium), vil det maksimale antal referencer, der skal indsendes, fortsat skulle respekteres og må således ikke overstige 10, når de lægges sammen. Såfremt der inkluderes mere end 10 referencer, vil Ordregiver inddrage de 10 seneste referencer regnet fra datoen for endelig levering (referencer, der endnu ikke er færdiggjort, vil i så fald ikke blive inkluderet).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Totalentreprenøren skal aflevere minimum én reference vedrørende opførelsen af sammenlignelige byggeri, som f.eks. total- eller hovedentreprise, som er afleveret i henhold til AB/ABT eller tilsvarende.

Ansøgerne er berettiget, hvilket anbefales til at vedlægge en uddybende beskrivelse af referencerne i et særskilt referenceark. Der kan dog alene gives en uddybende beskrivelse af de referencer, der er beskrevet i ESPD'et.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

Ansøgeren skal indsende en udfyldt version af European Single Procurement Document (ESPD).

Ansøger må ikke være omfattet af de obligatoriske udelukkelsesgrunde, jf. lov nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven) §§ 135, stk. 1-3 og 136.

Se venligst afsnit VI.3 ”Yderligere oplysninger” for informationer om håndteringen af ESPD. Ansøgningen skal afleveres via linket ”Elektronisk adgang til information” i afsnit I.1 i denne udbudsbekendtgørelse. Ansøgninger, som ikke er afleveret i EU-Supply, eller som modtages efter fristen, vil som udgangspunkt ikke blive accepteret.

Ordregiveren forbeholder sig ret til at indhente supplerende, præciserende eller fuldstændiggørende oplysninger hos ansøger.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

Informationen fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Informationen fremgår af udbudsmaterialet.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Der stilles ikke krav til tilbudsgiverens retlige form.

Såfremt ansøgning og tilbud afgives af et konsortium, skal alle deltagere i konsortiet hæfte solidarisk for kontraktens opfyldelse, og der skal udpeges en konsortiedeltager, med hvem der kan indgås bindende aftale på konsortiets vegne.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Informationen fremgår af udbudsbetingelserne .

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 01/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Dänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Såfremt det ønskes at ansøge om deltagelse i denne udbudsproces, skal det tilhørende ESPD udfyldes. ESPD’et til denne udbudsproces kan findes i EU-Supply-systemet. ESPD’et skal udfyldes i EU-Supply, hvorefter det afleveres via ”Min besvarelse”. Vejledning til udfyldelse af ESPD kan findes på Konkurrence- og forbrugerstyrelsens hjemmeside, www.kfst.dk (Ordregiver tager ikke ansvaret for indholdet af vejledningen).

Ordregiver har i den forbindelse uploadet en videoguide til udfyldelse af ESPD, som er tilgængelig i EU-Supply.

Bemærk venligst følgende:

- En ansøger, der deltager alene, men baserer sig på en eller flere andre enheders kapacitet (f.eks. et moderselskab eller søsterselskab eller en underleverandør), skal sikre, at der til ansøgningen vedlægges, såvel ansøgerens eget ESPD, samt et separat ESPD for hver af de enheder, som denne ønsker at basere sig på med en udfyldt del II: ”Oplysninger om den økonomiske aktør” og del III: ”Udelukkelsesgrunde” samt relevant information vedrørende del IV: ”Udvælgelseskriterier” og Del V: ”Begrænsning af antallet af kvalificerede ansøgere”. Det vedlagte ESPD fra disse andre enheder bør være behørigt udfyldt og underskrevet.

Herudover skal der i forbindelse med fremlæggelse af endelig dokumentation yderligere vedlægges dokumentation for disse enheders/underleverandørers forpligtelse i så henseende i form af støtteerklæring.

- Når grupper af økonomiske aktører, herunder midlertidige sammenslutninger, ansøger sammen, skal der for hver af de deltagende økonomiske aktører udfyldes et fuldt ESPD særskilt med de krævede oplysninger.

Herudover skal der i forbindelse med den endelige dokumentation yderligere vedlægges Konsortieerklæring, hvormed parterne erklærer at udgøre et konsortium eller anden form for sammenslutning, som hæfter solidarisk, ubetinget og direkte for opfyldelse af den udbudte opgave.

- Under nærmere fastsatte betingelser i udbudsbetingelserne gives der et vederlag for tilbudsafgivelse.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Klagenævntet for Udbud
Postanschrift: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Ort: Viborg
Postleitzahl: 8800
Land: Dänemark
E-Mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internet-Adresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i klagenævnet for Udbud inden 20 dage fra dagen efter ordregiverens underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret.

Andre klager skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud:

1. Inden 45 dage fra dagen efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået kontrakt,

2. Inden 30 dage fra dagen efter, at ordregiver har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, eller

3. Inden 6 måneder fra dagen efter, at ordregiver har underrettet tilbudsgiverne om, hvem ordregiveren vil indgå kontrakt med, hvis der er tale om en rammeaftale.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postanschrift: Carl Jacobsen Vej 35
Ort: Valby
Postleitzahl: 2500
Land: Dänemark
E-Mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internet-Adresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023