Dienstleistungen - 72805-2023

03/02/2023    S25

Polska-Ropa: Usługi związane z odpadami

2023/S 025-072805

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ropa
Krajowy numer identyfikacyjny: 1205082
Adres pocztowy: 733
Miejscowość: Ropa
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-312
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Roman Gruca
E-mail: przetargi@eu-ropa.pl
Tel.: +48 183534014
Faks: +48 183534017
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.eu-ropa.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie, odpadów komunalnych z terenu Gminy Ropa w 2023 roku”

Numer referencyjny: RLIŚ.271.26.2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości w trakcie zbiórki objazdowej raz w roku oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Ropa zbieranych zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne dostarczenie mieszkańcom worków na odpady segregowane i niesegregowane. Ponadto wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia nieodpłatnie zamawiającemu do korzystania na czas trwania umowy odpowiednio opisanych pojemników do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów do wyznaczonych miejsc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 179 150.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 188 880.00 PLN brana pod uwagę
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
34928480 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90514000 Usługi recyklingu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Ropa

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych oraz ich transport i zagospodarowanie w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku z terenu nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego od właścicieli nieruchomości w trakcie zbiórki objazdowej raz w roku oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych położonych na terenie Gminy Ropa zbieranych zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ropa. Przedmiot zamówienia obejmuje również nieodpłatne dostarczenie mieszkańcom worków na odpady segregowane i niesegregowane. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

1) odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (niesegregowanych) zgromadzonych

w pojemnikach, kontenerach lub workach. Częstotliwość załadunku i wywozu – 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia, natomiast w okresie od kwietnia do października 2 razy w miesiącu.

2) odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny z podziałem na:

a) odpady papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe

z tektury,

b) odpady ze szkła w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

c) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz opakowaniowe wielomateriałowe zbieranych łącznie (w pojemnikach i workach przeznaczonych do zbiórki tworzyw sztucznych),

d) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów oraz odpady zielone – częstotliwość załadunku i wywozu 1 raz w miesiącu w okresie od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia, natomiast w okresie od kwietnia do października 2 razy

w miesiącu;

3) odbiór selektywnie zbieranych odpadów komunalnych wyszczególnionych poniżej:

a) odpadów wielkogabarytowych,

b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

c) zużytych opon,

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e) odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów i innych),

f) przeterminowanych leków ,

g) popiół paleniskowy z gospodarstw domowych,

h) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi ( w szczególności igły i strzykawki),

i) odpady z tekstyliów i odzieży.

Częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę odpadów zebranych selektywnie – 1 raz

w miesiącu.

Odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone gromadzone będą również w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Ropa (działka nr 469) przy Oczyszczalni Ścieków.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się wiosną 2023 roku (dokładny termin ustalony zostanie po podpisaniu umowy).

2. Zagospodarowanie odpadów komunalnych należy wykonywać w sposób uwzględniający poniższe warunki:

1) w ramach zagospodarowania odpadów podmiot odbierający odpady zobowiązany jest

do przekazywanie odebranych zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej w Formularzu ofertowym Załącznik nr 1 . Przekazywanie odpadów zbieranych w sposób selektywny do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

2) w zakres zamówienia wchodzi również sprawowanie bieżącego nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie zbierania odpadów w sposób zgodny

z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach obowiązującym na terenie gminy Ropa.

Szczegółowy zakres zamówienia zawiera SWZ część III.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Jakość rozumiana jako odpowiedzialność wykonawcy / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 210-602861
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:

„Odbiór, transport i zagospodarowanie, odpadów komunalnych z terenu Gminy Ropa w 2023 roku”

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
30/12/2022
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Usługi Transportowe i Komunalne Marek Szpila
Krajowy numer identyfikacyjny: 7381036730
Adres pocztowy: Bobowa
Miejscowość: Wilczyska
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-350
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: "SZPILA" Wojciech Szpila
Krajowy numer identyfikacyjny: 7382080147
Adres pocztowy: Bobowa
Miejscowość: Wilczyska
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 38-350
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 110 710.00 PLN
Najtańsza oferta: 1 179 150.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 188 880.00 PLN brana pod uwagę
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.

Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 PZP.

Zamawiający nie wymaga wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań wynikających z art. 60 i art. 121 Ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp. Zamawiający w niniejszym postepowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Zamawiający nie określa dodatkowych wymagań związanych z zatrudnianiem osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

Zamawiając nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych w SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy PZP

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu

o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana niż określony w lit. a.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

|w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

14. Szczegółowe zasady korzystania ze środków ochrony prawnej opisane zostały w Dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023