Lieferungen - 72843-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Rožňava: Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky

2023/S 025-072843

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestské divadlo ACTORES Rožňava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31299695
Poštová adresa: Šafárikova 3640/20
Mesto/obec: Rožňava
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
PSČ: 04801
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Mgr. Roman Mikušinec
E-mail: roman.mikusinec@cvo.sk
Telefón: +421 908934680
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://actores.sk/
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/457820
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/457820
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Rekreácia, kultúra a náboženstvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES

Referenčné číslo: CVO-003-2023
II.1.2)Hlavný kód CPV
31500000 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka svetelnej techniky, projekčnej techniky, látkového systému, zvukovej techniky, softvéru a tlačiarne, IKT vybavenia v rámci projektu Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES.

Predmet zákazky je rozdelený do 6 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť elektronickú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 224 877.73 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Svetelná technika

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
31500000 Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka svetelnej techniky v rámci projektu Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 142 187.67 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program výzva: IROP-PO7-SC77-2021-75, kód projektu: 302070BNK1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Projekčná technika

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
38652100 Premietacie prístroje
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka projekčnej techniky v rámci projektu Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 984.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program výzva: IROP-PO7-SC77-2021-75, kód projektu: 302070BNK1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Látkový systém

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
39515000 Záclony/závesy, drapérie, záclonky a textilné tienidlá
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka látkového systému v rámci projektu Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 20 805.00 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program výzva: IROP-PO7-SC77-2021-75, kód projektu: 302070BNK1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Zvuková technika

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
32321200 Audiovizuálne zariadenia
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka zvukovej technikyv rámci projektu Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 38 347.07 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program výzva: IROP-PO7-SC77-2021-75, kód projektu: 302070BNK1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Tlačiareň a softvér s licenciou na predaj vstupeniek

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
48000000 Softvérové balíky a informačné systémy
30232100 Tlačiarne a zapisovače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka softvéru a tlačiarne v rámci projektu Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 677.66 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program výzva: IROP-PO7-SC77-2021-75, kód projektu: 302070BNK1

II.2.14)Doplňujúce informácie
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

IKT

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
30213100 Prenosné počítače
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK042 Košický kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je dodávka IKT vybavenia v rámci projektu Umenie, kultúra a kreativita pod jednou strechou - modernizácia divadla ACTORES. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 876.33 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 3
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program výzva: IROP-PO7-SC77-2021-75, kód projektu: 302070BNK1

II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní), ktoré preukáže spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti osobné postavenie v originálnom vyhotovení alebo ako úradne osvedčené kópie týchto dokladov.

Uchádzač nie je povinný v zmysle § 32, ods. 3 predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), c) a e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. S ohľadom na to, že z technických dôvodov nie je možné získať údaje alebo výpisy z informačných systémov Generálnej prokuratúry, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby na preukazovanie splnenia podmienky podľa § 32 ods. 1, a) využili iné spôsoby, napr. zápis do zoznamu hospodárskych subjektov alebo predloženie príslušných dokladov.

Upozornenie: možnosť nepredkladania týchto dokladov sa týka uchádzača, ktorému vydávajú doklady orgány štátnej správy Slovenskej republiky (a zadravotné poistovne), pretože len k takýmto dokladom má orgán verejnej moci prístup v rámci informačných systémov verejnej správy SR.

Podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní sa vzťahujú ku všetkým častiam predmetu zákazky.

III.1.2)Ekonomické a finančné postavenie
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Nepožaduje sa.

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 14/03/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31/08/2023
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 14/03/2023
Miestny čas: 11:00
Miesto:

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk v systéme EVO, sa uskutoční (SEČ) na adrese: Mestské divadlo ACTORES Rožňava, Šafárikova 3640/20 04801 Rožňava

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Otváranie ponúk, t.j. sprístupnenie elektronických ponúk, je verejné v nadväznosti na použitie ustanovenia § 52 ods. 2 zákona. Na otváraní ponúk, t.j. sprístupnení elektronických ponúk v systéme EVO, sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk a to na ktorúkoľvek časť predmetu zákazky.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použije sa elektronické objednávanie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

Verejný obstarávateľ bude požadovať predloženie dokladov a dokumentovú preukazujúcich splnenie podmienok účasti

od uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste predbežného poradia v súlade s § 55, ods. 1.

Zadávanie zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému EVO ver.

18.0 prevádzkovaného ÚVO. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

Prepotreby predkladania ponúk je nevyhnutná registrácia v systéme EVO prostredníctvom registračného formulára

dostupného na portáli EVO. Podrobnosti o systéme EVO sú uvedené na adrese:

https://www.uvo.gov.sk/portalsystemuevo-5f5.html.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023