Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 72844-2023

03/02/2023    S25

Polen-Jastrzębie-Zdrój: Durchlauferhitzer

2023/S 025-072844

Bekanntmachung vergebener Aufträge – Sektoren

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Postanschrift: ul. Rybnicka 6c
Ort: Jastrzębie-Zdrój
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Postleitzahl: 44- 335
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Agnieszka Ostrowska
E-Mail: agnieszka.ostrowska@termika.pgnig.pl
Telefon: +48 327537190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.ptep.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych
I.6)Haupttätigkeit(en)
Strom

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój

Referenznummer der Bekanntmachung: 7/IX/ZP/22
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
42161000 Durchlauferhitzer
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym część III SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
31200000 Elektrizitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
31210000 Elektrische Geräte zum Schalten oder Schützen von Stromkreisen
31221000 Elektrische Relais
31310000 Verteilungsnetze
31320000 Stromverteilerkabel
45223100 Zusammenbau von Metallkonstruktionen
45223200 Bauliche Anlagen
45223800 Montage und Errichtung von Fertigkonstruktionen
45231000 Bauarbeiten für Rohrleitungen, Fernmelde- und Stromleitungen
45262400 Baustahlmontagearbeiten
48100000 Branchenspezifisches Softwarepaket
51110000 Installation von elektrischen Einrichtungen
51900000 Installation von Lenk- und Steuersystemen
71320000 Planungsleistungen im Bauwesen
71700000 Kontroll- und Überwachungsleistungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL227 Rybnicki
Hauptort der Ausführung:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., Zakład Jastrzębie – Zdrój, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym część III SWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 187-530606
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer regelmäßigen nichtverbindlichen Bekanntmachung

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Bezeichnung des Auftrags:

Budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy Pzp dokonał unieważnienia postępowania pn.: „Budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój”.

UZASADNIENIE PRAWNE UNIEWAŻNIENIA

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”

UZASADNIENIE FAKTYCZNE UNIEWAŻNIENIA

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Odwołanie wnosi się w terminie:

1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia;

3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023