Lieferungen - 72844-2023

03/02/2023    S25

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Kotły grzewcze wody gorącej

2023/S 025-072844

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A.
Adres pocztowy: ul. Rybnicka 6c
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44- 335
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Ostrowska
E-mail: agnieszka.ostrowska@termika.pgnig.pl
Tel.: +48 327537190
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ptep.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.ptep.pl/dla-kontrahenta/przetargi/objete-prawem-zamowien-publicznych
I.6)Główny przedmiot działalności
Sektor elektroenergetyczny

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój

Numer referencyjny: 7/IX/ZP/22
II.1.2)Główny kod CPV
42161000 Kotły grzewcze wody gorącej
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym część III SWZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31200000 Aparatura do przesyłu i eksploatacji energii elektrycznej
31210000 Elektryczna aparatura do wyłączania lub ochrony obwodów elektrycznych
31221000 Przełączniki elektryczne
31310000 Sieci zasilające
31320000 Kable energetyczne
45223100 Montaż konstrukcji metalowych
45223200 Roboty konstrukcyjne
45223800 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45231000 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45262400 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
48100000 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania
51110000 Usługi instalowania sprzętu elektrycznego
51900000 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71700000 Usługi nadzoru i kontroli
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa S.A., Zakład Jastrzębie – Zdrój, ul. Rybnicka 6c, 44-335 Jastrzębie - Zdrój

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój, wraz z niezbędnymi robotami budowlanymi, dostawami i usługami zgodnie z zakresem prac zawartym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym część II SWZ oraz na warunkach określonych we Wzorze Umowy stanowiącym część III SWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 187-530606
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1
Nazwa:

Budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Nie otrzymano ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub wszystkie otrzymane oferty lub wnioski zostały odrzucone

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 1 Ustawy Pzp dokonał unieważnienia postępowania pn.: „Budowa dwóch kotłów elektrycznych wraz z wykonaniem prac związanych z zasilaniem w Zakładzie Jastrzębie - Zdrój”.

UZASADNIENIE PRAWNE UNIEWAŻNIENIA

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022r., poz. 1710 z późn. zm.), zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty.”

UZASADNIENIE FAKTYCZNE UNIEWAŻNIENIA

W przedmiotowym postępowaniu nie została złożona żadna oferta.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.). Odwołanie wnosi się w terminie:

1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;

2. 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub treści dokumentów zamówienia;

3. 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – dotyczy czynności innych niż określone w punkcie 1 i 2.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a (budynek Adgar Plaza)
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30/01/2023