Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 72848-2023

03/02/2023    S25

Polska-Pisz: Usługi związane z odpadami

2023/S 025-072848

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: REGON 790125534
Adres pocztowy: Tęczowa 2
Miejscowość: Pisz
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Kod pocztowy: 12-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Żęgota
E-mail: zamowienia@pwik.pisz.pl
Tel.: +48 874233850
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pwik.bip.hi.pl/
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/pwik.pisz
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług transportu odpadów

Numer referencyjny: 2/ZPU/2022
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy zadania:1) Zadanie 1 – transport odpadów opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, transport odpadów opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 oraz transport odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03. Transport odbywać będzie ze stacji magazynowej przy ul. Olsztyńskiej 3 w Piszu do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie.2) Zadanie 2 - transport odpadów o kodach 17 01 07, 17 01 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZUOK w Spytkowie.3) Zadanie 3 – transport komunalnych odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZGOK w Olsztynie

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 423 149.45 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Transport odpadów opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, transport odpadów opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 oraz transport odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Transport odbywać będzie z ze stacji magazynowej przy ul. Olsztyńskiej 3 w Piszu do ZGOK Olsztyn.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportu odpadów. 2. Zadanie 1 – transport odpadów opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02, transport odpadów opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07 oraz transport odpadów w postaci zużytych opon o kodzie 16 01 03. Transport odbywać będzie ze stacji magazynowej przy ul. Olsztyńskiej 3 w Piszu do Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. w Olsztynie. a) dla odpadów opakowań z tworzyw sztucznych: szacunkowa ilość odbioru odpadów z tworzyw sztucznych 800 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 5 Mg, prognozowana ilość kursów 155. b) dla odpadów opakowań ze szkła: szacunkowa ilość odbioru odpadów ze szkła 700 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 20 Mg, prognozowana ilość kursów 32. c) dla zużytych opon: szacunkowa ilość odbioru zużytych opon 50 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 12 Mg, prognozowana ilość kursów 5. 3. Zamawiający informuje iż faktyczna ilość kursów transportu w zadaniu nr 1 uzależniona będzie od ilości i wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może być niższa lub wyższa od ilości podanych w przedmiocie zamówienia dotyczącego danego zadania. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia. 4. Dla zadania 1 maksymalna ilość kursów wykonanych w ciągu jednego dnia - 2 dla każdego rodzaju odpadu. 5. Załadunek odpadów na samochody Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojazdu przystosowanego do przewozu odpadów, dostosowanego do możliwości technicznych ładowarki (zasięg zasypu do 4 m). 6. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową. 7. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. 8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) oraz innych ustaw i przepisów mających zastosowanie do przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odebranych odpadów, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, na której każdorazowo będzie ważył odebrane odpady. Czynność ważenia odpadów zostanie każdorazowo udokumentowana sporządzonym przez Wykonawcę raportem wagowym i kartą przekazania odpadów w systemie BDO. 10. Wykonawca każdorazowo będzie dokonywał ważenia transportowanych odpadów na wadze najazdowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Pisz oraz uzyskiwał potwierdzenia wagi transportowanych odpadów przez podmiot przyjmujący/ odbierający. 11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania zamówienia wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach. 13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z tymi zmianami. 14. Wymagania odnośnie środków transportu odpadów dla Zadania 1: samochód ciężarowy- ciągnik siodłowy, naczepa z ruchomą podłogą otwierana z tyłu, wysokość naczepy- max. 4 m, ładowność dla odpadów - max. 24 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest transport odpadów zmieszanych z betonu i gruzu o kodzie 17 01 07 oraz odpadów betonu i gruzu o kodzie 17 01 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZUOK w Spytkowie.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZUOK w Spytkowie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportu odpadów. 2. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 2 jest transport odpadów zmieszanych z betonu i gruzu o kodzie 17 01 07 oraz odpadów betonu i gruzu o kodzie 17 01 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZUOK w Spytkowie. a) dla odpadów zmieszanych z betonu i gruzu:szacunkowa ilość odbioru odpadów zmieszanych z betonu i gruzu 500 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 14 Mg, prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 36, b) dla odpadów betonu i gruzu: szacunkowa ilość odbioru odpadów betonu i gruzu to 50 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 14 Mg, prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 4. 3. Zamawiający informuje iż faktyczna ilość kursów transportu w zadaniu nr 2 uzależniona będzie od ilości i wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może być niższa lub wyższa od ilości podanych w przedmiocie zamówienia dotyczącego danego zadania. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia. 4. Dla zadania 2 maksymalna ilość kursów wykonanych w ciągu jednego dnia - 2 dla każdego rodzaju odpadu. 5. Załadunek odpadów na samochody Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojazdu przystosowanego do przewozu odpadów, dostosowanego do możliwości technicznych ładowarki (zasięg zasypu do 4 m). 6. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową. 7. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. 8.Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) i innymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dotyczącymi prowadzenie ewidencji odpadów. 9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odebranych odpadów, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, na której każdorazowo będzie ważył odebrane odpady. Czynność ważenia odpadów zostanie każdorazowo udokumentowana sporządzonym przez Wykonawcę raportem wagowym i kartą przekazania odpadów w systemie BDO. 10. Wykonawca każdorazowo będzie dokonywał ważenia transportowanych odpadów na wadze najazdowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Pisz oraz uzyskiwał potwierdzenia wagi transportowanych odpadów przez podmiot przyjmujący/ odbierający. 11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania zamówienia wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach. 13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z tymi zmianami. 14. Wymagania odnośnie środków transportu odpadów dla Zadania 2: samochód ciężarowy- ciągnik siodłowy, naczepa z ruchomą podłogą otwierana z tyłu, wysokość naczepy- max. 4 m, ładowność dla odpadów - max. 24 Mg, dopuszczalna masa całkowita zestawu (ciągnik siodłowy + naczepa z towarem) nie może przekraczać 40 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Transport odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Kod NUTS: PL6 Makroregion północny
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod NUTS: PL623 Ełcki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZGOK w Olsztynie.

II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi transportu odpadów. 2. Przedmiotem zamówienia w zadaniu nr 3 jest transport komunalnych odpadów zmieszanych o kodzie 20 03 01. Transport odbywać się będzie ze stacji magazynowej w Kotle Dużym do ZGOK w Olsztynie. Szacunkowa ilość odbioru odpadów zmieszanych to 600 Mg, średnia waga jednego kursu nie mniej niż 20 Mg transportu odpadu, prognozowana ilość kursów w okresie trwania umowy 30. 3. Zamawiający informuje iż faktyczna ilość kursów transportu w zadaniu nr 3 uzależniona będzie od ilości i wielkości zapotrzebowania określonego przez Zamawiającego w okresie trwania umowy i może być niższa lub wyższa od ilości podanych w przedmiocie zamówienia dotyczącego danego zadania. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego z tego tytułu żadne roszczenia. 4. Dla zadania 3 maksymalna ilość kursów wykonanych w ciągu jednego dnia - 2 dla każdego rodzaju odpadu. 5. Załadunek odpadów na samochody Wykonawcy odbywać się będzie na koszt Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do podstawienia pojazdu przystosowanego do przewozu odpadów, dostosowanego do możliwości technicznych ładowarki (zasięg zasypu do 4 m). 6. Transport odpadów odbywa się w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu, w szczególności ich wysypywanie, pylenie i wyciek oraz ograniczający do minimum uciążliwość zapachową. 7. Transport odpadów odbywa się w sposób ograniczający do minimum oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady, jeżeli mogą one spowodować negatywne oddziaływanie transportowanych odpadów na środowisko lub życie i zdrowie ludzi. 8. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.), ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) i innymi przepisami prawa regulującymi wykonywanie przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności dotyczącymi prowadzenie ewidencji odpadów. 9. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia odebranych odpadów, w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia, na której każdorazowo będzie ważył odebrane odpady. Czynność ważenia odpadów zostanie każdorazowo udokumentowana sporządzonym przez Wykonawcę raportem wagowym i kartą przekazania odpadów w systemie BDO. 10. Wykonawca każdorazowo będzie dokonywał ważenia transportowanych odpadów na wadze najazdowej zlokalizowanej w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie miasta Pisz oraz uzyskiwał potwierdzenia wagi transportowanych odpadów przez podmiot przyjmujący/ odbierający. 11. Wykonawca jest zobowiązany posiadać przez cały okres trwania zamówienia wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności stanowiącej przedmiot zamówienia i okazywać je na każde żądanie Zamawiającego. 12. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia przy zachowaniu należytej staranności zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z zakresu ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz w zakresie warunków uzyskania zezwolenia od właściwego organu administracji publicznej na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami. 13. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z tymi zmianami. 14. Wymagania odnośnie środków transportu odpadów dla Zadania 3: 1) samochód ciężarowy- ciągnik siodłowy, 2) naczepa z ruchomą podłogą otwierana z tyłu, 3) wysokość naczepy- max. 4 m, 4) ładowność dla odpadów - max. 24 Mg, 5) dopuszczalna masa całkowita zestawu (ciągnik siodłowy + naczepa z towarem) nie może przekroczyć 40 Mg.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 219-629621
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2/ZPU/2022
Część nr: 1
Nazwa:

Świadczenie usług transportu odpadów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KOMA OLSZTYN SP. Z O.O.
Krajowy numer identyfikacyjny: 365884950
Adres pocztowy: ul. Towarowa 20A
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-417
Państwo: Polska
E-mail: olsztyn@koma.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 315 741.75 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 180 480.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2/ZPU/2022
Część nr: 2
Nazwa:

Świadczenie usług transportu odpadów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
23/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: EKO-DAR DARIUSZ GIERA
Krajowy numer identyfikacyjny: 1250353183
Adres pocztowy: Stary Janków 36
Miejscowość: Stary Janków
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 05-250
Państwo: Polska
E-mail: dariusz-giera@wp.pl
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 60 237.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 36 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2/ZPU/2022
Część nr: 3
Nazwa:

Świadczenie usług transportu odpadów

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
04/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: KOMA OLSZTYN SP. Z O. O.
Krajowy numer identyfikacyjny: 365884950
Adres pocztowy: ul. Towarowa 20A
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Kod pocztowy: 10-417
Państwo: Polska
E-mail: olsztyn@koma.pl
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 47 170.50 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 28 200.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zam. pub. mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na postawie art. 108 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; i art. 5k rozporządzenia Rady nr 833/2014 z 31.07.2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1, 3 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu , o którym mowa w cz. XXIII SWZ - aktualnej licencji na wykonywanie transportu drogowego.2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy,b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy,c) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy.4. W terminie składania ofert określonym w cz. XIII ust. 1 SWZ Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu ofertę, która powinna zawierać następujące oświadczeniai dokumenty:1) Formularz ofertowy – (sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ ). Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach,2) Oświadczenie JEDZ, o których mowa w rozdziale XXIV, złożone przez; a) Wykonawcę, b) każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia); c) każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby na zasadzie art. 118 ustawy (o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów).3) Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, stanowiące załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy).4) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:a) Zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a, Zamawiający żąda od Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).6) Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, o których mowa w Rozdziale XVI SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
Adres pocztowy: ul. Krucza 36 / Wspólna 6
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-522
Państwo: Polska
E-mail: sp@prokuratoria.gov.pl
Tel.: +48 226958504
Faks: +48 226958111
Adres internetowy: https://www.gov.pl/web/sp-prokuratoria
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.3. Odwołanie powinno zawierać informacje, o których mowa w art. 516 ustawy Pzp.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.5. Odwołujący przekazuje kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.6. Terminy wniesienia odwołania:1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.3) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.7. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu IX ustawy Pzp.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych.9. Skargę wnosi za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.10. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Biuro Odwołań Urządu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/urzad-zamowien-publicznych/organizacja/departament-odwolan
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023