Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Bauleistung - 72851-2023

Submission deadline has been amended by:  179629-2023
03/02/2023    S25

Polen-Świnoujście: Arbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen

2023/S 025-072851

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Bauauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Miasto Świnoujście
Nationale Identifikationsnummer: 8551571375
Postanschrift: ul. Wojska Polskiego 1/5
Ort: Świnoujście
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Postleitzahl: 72-600
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Bimkiewicz
E-Mail: bzp@um.swinoujscie.pl
Telefon: +48 913212425
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: dostarczanie wody pitnej

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą

Referenznummer der Bekanntmachung: BZP.271.1.4.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
45232430 Arbeiten an Wasseraufbereitungsanlagen
II.1.3)Art des Auftrags
Bauauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:

„Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej w Świnoujściu wraz z infrastrukturą”

Uwaga: przedmiot niniejszego postępowania - będzie powiązany technologicznie z ujęciem wody realizowanym w ramach odrębnego zadania, pn.: „Budowa ujęcia wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dla zaopatrzenia w wodę m. Świnoujście – realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj – część A” i musi swoimi rozwiązaniami technicznymi od strony zasilenia wodą surową nawiązywać do rozwiązań realizowanych w ramach budowanego ujęcia jw.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu i robót budowlanych stacji uzdatniania wody słonawej z infrastrukturą towarzyszącą:

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung
45120000 Versuchs- und Aufschlussbohrungen
45210000 Bauleistungen im Hochbau
45231300 Bauarbeiten für Wasser- und Abwasserrohrleitungen
45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen
45232152 Bau von Pumpstationen
45232221 Umspann-Unterstation
45232410 Kanalisationsarbeiten
71220000 Architekturentwurf
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL42 Zachodniopomorskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Miasto Świnoujście

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej słonawej wraz z infrastrukturą towarzysząca, wg. szczegółowych wymagań opisanych w PFU. Uzdatnianie oparte w końcowym procesie o układy odwróconej osmozy wraz z układem mieszania wody uzdatnianej w układzie odwróconej osmozy z wodą uzdatnianą w istniejącej stacji uzdatniania wody głębinowej. Końcowy produkt - woda spełniająca wymagania dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wymagana wydajność końcowa układu - 200m³/h.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Kostenkriterium - Name: cena / Gewichtung: 75
Kostenkriterium - Name: Koszty eksploatacyjne (Koszt Cyklu życia Stacji Uzdatniania Wody w okresie 5-letnim) / Gewichtung: 25
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 35
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wymagania techn.dot. korzystania z platformy zakupowej:

a) dostęp do sieci Internet o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

b) komputer: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub nowszy, jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze,

c) przeglą inna niż Internet Explorer, .,

d) włączona JavaScript,

e) program obsługujący format plików .pdf.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający określa w niniejszym punkcie wymagania techniczne i organizacyjne korzystania z Platformy. Określa je regulamin Platformy (dostępny pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) w dowolnym roku obrotowym, w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - uzyskał minimalny roczny przychód w wysokości 5 000 000 PLN (słownie: pięć milionów złotych),

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi zostać spełniony przez przynajmniej jednego z wykonawców.

2) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi zostać spełniony przez przynajmniej jednego z wykonawców.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków Zamawiający określa w niniejszym punkcie wymagania w zakresie:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia,

w wyznaczonym terminie - nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych (oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowania), tj. takie dokumenty jak:

1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotycząca orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego, sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

3. oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 9 do SWZ)j;

4. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji

i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia w/w dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów

5. informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art.108 ust.2 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

6. oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że Wykonawca w dowolnym roku obrotowym, w okresie nie dłuższym niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie uzyskał minimalny roczny przychód w wysokości 5 000 000 PLN 7. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) wraz z dowodem opłaty składki,

8. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;

Ciąg dalszy w w części: "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

9. wykaz wykonanych zadań, o których mowa w pkt VII.4.1) oraz VII.4.2) SWZ, zrealizowanych w okresie 10 lat przed terminem składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty wykonania (daty odbioru końcowego), miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te zadania zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone- załącznik nr 7 do SWZ;

10. zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 10 do SWZ).

11. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust.1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 108 ust.1 pkt 3 – 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 4-7 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1) (załącznik nr 12 do SWZ)

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie wspólnie ubiega się dwa lub więcej podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego

z nich. Ponadto oświadczenie takie musi być złożone przez podmiot, na zasoby którego powołuje się wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Powyższe oświadczenie wykonawca składa w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ), którego wzór stanowi załącznik do SWZ

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności zawodowe oraz w zakresie doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

1) W ciągu ostatnich 15 lat zrealizował zadanie obejmujące zaprojektowanie:

• co najmniej 1 stacji uzdatniającej wodę powierzchniową do celów komunalnych lub przemysłowych o wydajności nie mniejszej niż 150,0 m3/h lub

• co najmniej dwóch stacji uzdatniania wody podziemnej o wydajności nie mniejszej niż 200,0 m3/h każda.

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej następujące procesy technologiczne: koagulacja (wraz z sedymentacją lub flotacją zawiesin), filtracja pospieszna lub grawitacyjna lub ultrafiltracja i odwrócona osmoza. Wymaga się, by wydajność układu RO wynosiła minimum 50,0 m3/h. Inwestycje, których dotyczą wskazane dokumentacje projektowe muszą być zrealizowane

oraz

2) W ciągu ostatnich 15 lat zrealizował zadanie obejmujące budowę co najmniej 1 stacji uzdatniającej wodę powierzchniową do celów komunalnych lub przemysłowych o wydajności nie mniejszej niż 150,0 m3/h lub zadania obejmujące co najmniej dwie stacje uzdatniania wody podziemnej o wydajności nie mniejszej niż 200,0 m3/h każda.

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem instalacji obejmujących co najmniej następujące procesy technologiczne: koagulacja (wraz z sedymentacją lub flotacją zawiesin), filtracja pospieszna lub grawitacyjna lub ultrafiltracja i odwrócona osmoza. Wymaga się, by wydajność układu RO wynosiła minimum 50,0 m3/h. Inwestycje, o których mowa muszą być zrealizowane oraz użytkowane zgodnie z obowiązującym prawem, przez minimum jeden rok.

Uwaga: Wskazane powyżej wymagania dotyczące projektowania i realizacji stacji uzdatniania wody nie muszą dotyczyć jednego obiektu/inwestycji.”

oraz

3) dysponuje lub będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach, niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:

a) zespołem projektantów w skład którego będą wchodzić osoby posiadające:

• doświadczenie zawodowe obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej dla 2 stacji uzdatniania wody, każda o wydajności co najmniej 100m3/h wody uzdatnionej, które zostały zrealizowane i przekazane do eksploatacji w ciągu ostatnich 10 lat ,

) specjalistą ds. technologii uzdatniania wody, który musi wykazać się doświadczeniem w prowadzeniu nadzoru/rozruchu co najmniej dwóch zadań polegających na modernizacji lub budowie stacji uzdatniania wody pitnej o wydajności co najmniej 100 m3/h.

c) kierownikiem budowy posiadającym:

• wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia budowlane bez ograniczeń o specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami budowlanymi,

• doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót (przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia

do zakończenia realizacji zadań, tj. do zakończenia odbioru końcowego) w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących roboty ogólnobudowlane, w okresie ostatnich 8 lat, każde o wartości co najmniej 1,0 mln PLN (brutto),

d) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych

i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie wystarczającym do kierowania robotami budowlanymi,

• doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót z uwzględnieniem AKPiA (przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia do zakończenia realizacji robót) w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących roboty elektryczne, w okresie ostatnich 8 lat, każde o wartości co najmniej 0,5 mln PLN (brutto),

Ciąg dalszy w w części: "Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów"

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

e) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym:

• uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,

• doświadczenie zawodowe polegające na pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót sanitarnych (przez cały okres realizacji zadania tj. od rozpoczęcia do zakończenia odbioru końcowego) w ramach co najmniej 2 zakończonych i należycie wykonanych zadań obejmujących roboty instalacyjne, w okresie ostatnich 8 lat, każde o wartości co najmniej 0,5 mln PLN (brutto).

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
Auflistung und kurze Beschreibung der Regeln und Kriterien:

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4,5,6,7 ustawy Pzp.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę w oparciu o art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie: art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014.

III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

I. Wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

2. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w jednej lub kilku formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w kwocie:

110 000 PLN (słownie: sto dziesięć tysięcy PLN).

II. Zabezpieczenie:

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % (pięć procent) ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

1. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres trwania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Umowy, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia w terminie zakreślonym przez Zamawiającego, kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie i opłacenie ubezpieczenia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, a w przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

2.Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego Przedmiotu Umowy.

3. Część wynagrodzenia dla Wykonawcy poza dofinansowaniem z Polskiego Ładu będzie płatna przy uwzględnieniu płatności częściowych dokonywanych przez Zamawiającego na podstawie faktur częściowych.

4.Rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności tj. przedłożyć umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ, zaś karta gwarancyjna stanowi załącznik nr 8.1.

Katalog zmian umowy zawarto w § 17 wzoru umowy.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 06/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 07/03/2023
Ortszeit: 12:30
Ort:

W siedzibie zamawiającego, pokój 111.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Osobą upoważnioną do otwarcia ofert będzie osoba wystawiająca postępowanie na Platformie Zakupowej albo osoba przez nią wyznaczona.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Na podstawie art. 139 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy.

2. Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć, w formie JEDZ, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SWZ.

3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmiotowe środki dowodowe składa w sposób wskazany w pkt IX pkt 3 SWZ.

5. Informacje wymagane na podstawie art. 13 ust. 1 i 3 oraz informacje o ograniczeniach wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zawarto w pkt. XXII SWZ.

6. Oferta powinna zawierać:

a) wstępną koncepcję technologiczną Stacji Uzdatniania Wody Wydrzany II, spełniającą kryteria określone w PFU i obejmującą co najmniej zakres zgodny z zał. nr 1 do SWZ,

b) wypełniony w całości zał. nr 3 do SWZ - Sposób obliczenia Kosztu Cyklu Życia Stacji Uzdatniania Wody,

c) wypełniony formularz ofertowy Wykonawcy - zał. nr 4 do SWZ;

d) wypełniony w całości zał. nr 4.1 do SWZ - zestawienie kosztów budowy stacji uzdatniania wody w Świnoujściu z infrastrukturą towarzyszącą ( w kwocie łącznej odpowiadającej wartości oferty ),

e) oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ) – zał. nr 5 do SWZ; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;

f) zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się Wykonawca (zał.nr 10 do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (JEDZ);

g) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego i art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1).

Oświadczenia składane są pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. Oświadczenia składają odrębnie:

- Wykonawca/każdy spośród Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

- podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy;

- Podwykonawcy, w przypadkach wskazanych w art. 462 ust. 2 i ust. 3 oraz 4 pkt 1 Pzp, jeżeli są znani Wykonawcy.

h) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy, także Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

i) dokument potwierdzający wniesienie wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia). Wymagane jest wówczas załączenie oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w terminie:

1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w ppkt 1;

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

4) odwołanie w przypadkach innych niż określone w ppkt 1-3 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia,

w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość

o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

4. Domniemywa się, że zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Odwołanie zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej odwołującego oraz imię i nazwisko przedstawiciela (przedstawicieli);

2) nazwę i siedzibę zamawiającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej zamawiającego;

3) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub NIP odwołującego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania albo posiada go nie mając takiego obowiązku;

4) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP odwołującego niebędącego osobą fizyczną, który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania;

5) określenie przedmiotu zamówienia;

6) wskazanie numeru ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

7) wskazanie czynności lub zaniechania czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność

z przepisami ustawy, lub wskazanie zaniechania przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy;

8) zwięzłe przedstawienie zarzutów;

9) żądanie co do sposobu rozstrzygnięcia odwołania;

10) wskazanie okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie odwołania oraz dowodów na poparcie przytoczonych okoliczności;

11) podpis odwołującego albo jego przedstawiciela lub przedstawicieli;

12) wykaz załączników.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023