Lieferungen - 72858-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Medizinische Geräte

2023/S 025-072858

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Voennomeditsinska akademiya
Nationale Identifikationsnummer: 129000273
Postanschrift: ul. Georgi Sofiyski No. 3
Ort: Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1606
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Anna Ivanova Krasteva
E-Mail: anna.krasteva@vma.bg
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.vma.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1271
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33100000 Medizinische Geräte
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи, като:

- Изготвяне на инвестиционен проект на помещението-фаза технически проекти по всички необходими части

-Изготвяне на технологичен проект за разположение на комбинираната система в помещението.

Периодична доставка на консумативи за системата за роботизирана хирургия.

 Финансовите средства за заплащане на доставката са целеви средства за закупуване на медицинската апаратура.

 На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33100000 Medizinische Geräte
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Hauptort der Ausführung:

ВМА – МБАЛ - София: гр. София, бул. „Св. Георги Софийски” № 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Предметът на настоящата обществена поръчка е: Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи, като:

Предметът на поръчката включва също:

- Изготвяне на инвестиционен проект на помещението-фаза технически проекти по всички необходими части (архитектура, конструктивен проект, ОВК, електро инсталации).

-Изготвяне на технологичен проект за разположение на комбинираната система в помещението.

Периодична доставка на консумативи за системата за роботизирана хирургия.

Важно!При подаването на офертата, участникът изчерпателно посочва в техническото си предложение пълен опис, по номенклатури, на необходимите консумативи за комбинирана система за роботизирана хирургия.

Доставките ще са периодични и ще се извършват само при необходимост, след предварителна писмена заявка от Възложителя, в зависимост от неговите потребности. Договорът, в частта му за периодичните доставки на консумативи, ще бъде сключен на посочената прогнозна стойност. За срока на договора Възложителят не е задължен да реализира пълния размер на уговорената сума, а само толкова колкото е заявеното и доставено.

 Финансовите средства за заплащане на доставката са целеви средства за закупуване на медицинската апаратура.

              На основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки, поради липса на осигурено финансиране при откриване на процедурата, Възложителят поставя изпълнението на договора под условие. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Възложителят извършва 20 % авансово плащане от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни, считани от датата на отправеното уведомително писмо за осигурен целеви финансов ресурс и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура, както и гаранция обезпечаваща в пълен размер авансовото плащане.

Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане, в размера на авансовото плащане с вкл. ДДС, се представя в една от формите, посочени в настоящата документация.

Гаранцията обезпечаваща авансовото плащане се освобождава, в срок до 3 (три) дни след връщане или усвояване на аванса. Авансът се счита за усвоен след подписване на следните документи:

Приемо-предавателен протокол за доставка на роботизираната система с всички окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, подписан от двете Страни или упълномощени от тях лица на датата на доставката;

Възложителят извършва плащане, в размер на  40 %  от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни след доставката и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура и приемно-предавателен протокол за доставката.

Възложителят извършва плащане, в размер на  40 %  от стойността на роботизираната система, с вкл. ДДС, в срок до 30 /тридесет/ дни след монтаж, въвеждане в експлоатация и извършено обучение на специалистите за работа с роботизираната система, и след представяне от изпълнителя на следните документи: фактура, протокол за монтаж, протокол за въвеждане в експлоатация и за извършено обучение.

4. Заплащането на периодичните доставки на консумативите, ще се извършва по единични цени, оферирани в ценовото предложение от офертата на участника, определен за Изпълнител, след проведената открита процедура за възлагане на обществената поръчка. Плащането ще се извършва след представяне на следните документи: писмена заявка от Възложителя, оригинална фактура, приемо-предавателен протокол за доставката.

5. Възложителят ще заплаща само стойността на консумативите, за които е изпратил писмена заявка към Изпълнителя. Извършените доставки, които не са заявени от Възложителя, няма да бъдат заплащани. Доставките на консумативите не следва да надвишават посочената в настоящата документация прогнозна стойност, за срока на договора.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 226-651550
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение и гаранционен сервиз на комбинирана система за роботизирана хирургия, и периодична доставка на консумативи

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, със следните мотиви:

В определения срок за подаване на оферти за участие в процедурата - 23:59 часа, на 19.12.2022 г., в Централизираната Автоматизирана Информационна Система – Електронни обществени поръчки /ЦАИС-ЕОП/, НЕ Е подадена нито една оферта

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023