Lieferungen - 72870-2023

03/02/2023    S25

Polska-Tychy: Gaz ziemny

2023/S 025-072870

Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: PL22C
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22C Tyski
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Włodarczyk
E-mail: sekretariat@pkmtychy.pl
Tel.: +48 322171041-44
Faks: +48 322170107/139
Adresy internetowe:
Główny adres: www.pkmtychy.pl
Adres profilu nabywcy: www.pkmtychy.pl
I.6)Główny przedmiot działalności
Miejski transport kolejowy, tramwajowy, trolejbusowy lub autobusowy

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO (GRUPA E) OBEJMUJĄCEGO SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJĘ GAZU DLA POTRZEB PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SP. Z O.O. W TYCHACH

Numer referencyjny: 01/01/2023/WM/ŁR
II.1.2)Główny kod CPV
09123000 Gaz ziemny
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującego sprzedaż

i dystrybucję gazu dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.

Zamawiający informuje, że paliwo gazowe przeznaczone będzie do zasilania silników spalinowych

i w związku z tym objęte jest stawką 0% akcyzy.

2. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Punkt poboru wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową znajdują się na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, Ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy.

3. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ:

Przewidywana ilość zamawianego paliwa gazowego wynosi 270 000 Nm3.

Szczegółowe dane dotyczące planowanego zużycia gazu w poszczególnych miesiącach

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach zawiera załącznik numer 1 do OPZ.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22C Tyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tychy

II.2.4)Opis zamówienia:

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) obejmującego sprzedaż

i dystrybucję gazu dla potrzeb Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach.

Zamawiający informuje, że paliwo gazowe przeznaczone będzie do zasilania silników spalinowych

i w związku z tym objęte jest stawką 0% akcyzy.

2. MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Punkt poboru wraz ze stacją redukcyjno - pomiarową znajdują się na terenie zajezdni Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, Ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy.

3. PRZEWIDYWANA ILOŚĆ:

Przewidywana ilość zamawianego paliwa gazowego wynosi 270 000 Nm3.

Szczegółowe dane dotyczące planowanego zużycia gazu w poszczególnych miesiącach

dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach zawiera załącznik numer 1 do OPZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
  • Zamówienie nie jest objęte zakresem stosowania dyrektywy
Wyjaśnienie:

Postępowanie prowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

Sekcja V: Udzielenie zamówienia/koncesji

V.2)Udzielenie zamówienia/koncesji
V.2.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
26/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy/koncesjonariusza
Oficjalna nazwa: PGNiG OBRÓT DETALICZNY Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Jana Kazimierza 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 01-248
Państwo: Polska
Wykonawcą/koncesjonariuszem będzie MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części/koncesji (bez VAT)
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów PZP.

Odwołanie przysługuje na:

a) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby.

Pisma w postępowaniu odwoławczym wnosi się w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym że odwołanie i przystąpienie do postępowania odwoławczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagają opatrzenia podpisem zaufanym.

Pisma wnosi się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby , o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Izby.

Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” PZP.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023