Lieferungen - 72879-2023

03/02/2023    S25

Slovensko-Bratislava: Endoskopy

2023/S 025-072879

Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Tovary

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Univerzitná nemocnica Bratislava
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 31813861
Poštová adresa: Pažítková 4
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Ružinov
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
PSČ: 82101
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Juraj Breza
E-mail: juraj.breza@unb.sk
Telefón: +421 248234822
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: http://www.unb.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8698
I.3)Komunikácia
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/454658
Ďalšie informácie možno získať na vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/31704/summary
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Organizácia riadená verejným právom
I.5)Hlavná činnosť
Zdravotníctvo

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Endoskopy

Referenčné číslo: R5-2.1/172/2022
II.1.2)Hlavný kód CPV
33168100 Endoskopy
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je dodávka endoskopov na použitie pri zabezpečovaní prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19. Neoddeliteľnou súčasťou dodávky je dodávka sprievodnej dokumentácie, doprava do miesta plnenia, inštalácie v mieste plnenia, odskúšanie a spustenie do prevádzky, poučenia a zaškolenia obsluhy v nevyhnutnom rozsahu a zabezpečenie odborného autorizovaného servisu po dobu poskytnutej

záruky, vrátane dodávky originálnych náhradných dielcov. Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný,

spĺňajúci minimálne technicko-medicínske a funkčné požiadavky, schválený na dovoz a použite v Slovenskej republike,

resp. v rámci EÚ, vyhovujúci platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom

Slovenskej republiky. Obstarávanie zdravotníckej techniky je realizované v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej

nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia

COVID-19. Za nový, nerepasovaný a nepoužívaný tovar sa považuje tovar vyrobený najskôr v roku 2022 v originálnom

nepoškodenom obale.

Predmet zákazky je rozdelený na časti:

časť 1: Endoskopická veža na transorálne endoskopické onkologické operácie

časť 2: Intubačný bronchoskop

časť 3: Ultratenký bronchoskop

časť 4: Flexibilný videolaryngoskop .

časť 5: Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom

časť 6: Veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu

II.1.5)Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 719 291.97 EUR
II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: áno
Ponuky možno predkladať na všetky časti
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Endoskopická veža na transorálne endoskopické onkologické operácie

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51110000 Inštalácia elektrických zariadení
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
50400000 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

II.2.4)Opis obstarávania:

Endoskopická veža na transorálne endoskopické onkologické operácie (1 ks) na endoskopické operácie karcinómu pažeráka, hrtana, krku, uzlín, jazyka - transorálnou robotickou chirurgiou (TORS) podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 1 súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 173 316.48 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 26
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 2.000,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Intubačný bronchoskop

Časť č.: 2
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51110000 Inštalácia elektrických zariadení
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
50400000 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica Ružinov

II.2.4)Opis obstarávania:

Intubačný bronchoskop (2 ks) -prístroj určený na miniinvazívne endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest, odobratie bioptických vzoriek, extrakcie cudzích telies podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 2 súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 39 328.89 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 26
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 1 500,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Ultratenký bronchoskop

Časť č.: 3
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51110000 Inštalácia elektrických zariadení
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica Ružinov

II.2.4)Opis obstarávania:

Ultratenký bronchoskop (1 ks) -prístroj na vyšetrenie priedušnice a priedušiek (ošetrenie krvácaní, zúžených úsekov prieduškového stromu, prípadne zavedenie stentu) podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 3 súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 18 966.07 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 26
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 500,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Flexibilný videolaryngoskop

Časť č.: 4
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51110000 Inštalácia elektrických zariadení
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
50400000 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica Ružinov

II.2.4)Opis obstarávania:

Flexibilný videolaryngoskop (1 ks) -flexibilný prístroj na zobrazenie hrtana, používa aj pri problémoch so zaistením priechodnosti dýchacích ciest - intubáciou pacienta pri operáciách a resuscitácii podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 4 súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 52 360.42 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 26
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 1.000,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom

Časť č.: 5
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51110000 Inštalácia elektrických zariadení
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
50400000 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

II.2.4)Opis obstarávania:

Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom (1 ks) -prístroje určené na diagnostiku a liečbu chorôb nosohltanu a prínosových dutín podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 5 súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 168 524.77 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 26
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: nie
II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 2.000,,00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

II.2)Opis
II.2.1)Názov:

veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu

Časť č.: 6
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
51110000 Inštalácia elektrických zariadení
51410000 Inštalácia lekárskych zariadení
50400000 Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
60000000 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK01 Bratislavský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Pracovisko Univerzitnej nemocnice Bratislava, Pažítková 4, 821 01 Bratislava:

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda

II.2.4)Opis obstarávania:

Veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu (1 ks s možnosťou opcie na ďalšie 2 ks) -prístroje určené na diagnostiku a liečbu chorôb ucha, nosa a prínosových dutín, hrtana, hltana, krku a priľahlých oblastí.podľa technickej špecifikácie v kapitole B1 Opis predmetu zákazky odd. B.1.1 časť 6 súťažných podkladov

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritériá
Cena
II.2.6)Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 266 795.54 EUR
II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Trvanie v mesiacoch: 26
Toto obstarávanie môže byť obnovené: nie
II.2.10)Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: nie
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Verejný obstarávateľ si v priebehu platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy vyhradzuje možnosť uplatniť opciu na nákup 2 ks endoskopov v špecifikácii uvedenej v prílohe č. 2 Kúpnej zmluvy, za cenu uvedenú v prílohe č. 1 Kúpnej zmluvy a za rovnako stanovených podmienok v Kúpnej zmluve. V prípade využitia opcie verejným obstarávateľom sa zmluvné strany zaväzujú uzavrieť ku Kúpnej zmluve dodatok, ktorého predmetom bude dodanie endoskopov a lehota dodania, na ktorý sa vzťahuje opcia. Lehota, v rámci ktorej verejný obstarávateľ môže využiť opciu, je stanovená na šesť (6) mesiacov od nadobudnutia účinnosti Kúpnej zmluvy.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo:

Integrovaný regionálny operačný program v rámci projektu Opatrenia Univerzitnej nemocnice Bratislava pre minimalizovanie dopadov krízovej situácie v SR v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19.

II.2.14)Doplňujúce informácie

Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ zostaví poradie uchádzačov na základe kritérií na vyhodnotenie ponúk, vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky, ponuky posúdi aj z hľadiska, či v danom verejnom obstarávaní sa javí ponuka ako mimoriadne nízka (v tej súvislosti vykoná všetky úkony podľa § 53 ods. 2 ZVO) a následne na základe svojho rozhodnutia vyhodnotí splnenie podmienok účasti (§ 40 ZVO) uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. alebo aj uchádzačov na ďalšom mieste v poradí.

Viazanosť ponuky žiada verejný obstarávateľ zabezpečiť zábezpekou vo výške 2.500.00 EUR. Spôsob a podmienky zloženia zábezpeky:sú v súťažných podkladoch Časť III. ods. 16

Oddiel III: Právne, ekonomické, finančné a technické informácie

III.1)Podmienky účasti
III.1.1)Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok:

Uchádzač, subdodávateľ a iná osoba, ktorej technické a odborné kapacity uchádzač využije na preukázanie plnenia podmienok technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní formou predloženia dokladov alebo formou zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona o verejnom obstarávaní, resp. formou jednotného európskeho dokumentu (JED) podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní.

Verejný obstarávateľ nie je orgánom verejnej moci a v čase vyhlásenia súťaže má prístup k údajom z informačných systémov verejnej správy: Odpis z registra právnických osôb, Potvrdenie o nedoplatkoch na sociálnom poistení, Potvrdenie o nedoplatkoch voči daňovému a colnému úradu, zápis v obchodnom alebo živnostenskom registri SR. preto pripúšťa preukázanie len týchto podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 3 ZoVO.

Plnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) uchádzač preukazuje doloženým dokladom o oprávnení dodávať tovar, zodpovedajúci predmetu zákazky.

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

III.1.3)Technická a odborná spôsobilosť
Zoznam a krátky opis kritérií výberu:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) ZVO.

Na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru a poskytnutých služieb rovnakého druhu ako predmet zákazky za predchádzajúce 3 roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona.

Ak odberateľom bola iná osoba ako verejný obstarávateľ/obstarávateľ, odporúča sa aby dôkaz o plnení potvrdil odberateľ. Ak také potvrdenie uchádzač nemá k dispozícii, predloží vyhlásenie o ich dodaní, doplnený dokladom, preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah, na základe ktorého boli dodané.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačovi, aby zoznam dodaných tovarov obsahoval minimálne:

-názov a sídlo odberateľa,

-kontaktné údaje odberateľa, kde je možné uvedené informácie overiť (meno a priezvisko, tel. č., e-mail),

-opis predmetu dodania, tak aby bolo možné posúdiť vyššie stanovené podmienky

-lehotu dodania (mesiac/rok),

-cenu bez DPH za dodaný tovar.

Pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z predložených dokladov zrejmý počet tovarov/ cena, ktorý/ktorá

- zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie (ak je to uplatniteľné),

- zohľadňuje len dodanie tovarov rovnakých alebo podobných ako je predmet zákazky (ak je to uplatniteľné),

- zohľadňuje alikvotný podiel uchádzača v skupine dodávateľov (ak je to uplatniteľné).

Minimálna úroveň štandardov bola verejným obstarávateľom stanovená primerane k rozsahu a charakteru predmetu zákazky.

Za tovar rovnakého druhu ako predmet zákazky sa považuje tovar zodpovedajúci podkategórii 33168100-6 33182100-0 (Endoskopy) Spoločného slovníka obstarávania (CPV).

Verejný obstarávateľ pri vyhodnotení splnenia podmienky účasti podľa § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zohľadní u uchádzača referencie uchádzača uvedené v evidencii referencií podľa § 12 zákona o verejnom obstarávaní, ak takéto referencie ku dňu predloženia ponuky existujú a uchádzač ich v ponuke identifikoval.

Bližšie podmienky sú uvedené v časti A.2 Podmienky casti uchádzačov súťažných podkladov vzhľadom na obmedzený počet znakov v rámci oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:

Uchádzač preukáže dodanie tovarov a súvisiacich služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky nasledovne:

pre Endoskopy časť 1 Endoskopická veža na transonálne endoskopické onkologické operácie aspoň jednu dodávku endoskopu technických parametrov min. na úrovni opisu predmetu zákazky podľa ods. B.1.1 časť 1 uskutočnenú za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,

- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru,

- miesto dodania,

- lehota dodania (od do, mesiac, rok),

- cena celkom v EUR bez DPH,

- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

pre Endoskopy časť 2 Intubačný fibrobronchoskop aspoň jednu dodávku endoskopu technických parametrov min. na úrovni opisu predmetu zákazky podľa ods. B.1.2 časť 2 uskutočnenú za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,

- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru,

- miesto dodania,

- lehota dodania (od do, mesiac, rok),

- cena celkom v EUR bez DPH,

- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

pre Endoskopy časť 3 Ultratenký bronchoskop aspoň jednu dodávku endoskopu technických parametrov min. na úrovni opisu predmetu zákazky podľa ods. B.1.3 časť 3 uskutočnenú za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,

- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru

- miesto dodania,

- lehota dodania (od do, mesiac, rok),

- cena celkom v EUR bez DPH,

- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

pre Endoskopy časť 4 Flexibilný videolaryngoskop aspoň jednu dodávku endoskopu technických parametrov min. na úrovni opisu predmetu zákazky podľa ods. B.1.4 časť 4 uskutočnenú za obdobie predchádzajúcich troch rokov. Za predchádzajúce 3 (tri) roky sa považujú posledné 3 (tri) priebežné roky, t. j. 3 x 365 dní, ktoré sa počítajú spätne odo dňa vyhlásenia verejného obstarávania v rámci tejto verejnej súťaže a v uskutočnenom objemovom plnení.

Zoznam dodaných tovarov a súvisiacich služieb, bude obsahovať nasledovné údaje:

- názov/obchodné meno a sídlo odberateľa,

- predmet dodaného tovaru, poskytnutej služby a stručný popis dodaného tovaru

- miesto dodania,

- lehota dodania (od do, mesiac, rok),

- cena celkom v EUR bez DPH,

- meno a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si možno overiť tieto údaje.

pre Endoskopy časť 5 Mobilná strobo-endoskopická jednotka s videonasopharyngoskopom a pre časť 6 Veža video-fibro-laryngoskop pre ambulantnú endoskopiu je minimálna požadovaná úeroveň štandardov z dôvodu obmedzeného počtu znakov v rámci možností oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vedená v časti A.2 Podmienky casti uchádzačov súťažných podkladov.

Bližšie podmienky sú uvedené v časti A.2 Podmienky casti uchádzačov súťažných podkladov vzhľadom na obmedzený počet znakov v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania.

III.2)Podmienky týkajúce sa zákazky
III.2.2)Podmienky vykonania zákazky:

Zábezpeka sa vyžaduje výške 9 500,00 EUR spolu pre všetky časti predmetu zákazky, resp.

- pre 1. časť predmetu zákazky 2 000,00 EUR

- pre 2. časť predmetu zákazky 1 500,00 EUR

- pre 3. časť predmetu zákazky 500,00 EUR

- pre 4. časť predmetu zákazky 1 000,00 EUR

- pre 5. časť predmetu zákazky 2 000,00 EUR

- pre 6. časť predmetu zákazky 2 500,00 EUR

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.2)Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum: 10/03/2023
Miestny čas: 09:00
IV.2.3)Predpokladaný dátum odoslania výziev na súťaž alebo na účasť vybraným uchádzačom
IV.2.4)Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť:
Slovenčina, Čeština
IV.2.6)Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Trvanie v mesiacoch: 8 (od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk)
IV.2.7)Podmienky na otváranie ponúk
Dátum: 10/03/2023
Miestny čas: 10:00
Miesto:

Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková 4, 82101 Bratislava

Informácie o oprávnených osobách a otváraní ponúk:

Verejný obstarávateľ otváranie ponúk zabezpečí prostredníctvom on-line sprístupnenia ponúk uchádzačom prostredníctvom funkcionality informačného systému JOSEPHINE. Zápisnicu z otvárania ponúk pošle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku do lehoty na predkladanie ponúk. Odoslaná zápisnica bude spĺňať náležitosti podľa § 52 ods. 2 a 3 ZVO.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.1)Informácie o opakovaní obstarávania
Toto obstarávanie sa bude opakovať: nie
VI.2)Informácie o elektronickom riadení práce
Použijú sa elektronické platby
VI.3)Doplňujúce informácie:

1 Zákazka zadávaná verejnou súťažou prostredníctvom systému JOSEPHINE bez uplatnenia e-aukcie s využitím pravidla uvedeného v § 66 ods. 7 písm. b) v spojení s § 55 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (ZVO).

2. Podmienkou pre úspešnú komunikáciu v systéme JOSEPHINE a pre úspešné predkladanie ponúk je, aby uchádzač dodržal podmienky na softvér a potrebné technické vybavenie zadefinované a zverejnené na portáli

https://josephine.proebiz.com

3. Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená uchádzačovi do systému JOSEPHINE a nie kedy si ju uchádzač prečítal.Akékoľvek vysvetľovanie v tejto zákazke sa realizuje elektronicky, a to výlučne prostredníctvom IS JOSEPHINE. Telefonické kontakty slúžia len na potvrdenie funkčnosti systému, či informácií o doručení a pod., nie na vysvetľovanie.

4. V prípade zistenia alebo akéhokoľvek podozrenia z neštandardného správania sa systému JOSEPHINE môžu

záujemcovia/uchádzači kontaktovať portál https://josephine.proebiz.com

5. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý má povinnosť zapísať sa do registra partnerov

verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia a

subdodávatelia podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

6. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené týmto oznámením a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami ZVO.

7. Vzhľadom na podmienky účasti, technické špecifikácie, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo podmienky plnenia

zmluvy, nie je predmetné VO obstarávaním inovácií, zelené verejné obstarávania a obstarávanie nie je zamerané na

sociálne aspekty

8. Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné

kapacity inej osoby v súlade s § 34 ods. 3 zákona. Ak ponuku predkladá skupina dodávateľov, preukazuje splnenie

podmienok účasti technická alebo odborná spôsobilosť, spoločne. Uchádzač v ponuke vkladá doklady preukazujúce

splnenie podmienok účasti technickej alebo odbornej spôsobilosti elektronicky do systému JOSEPHINE v pdf

naskenovanej forme originálov alebo úradne osvedčených kópií, ak nie je stanovené inak.

9. Uchádzač môže na každú časť zákazky predložiť len jednu ponuku. Ak uchádzač v lehote na predkladanie ponúk

predloží viac ponúk, verejný obstarávateľ prihliada len na ponuku, ktorá bola predložená ako posledná a na ostatné

ponuky hľadí rovnako ako na ponuky, ktoré boli predložené po lehote na predkladanie ponúk

10. Lehota 26 mesiacov uvedená v každej časti zákazky v bode II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému znamená dobu trvania zmluvy, v rámci ktorej plynie lehota 2 mesiacov na dodanie tovarov a doba záručného servisu.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
31/01/2023