Lieferungen - 72898-2023

03/02/2023    S25

België-Melle: Schakelapparatuur

2023/S 025-072898

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
Nationaal identificatienummer: 0477.445.084_18950
Postadres: Brusselsesteenweg 199
Plaats: MELLE
NUTS-code: BE234 Arr. Gent
Postcode: 9090
Land: België
Contactpersoon: Tom Mullens
E-mail: Fluvius-Aankoop-Sourcing-Netgebonden@fluvius.be
Telefoon: +32 498943769
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.fluvius.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471437
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471437
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-FLU22L005-F05
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, elektriciteit, riolering en kabel.

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Schakelapparatuur 70 kV

Referentienummer: Fluvius-FLU22L005-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214000 Schakelapparatuur
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

De opdracht bevat de aankoop van compact samengebouwde schakelapparatuur met een isolatiespanning van 100 kV, een nominale stroom van 1000 A en een kortsluitvastheid van 25 kA, 3 s.

De schakelapparatuur bestaat uit een vermogensschakelaar, scheiding- en aardschakelaars, welke ondergebracht is in één metalen behuizing gevuld met het isolerend SF6 gas. De toestellen moeten geschikt zijn voor buitenopstelling en voor integratie in posten met lucht geïsoleerde enkele railstellen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE2 Vlaams Gewest
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De opdracht bevat de aankoop van compact samengebouwde schakelapparatuur met een isolatiespanning van 100 kV, een nominale stroom van 1000 A en een kortsluitvastheid van 25 kA, 3 s.

De schakelapparatuur bestaat uit een vermogensschakelaar, scheiding- en aardschakelaars, welke ondergebracht is in één metalen behuizing gevuld met het isolerend SF6 gas. De toestellen moeten geschikt zijn voor buitenopstelling en voor integratie in posten met lucht geïsoleerde enkele railstellen.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Maximale waarde van de raamovereenkomst: 3.600.000 euro.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

zie UEA (in bijlage)

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

De inschrijver toont zijn

technische bekwaamheid aan door het voorleggen van:

a) een lijst van referenties met vermelding van de voornaamste gelijkaardige opdrachten gedurende de laatste 3 jaren samen met aanduiding van de omvang in waarde van de referentie

(compact samengebouwde schakelapparatuur met een spanning van maximaal 150 kV. De

schakelapparatuur bestaat uit een vermogensschakelaar, scheiding- en aardschakelaars, welke

ondergebracht is in één metalen behuizing gevuld met het isolerend SF6 gas). Deze lijst dient

minimaal per jaar 10 eenheden compacte samengebouwde schakelapparatuur te bevatten,

geleverd en geplaatst binnen de EU.

b) Verklaring dat de kandidaat over de nodige capaciteit en middelen beschikt om in geval van storingen door Fluvius gemeld, binnen een maximale reactietijd van 24 uren op de plaats van de storing aanwezig zal zijn om deze te herstellen of te analyseren.

c) Verklaring dat al het personeel dat met Fluvius in contact zal treden (commerciële contactpersonen, onderhoudstechnici, instructeurs,...) de Nederlandse taal vloeiend meester zijn.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/03/2023
Plaatselijke tijd: 11:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: ja
Tijdstip waarop naar verwachting nieuwe aankondigingen worden bekendgemaakt:

2027

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Raad van State
Postadres: Wetenschapsstraat 33
Plaats: Brussel
Postcode: 1040
Land: België
Internetadres: http://www.raadvanstate.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
31/01/2023