Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72903-2023

03/02/2023    S25

Ungarn-Budapest: Fertigstellung im Bereich Druck

2023/S 025-072903

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Neumann Lapkiadó és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationale Identifikationsnummer: 32084366243
Postanschrift: Infopark Sétány 1.
Ort: Budapest XI. kerület
NUTS-Code: HU110 Budapest
Postleitzahl: 1117
Land: Ungarn
Kontaktstelle(n): Légrádyné dr. Kerényi Petra
E-Mail: drkerenyi@kr.hu
Telefon: +36 16195285
Fax: +36 16195414
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.eurasiamagazine.com
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002084112022/reszletek
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002084112022/reszletek
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: gazdasági társaság
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: kiadói tevékenység

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Könyvek, folyóiratok, tájékoztató füzetek gyártása

Referenznummer der Bekanntmachung: EKR002084112022
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Jelen közbeszerzés ajánlatkérő szakmai ismeretterjesztő és kiadói tevékenységéhez kapcsolódó könyvek, folyóiratok, ismeretterjesztő kiadványok gyártására irányul.

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás műszaki leírásában és annak melléklete szerinti árazó táblázatban meghatározott 17 különböző kiadvány gyártására kér ajánlatot.

Keretösszeg: nettó 100 000 000 Ft

Ajánlatkérő a Keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget (kötelezően kimerítendő keretösszeg).

Részletesen a felhívás II.2.4) pontjában és a műszaki leírásban.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
79821000 Fertigstellung im Bereich Druck
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: HU110 Budapest
NUTS-Code: HU331 Bács-Kiskun
Hauptort der Ausführung:

Magyarország_1117_Budapest_Infopark _sétány _1.|Magyarország_6000_Kecskemét_Izsáki_út_10

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Jelen közbeszerzés ajánlatkérő szakmai ismeretterjesztő és kiadói tevékenységéhez kapcsolódó könyvek, folyóiratok, ismeretterjesztő kiadványok gyártására irányul.

Ajánlatkérő a jelen közbeszerzési eljárás műszaki leírásának melléklete szerinti árazó táblázatban meghatározott 17 különböző kiadvány gyártására kér ajánlatot az alábbiak szerint:

- Ragasztókötött kiadványok 80+4, valamint 240+4 oldal terjedelem között: 1-2., 5-8. kiadványok;

- Cérnafűzött keménytáblás kiadványok: 240+4, valamint 416+4 oldal terjedelem között: 3-4. és 15. kiadványok;

- Irkatűzött kiadványok: 16+4, valamint 64+4 oldal terjedelem között: 9-10. kiadványok;

- 4, valamint 6 oldalas egyszer hajtott kiadványok: 11-14. kiadványok;

- Spirálozott kiadványok: 50-100 lap között terjedelem + elő és hátlap: 16-17. kiadványok.

Terjedelem alatt az oldalszám értendő.

A műszaki leírásban kiadványonként meghatározásra került az egyes kiadványok mérete, darabszáma, a kiadványra vonatkozó terjedelem (oldalszám), valamint az alapanyaggal, a nyomással és a kötészettel kapcsolatos műszaki paraméterek.

A műszaki leírás mellékleteként kiadott árazó táblázatban foglalt típusú és példányszámú (darabszámú) kiadványokból összesen tervezetten 50 000 db kiadvány kerül megrendelésre a szerződés időtartama alatt vagy a keretösszeg erejéig.

Keretösszeg: nettó 100 000 000 Ft

Ajánlatkérő a Keretösszeg 70 %-ának lehívására vállal kötelezettséget (kötelezően kimerítendő keretösszeg).

Ajánlatkérő a Keretszerződés alapján az egyes kiadványok vonatkozásában eseti megrendelést bocsát ki nyertes ajánlattevő felé. Az eseti megrendelések teljesítési határideje: legfeljebb 8 naptári nap.

A keretszerződés érvényessége alatt az Ajánlatkérő egyszerre több, egy időben felmerülő beszerzési igényét is teljesíteni kell, így a nyertes ajánlattevő párhuzamos munkavégzésre, több egyedi megrendelés alapján történtő egyidejű teljesítésre kötelezhető.

Részletesen a műszaki leírásban.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: 2. Felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján min. 0 hónap, maximum 24 hónap] / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1.) Felhívás II.2.5) Értékelési szempontok:

Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány.

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10

A módszer(ek) meghatározása, amellyel a ponthatárok közötti pontszám megadásra kerül:

Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:

1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár (technikai szám-HUF) - súlyszám: 90 - értékelési módszer: fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]

2. sz. részszempont: Felhívás III.1.3) M.2. pontja szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata (Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján min. 0 hónap, maximum 36 hónap) - súlyszám: 10 - értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

AK kizárja az eljárásból azon AT-t (közös AT-t), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].

Igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése és a 3. § (2)-(3) bekezdései alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok hatálya alá.

Az EEKD-ban a gazdasági szereplő (Ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén - hozzájáruló nyilatkozatot.

Az Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott Ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fenn nem állását a Korm. rendelet 1-8. §, 10. § és 12-16. § szerint kell igazolnia.

Az Ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában az AT a Kbt. 67.§ (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújtja be a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától számítja Ajánlatkérő.

Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel. Ebben az esetben nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.

Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ában foglalt öntisztázás lehetőségére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló, 2014. július 31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzési vagy koncessziós szerződés odaítélésére vonatkozó tilalom.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

M.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább

- a szerződést kötő másik fél megnevezését,

- a szolgáltatás tárgyát,

- a szolgáltatás mennyiségét (olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen)

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - legalább év/hónap/nap megjelölésével)

- és nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt.

Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:

- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerint kell igazolni:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, tapasztalatát, gyakorlatát, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Az előírt tapasztalat, gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia.

Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.

M.3. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pontja alapján felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.3. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, a teljesítéshez rendelkezésre álló műszaki-technikai felszereltség leírását tartalmazó nyilatkozatot a berendezés darabszámának, műszaki paraméterének megjelölésével.

A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az Ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bekezdése szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni. Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése. szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése. irányadó.

A minősített ajánlattevőkre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1-M.3.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladását megelőző három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szerződésszerűen befejezett, legalább 20 000 kiadvány (könyv és/vagy folyóirat és/vagy tájékoztató füzet) nyomdai kivitelezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmaz legalább 150 oldal terjedelmű, ragasztókötött és/vagy cérnafűzött keménytáblás kiadványt.

Az előírt követelmény több bemutatott referencia alapján is igazolható.

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő legalább 12 hónap nyomdaipari tapasztalattal rendelkező szakemberrel.

M.3. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

- minimum 1 db 4 szín nyomásra alkalmas íves ofszet nyomógéppel, amely alkalmas egy menetben 16 oldal A/4 méretű nyomat előállítására, valamint

- minimum 1 db hajtogatógéppel, amely alkalmas 16 A/4 oldal terjedelmű ív A/4 méretre történő hajtogatására, valamint

- minimum 1 db A/1 méretű CTP berendezéssel.

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

A Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdéseiben; a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerint. Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Kötbérek:

Késedelmi kötbér: Ha az Eseti Megrendelés teljesítésére adott vagy megállapodott határidőt a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős nem tartja be, a Megrendelő minden külön felszólítás és póthatáridő tűzése nélkül jogosult késedelmi kötbért követelni, amely késedelmi kötbér napi mértéke a késedelem időtartama szerint a következőképpen alakul: a késedelemmel érintett Eseti Megrendelés nettó összegének 5 %-a százaléka, de mindösszesen nem lehet több, mint az Eseti Megrendelés 25 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: Hibás teljesítés miatti kötbér érvényesítésére jogosult a Megrendelő, ha a Vállalkozó olyan okból, amely felelős, a teljesítésére előírt minőségi kikötéseket nem teljesíti, vagy hibásan illetőleg hiányosan teljesíti. A Felek elfogadják, hogy hibás teljesítés miatti kötbér mellett szavatossági igényt nem lehet érvényesíteni. A hibás teljesítési kötbér érvényesítésének feltétele a Megrendelőnek a szerződésszerű teljesítésre vonatkozó eredménytelen írásbeli felszólítása. A hibás teljesítés miatti kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett Eseti Megrendelés nettó összegének 25 %-a.

Meghiúsulási kötbér:

a. Ha az Eseti Megrendelés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős meghiúsul, a Megrendelő az Eseti Megrendelés teljes nettó vállalkozói díjának 30 %-ával egyező mértékű meghiúsulási kötbérre jogosult. A meghiúsulási kötbér követelés érvényesítésének feltétele, hogy a szerződésszerű teljesítésre Megrendelő a Vállalkozót a kötbérigény érvényesítésére való figyelmeztetéssel, írásban felszólítsa.

b. Abban az esetben, ha a Megrendelő gyakorolja elállási vagy felmondási jogát a a szerződéstervezet X.2. pontjában meghatározott okokból, úgy jogosult a Vállalkozótól a teljes nettó Keretösszeg 30 %-át meghiúsulási kötbérként követelni.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése; Kbt. 135. §; 2017. évi CL. tv., fizetés átutalással, 30 napos határidővel.

Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF

Részletesen lásd a szerződéstervezetben.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Ungarisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 1 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 14:00
Ort:
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15.§ szerint, figyelemmel a Kbt. 68. § szakaszára

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A részajánlattétel kizárásának indoka: AK a részajánlattételre nem biztosít lehetőséget, figyelemmel arra, hogy a szolgáltatás megvalósítása egy műszaki-funkcionális egységet alkot. A beszerzés tárgya, a szolgáltatás keretében megvalósítandó feladatok egymásra épülő volta miatt a szolgáltatás nem osztható oly módon, hogy az a közpénzek hatékony felhasználását eredményezné, továbbá a beszerzés tárgyának jellege, műszaki sajátosságai sem teszik lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A szolgáltatás részekre bontása szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, valamint a műszaki adottságok és garanciális szempontok miatt jelentős többlet költséget eredményezne.

1. Csatolni kell:

- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az AT nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)

- azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek;

- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;

- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]. Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (EKR űrlap);

- Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap);

- Kbt. 66. § (6) bekezdése a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (EKR űrlap);

- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);

- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint (EKR űrlap);

- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint (EKR űrlap);

- nyilatkozat bemutatott szakemberekről (EKR űrlap);

- kitöltött EEKD (EKR űrlap);

- részletes ártáblázat (Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az Ajánlattevők által az ajánlattétel keretében csatolt ártáblázat vonatkozásában hiánypótlásra a Kbt. 71.§ (8) bekezdésében foglaltak szerint van lehetőség.);

- nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdés];

- ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos dokumentum.

2. Az eljárás során, a Kbt-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.

4. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.

5. Üzemzavar esetén az EKR rend.16-17. § és 22. § az irányadóak.

6. AK az ajánlatban elektronikus csatolmányként benyújtott dokumentumok tekintetében .pdf formátumot írja elő.

7. A Közbeszerzési Dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., az EKR és kapcsolódó végrehajtási rendeletek, valamint a Ptk. az irányadók.

8. AK nem teszi lehetővé a többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását és gazdálkodó szervezet létrehozását, illetve a projekttársaság alapítását kizárja.

9. Közös Ajánlattevő esetén megállapodás csatolása kötelező az Közbeszerzési Dokumentáció alapján. Irányadó a Kbt. 35. §-a.

10. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

11. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.

12. Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.

13. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

14. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint.

15. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 30 nap.

16. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött: Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000,- Ft. Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő MKB Banknál vezetett 10300002-13355918-00014907 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia. Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 73. § (6) bek. b) pont. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.)., pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal stb.

Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

17. Ajánlattevő köteles megfelelni a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.

18. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentációban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől Ajánlattevő megfelelő tájékozódást kaphat. [Kbt. 73. § (4)-(5) bek.]

19. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.

20. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, Ajánlatkérő a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

21. Faksz neve, lajstromszáma: Dr. Légrádyné dr. Kerényi Petra, lajstromszám: 01413

További információk részletesen a közbeszerzési dokumentációban (KD). A KD az EKR rendszerében érhető el.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Kbt. 148. §

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postanschrift: Riadó u. 5
Ort: Budapest
Postleitzahl: 1026
Land: Ungarn
E-Mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023