Lieferungen - 72942-2023

03/02/2023    S25

Polska-Poznań: Meble

2023/S 025-072942

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. H. Wieniawskiego 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 61-712
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Aleksandra Siemińska-Lińska
E-mail: aleksandra.sieminska@amu.edu.pl
Tel.: +48 618294469
Faks: +48 618294012
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amu.edu.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.amu.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://e-ProPublico.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia wyższa
I.5)Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

Numer referencyjny: ZP/6964/D/22
II.1.2)Główny kod CPV
39100000 Meble
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1.dostawa mebli wraz z montażem oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części

2.Wykonawca składający ofertę na cz. 1 dostarczy do upływu terminu składania ofert przedmiotowe środki dowodowe w postaci prezentacji zmontowanych mebli i krzeseł.

3.Wykonawca złoży wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy w postaci kart katalogowych.

4.Wykonawca składający ofertę na cz. 1 załączy przedmiotowe środki dowodowe w postaci dokumentów (certyfikaty i atesty lub inne równoważne dokumenty).

5.Wykonawca składający ofertę na część 1 złoży wraz z ofertą przedmiotowy środek dowodowy w postaci dokumentów, które potwierdzają zgodność mebli z opisem przedmiotu zamówienia w Zał. 2A

6.Wykonawcy składający ofertę na cz.1 złożą próbkę płyty w przypadku zaproponowania mebli wyk. z płyty w kolorze i strukturze równoważnej do opisanej w SWZ.

5.Wykonawca na dostarczone meble udziela gwarancji na dostarczone meble.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia w meble oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do pokoi administracji obiektu DS. Morasko.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39121100 Biurka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DS Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 1: dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia w meble oraz dostawa wraz z montażem sprzętu AGD do pokoi administracji obiektu DS. Morasko.

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39110000-6, 39710000-2

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku 1A do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia, w Załączniku 2A - Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia- meble do administracji, Załączniku 3A do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia, Załącznik 4A - do SWZ- Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia- meble do pokoju Kierownika obiektu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Ocena techniczna- jakość wykonania zaprezentowanych mebli / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.000,00 zł. PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa mebli metalowych wraz z montażem do DS. Morasko

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39121100 Biurka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

DS Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego , Poznań

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 2: dostawa mebli metalowych wraz z montażem do DS. Morasko

Wspólny słownik zamówień: 39131100-0, 39110000-6

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku B do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na meble / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 70
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 2.500,00 zł. PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39121100 Biurka
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Jednostki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza utytułowane na terenie miasta Poznania.

II.2.4)Opis zamówienia:

Część 3: dostawa mebli biurowych wraz z montażem do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wspólny słownik zamówień: 39121100-7, 39141300-5, 39110000-6, 39143110-0

Przedmiot zamówienia został opisany w Załączniku C do SWZ– Opis przedmiotu zamówienia

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarancja na meble / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 56
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 500,00 zł. PLN

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

2.Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej :

CZĘŚĆ 1: 40.000,00 zł.

CZEŚĆ 2: 50.000,00 zł,

W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na kilka części winien posiadać środki finansowe lub mieć zdolność kredytową na sumę kwot odpowiadających poszczególnym częściom zamówienia.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – na każdą część należy złożyć oddzielne oświadczenie

- Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale 5.2 a) SWZ

Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SWZ.

2. Zamawiający, na podstawie art. 112 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

b) Zdolności technicznej lub zawodowej.

Część 1:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę mebli wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto oraz załączy do oferty dowody określające czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Jedna dostawa oznacza dostawę zrealizowana na podstawie jednej umowy.

Część 2: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę mebli wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto oraz załączy do oferty dowody określające czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Jedna dostawa oznacza dostawę zrealizowana na podstawie jednej umowy.

Część 3: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 dostawę mebli wraz z montażem o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto oraz załączy do oferty dowody określające czy wykazane dostawy zostały wykonane należycie. Jedna dostawa oznacza dostawę zrealizowana na podstawie jednej umowy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów:

- Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca składa oświadczenie w formie dokumentu JEDZ, w zakresie w nim określonym – na każdą część należy złożyć oddzielne oświadczenie

- Wykaz dostaw na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu o którym mowa w rozdziale 5.2 b) SWZ

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw , w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp ((jeśli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy zostały zawarte w projektowych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/06/2023
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 08/03/2023
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi przez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem za pośrednictwem platformy ePropublico pod adresem: https://e-propublico.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy wykluczenia,o których mowa w art.108 ust.1,art.109 ustawy Pzp oraz w art. 5K rozporz.833/2014 oraz w art.7 ust.1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu.Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art.111 ustawy.Zamawiający informuje,iż na podstawie art. 139 ustawy Pzp najpierw dokona badania i oceny a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.Wykonawca składa wraz z ofertą: Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie - JEDZ, Oświadczenie "sankcyjne" wykonawcy, Formularz ofertowy; Formularz cenowy; zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Pzp (jeżeli dotyczy), oświadczenie "sankcyjne" podmiotu udostępniającego zasoby, dowód wniesienia wadium w przypadku wniesienia wadium innej niż pieniądz; Pełnomocnictwo(jeżeli dotyczy);Przedmiotowy środek dowodowy w postaci prezentacji zmontowanych mebli i krzeseł - Wykonawcy składający ofertę na cz. 1. Miejsca składania i osoby do kontaktu podane zostały w SWZ. Przedmiotowy środek dowodowy w postaci karty Katalogowej. Przedmiotowy środek dowodowy w postaci dokumentu (Certyfikaty, atest lub inne równoważne dokumenty),które potwierdzają zgodność mebli z opisanymi normami, wymienionymi w Zał. 1A, 2A, 3A do SWZ . Przedmiotowy środek dowodowy w postaci dokumentów, które potwierdzają zgodność mebli z opisem przedmiotu zamówienia w Załączniku 2A, Wykonawcy składający ofertę na część 1 w przypadku zaproponowania mebli wykonanych z płyty w kolorze i strukturze równoważnej do wskazanej i opisanej przez Zamawiającego przedłożą próbkę płyty. W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu śr.komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl. oraz za pomocą poczty elektronicznej.Na podstawie art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp zamawiający odstępuje od wymogu użycia środków komunikacji elektronicznej przy składaniu prezentacji w postaci zmontowanych mebli – składanie odbywa się za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. 2020 r.,poz. 1041),osobiście lub za pośrednictwem posłańca w miejsca wskazane w SWZ w terminie złożenia oferty. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- dla cz. 1,2,3,Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej- dla cz.1,2,Odpis lub informacja z KRS lub z CEIDG, Informacja z KRK,Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS albo właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS,Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp oraz w zakresie art. 5K rozporz.833/2014, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego. Zmiana postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest na zasadach określonych w projektowych postanowieniach umowy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: Postepu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki

ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023