Pozrite si našu internetovú stránku vyhradenú ochoreniu COVID-19, na ktorej nájdete informácie o verejnom obstarávaní potrebného zdravotníckeho vybavenia.

Konferencia o budúcnosti Európy je vašou príležitosťou podeliť sa o svoje nápady a formovať budúcnosť Európy. Vyjadrite svoj názor!

Služby - 72949-2020

13/02/2020    S31

Slovensko-Ružomberok: Služby verejnej cestnej dopravy

2020/S 031-072949

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania

Výsledky verejného obstarávania

Služby

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mesto Ružomberok
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00315737
Poštová adresa: Nám. A. Hlinku 1
Mesto/obec: Ružomberok
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
PSČ: 034 01
Štát: Slovensko
E-mail: misovictom@gmail.com
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: https://www.ruzomberok.sk/
Adresa stránky profilu kupujúceho: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4991
I.4)Druh verejného obstarávateľa
Regionálny alebo miestny orgán
I.5)Hlavná činnosť
Iná činnosť: samospráva

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Poskytovanie služieb mestskej autobusovej dopravy pre mesto Ružomberok.

Referenčné číslo: RK/NLZ/001
II.1.2)Hlavný kód CPV
60112000 Služby verejnej cestnej dopravy
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberok počas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskou autobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovou zastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby pri vykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifného vybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inými parametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa).

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.6)Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: nie
II.2)Opis
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK031 Žilinský kraj
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Miestom plnenia predmetu zákazky je mesto Ružomberok a priľahlé oblasti, v zmysle súťažných podkladov a ich príloh.

II.2.4)Opis obstarávania:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy, vykonávanej v súlade s potrebami dopravnej obslužnosti územia. Účelom zákazky je zabezpečenie dopravnej obslužnosti mesta Ružomberok počas celého trvania kontraktu, na základe stanovenej dopravnej obsluhy. Poskytovanie služieb vo verejnom záujme v osobnej cestnej doprave v meste Ružomberok spočíva v zabezpečení dopravnej obslužnosti mesta pravidelnou mestskou autobusovou dopravou podľa určeného linkového vedenia, po trasách určených východiskovou, nácestnými a cieľovou zastávkou, v súlade s tarifnými a dopravnými podmienkami, najmä s dôrazom na kvalitu poskytovanej služby pri vykonávaní dopravnej obsluhy (napr. parametre vozidlového parku), spôsoboch predaja cestovných lístkov, tarifného vybavenia cestujúcich, zabezpečenia nadväznosti spojov jednotlivých liniek, spolupráci pri integrácii dopravy a inými parametrami podľa požiadaviek verejného obstarávateľa (Objednávateľa).

Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.2.5)Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Cena
II.2.11)Informácie o opciách
Opcie: áno
Opis opcií:

Verejný obstarávateľ predpokladá postupné navyšovanie výkonov počas plnenia zmluvy, podľa jeho reálnych potrieb. Podrobný opis opcií je uvedený v súťažných podkladoch.

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie
II.2.14)Doplňujúce informácie

Oddiel IV: Postup

IV.1)Opis
IV.1.1)Druh postupu
Verejná súťaž
IV.1.3)Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
IV.1.8)Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: nie
IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2019/S 222-544787
IV.2.8)Informácie o ukončení dynamického nákupného systému
IV.2.9)Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia

Oddiel V: Zadanie zákazky

Zákazka/časť je pridelená: nie
V.1)Informácie o nepridelení zákazky
Zmluva/časť nebola pridelená
Neboli prijaté žiadne ponuky ani žiadosti o účasť alebo všetky ponuky a žiadosti o účasť boli zamietnuté

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:

V lehote na predkladanie ponúk bola verejnému obstarávateľovi doručená ponuka jediného uchádzača.

Komisia verejného obstarávateľa, menovaná na otváranie a vyhodnocovanie ponúk, otvorila ponuku uchádzača a skonštatovala nasledovné.

Verejný obstarávateľ stanovil predpokladanú hodnotu zákazky vrátane všetkých opcií na sumu 10 587 500,00 EUR bez DPH (12 705 000,- EUR s DPH). Po prepočítaní ponukovej ceny uchádzača pri zohľadnení plánovaného objemu tarifných kilometrov počas platnosti zmluvy a všetkých opcií (6 000 000 tarifných kilometrov základný kontrakt + 1 500 000 tarifných kilometrov opcií) komisia dospela k celkovej ponukovej cene uchádzača vo výške 23 812 500,- EUR s DPH.

V zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu zrušiť verejné obstarávanie alebo jeho časť aj vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie, ak sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračovali, najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania, ak nebolo predložených viac ako dve ponuky alebo ak navrhované ceny v predložených ponukách sú vyššie ako predpokladaná hodnota.

V zmysle § 70 ods. 4 ZVO, neprijateľné ponuky sú najmä ponuky predložené uchádzačmi, ktorí nespĺňajú podmienky účasti a ponuky, ktorých cena je vyššia ako rozpočet určený a zdokumentovaný verejným obstarávateľom pred vyhlásením verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ vychádzal pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky z podkladov, ktoré považuje za reálne a na ich základe vychádzal a bude vychádzať aj pri rozpočtovaní prostriedkov, ktoré budú potrebné na krytie nákladov za služby, ktoré mali byť poskytované na základe zmluvy uzavretej ako výsledok predmetného verejného obstarávania. Ponuka jediného uchádzača, ktorá je o 87,43 % vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, riadne zdokumentovaná a určená verejným obstarávateľom, sa tak musí okrem samotnej skutočnosti, že je vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky, považovať zároveň aj za ponuku neprijateľnú.

Verejný obstarávateľ tak musel zrušiť použitý postup zadávania zákazky.

Postup, ktorý verejný obstarávateľ použije pri zadávaní zákazky na pôvodný predmet zákazky.

Nové verejné obstarávanie na predmet zákazky bude realizované postupom verejnej súťaže podľa § 66 ZVO, užšej súťaže podľa §§ 67 až 69 ZVO alebo postupom rokovacieho konania so zverejnením v zmysle § 70 73 ZVO, keďže bol naplnený dôvod na jeho uskutočnenie v zmysle § 70 ods. 1 písm. e) ZVO.

VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 820 05
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
10/02/2020