Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 72961-2023

03/02/2023    S25

Bulgarien-Sofia: Archäologische Untersuchungen

2023/S 025-072961

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: NATsIONALNA KOMPANIYa "ZhELEZOPaTNA INFRASTRUKTURA" DP
Nationale Identifikationsnummer: 130823243
Postanschrift: bul. "Knyaginya Mariya Luiza” No. 110
Ort: gr. Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1233
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Denis Dimitrov Dimitrov
E-Mail: dd.dimitrov@rail-infra.bg
Telefon: +359 29323749
Fax: +359 29310663
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.rail-infra.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/1213
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Поддържане на жп инфраструктура

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Извършване на теренни археологически проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътния участък Мездра - Медковец“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71351914 Archäologische Untersuchungen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предмет на настоящата поръчка е „Извършване на теренни археологически проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътния участък Мездра - Медковец“, в съответствие със Закона за културното наследство и съгласно изискванията на Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от министъра на културата.

Целта на издирването е да се установи липсата или наличието и точното местоположение на археологически структури на дадено място и дали при последващото проектиране и изпълнение на обекта (строителни работи) ще бъдат засегнати или нарушени археологическите обекти в обхвата на горецитирания проект.

В случай, че бъдат локализирани археологически обекти, следва да бъдат определени мерки за тяхното опазване, както следва:

- необходимост от провеждане на разкопки, като се определи степента на проучване или

- наблюдение по време на строително-монтажните дейности.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 55 029.00 BGN
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45112450 Erdaushubarbeiten für archäologische Grabungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BG313 Враца / Vratsa
Hauptort der Ausführung:

Мястото на изпълнение на Договора обхваща проектното трасе от Технически проект за жп линията Мездра – Медковец с ширина на полосата 50 м.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Основните дейности, предвидени за изпълнение от Изпълнителя, са в съответствие с изискванията за теренните археологически проучвания по смисъла на Закона за културното наследство чл. 147, ал. 1 - ал. 4, т. 1 и в съответствие с чл. 4 и чл. 6, ал. 1 т. 1 и Глава втора, Раздел I от Наредба №Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания, издадена от Министъра на културата.

Изпълнителят трябва да получи разрешение за извършване на Теренните археологически проучвания съгласно чл. 17, ал. 2 от Наредба № Н-00-0001 за извършване на теренни археологически проучвания и чл. 148, ал. 2 от ЗКН.

Изпълнителят е длъжен да осигури екип за изпълнение на поръчката, който да включва научен ръководител на екипа за теренните археологически проучвания, като същият следва да е лице, което отговаря на изискванията на чл. 150 от Закона за културното наследство (ЗКН).

Броят и вида на останалите експерти в екипа се определя по преценка на Изпълнителя, така, че поръчката да бъде изпълнена качествено и в рамките на договорения срок.

Изпълнителят трябва да създаде организация на работа гарантираща изпълнение на дейностите съгласно изискванията на чл. 18, ал. 3 и 4 от Наредба № Н-00-0001.

В процеса на осъществяване на теренните археологични проучвания Изпълнителят трябва да събере необходимата информация, като задължително трябва да се документират всички археологически обекти, структури и следи от минала човешка дейност, независимо от техния вид и хронология, попадащи в рамките на сервитута. За тази цел Изпълнителят трябва да изготви и предаде подробна документация относно изпълнението на поръчката - научен и финансов доклади.

Информацията от археологическите издирвания се включва в Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България“, която се съхранява в НАИМ при БАН, НИНКН и в Министерството на културата.

2.Основните задачи на издирването са:

установяване наличието или липсата на археологически обекти в даден район, съгласно проектното трасе, в рамките на сервитута;

определяне на местоположението в административно-териториално отношение на археологическите обекти и точната им локация. Задължително е определянето на координатите на обектите с помощта на GPS и/или други подходящи технически средства. За обекти с по-голяма площ и комплекси се посочват и GPS координати на предполагаемите граници и координатите на всеки отделен подобект;

събиране на данни за геоморфологията, педологията, геологията, хидрографията, растителността и други на района;

изготвяне на точно и пълно описание на видимите части на обектите и на свързаните с тях антропогенни промени в местността;

събиране на находки от повърхността за получаване на данни за хронологията и вида на обекта;

изготвяне на първоначално археологическо определяне на хронологията и вида на откритите обекти;

съставяне на протокол при откриване на находки с особено голяма материална, художествена и научна стойност, подписан от научния ръководител и двама свидетели.

научният ръководител да изпрати искане до Министъра на културата за назначаване на комисия, която да приеме приключилите теренни проучвания по смисъла на чл. 27а от Наредбата с протокол за последващи действия и временни мерки за опазване съгласно чл. 27в от Наредбата. Последният трябва да бъде доведен до знанието на Възложителя.

Пълното описание на изискванията на възложителя е посочено в Техническата спецификация, Приложение № 1 от настоящата документация за обществената поръчка.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Ще се финансира със средства от Механизъм за свързване на Европа (МСЕ) по проект „„Техническа помощ за подготовка на проект „Модернизация на жп участък Мездра-Медковец“, съгласно договорното споразумение № INEA/CEF/TRAN/M2019/2092940.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Договорът ще се сключи на основание чл.114 от ЗОП.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 199-565260
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 77946
Bezeichnung des Auftrags:

„Извършване на теренни археологически проучвания за издирване на археологически обекти в обхвата на проект „Модернизация на железопътния участък Мездра - Медковец“

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
27/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: НАЦИОНАЛЕН АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ НА БАН
Nationale Identifikationsnummer: 000670919
Postanschrift: ул. СЪБОРНА №.2
Ort: гр.София
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: naim@naim.bg
Telefon: +359 9882406
Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 55 029.00 BGN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 55 029.00 BGN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл.10,ал.1 от ЗОП.Възложителят няма условие за създ. на юридическо лице/ЮЛ/ по чл.10, ал.2 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата участн.,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1,т.1-7 от ЗОП,чл.55,ал.1,т.1, т.4 и т.5 от ЗОП и чл.107 от ЗОП,обстоятелствата по чл.3, т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС /освен когато не са налице условията по чл.4 от същия закон/,както и наличие на обстоятелства по чл.69 от ЗПКОНПИ. Когато участникът е обединение,което не е ЮЛ,задължително се представя копие от документ, със срок

не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Документът трябва да съдържа и следната информация във връзка с настоящата

обществена поръчка:1.правата и задълженията на участниците в

обединението;2.разпределението на отговорността между членовете на

обединението;3.дейностите,които ще изпълнява всеки член на обединението. С този документ следва по безусловен начин да се удостовери определянето на партньора, който представлява обединението за целите на обществ. поръчка, както и обстоятелството,че лицата в обединението поемат солидарна отговорност, заедно и поотделно,за участието си и изпълнението на поръчката.Участник,за когото са налице основания по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1,4 и 5 от ЗОП има право да представи доказателства по чл.56 от ЗОП. Съгласно чл.67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира липса на основанията за отстраняване от процедурата чрез представяне на еЕЕДОП. Ако участникът е обединение, което не

е ЮЛ, еЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към обединението, еЕЕДОП се подава и за обединението. Отделен еЕЕДОП се представя и за подизпълнителите, ако има такива. Документите, чрез които се доказва инф.,посочена в еЕЕДОП, могат да бъдат изисквани допълнително при условията на чл.67,ал.5 от ЗОП. Съгласно чл.112, ал.1,т.2 от ЗОП преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за

изпълнител, представя актуални документи, удостоверяващи липсата на

основанията за отстраняване от процедурата. Документите се представят от

обединението участник и/или всеки член на обединението,което не е ЮЛ,и от

подизпълнителите, ако има такива,когато е приложимо. Участниците могат да

получат необходимата инф. за задълженията,свързани с: данъци

и осигуровки–НАП, www.nap.bg/;опазване на околната среда

–МОСВ,www.moew.government.bg/;закрила на заетостта

–АЗ,https://www.az.government.bg/;условията на труд в

страната – ИА Главна инсп.по труда,www.gli.government.bg/.

При сключване на договора за изпълнение на обществената

поръчка, участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5 % от договорната цена без ДДС. Гаранцията се представя в една от формите съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

Условията, валидността и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията се уреждат в раздел IV „Гаранция за изпълнение“ от Проекта на договора, Приложение №2. от документацията за обществена поръчка.

Поръчката се възлага и ще се проведе при условията на чл. 104, ал. 2 от ЗОП, във връзка с чл. 61 от ППЗОП.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Комисия за защита на конкуренцията
Postanschrift: бул. Витоша № 18
Ort: София
Postleitzahl: 1000
Land: Bulgarien
E-Mail: delovodstvo@cpc.bg
Telefon: +359 29356113
Fax: +359 29807315
Internet-Adresse: http://www.cpc.bg
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023