Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Diensten - 729641-2022

28/12/2022    S250

Spanje-Palma de Mallorca: Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten

2022/S 250-729641

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
Nationaal identificatienummer: P0704000I
Postadres: Cort, 1
Plaats: Palma de Mallorca
NUTS-code: ES53 Illes Balears
Postcode: 07001
Land: Spanje
Contactpersoon: Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Palma de Mallorca
E-mail: secciocontractacio@palma.cat
Telefoon: +34 971225900
Fax: +34 971728004
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.palma.cat
Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=c8kCNBcKL7oQK2TEfXGy%2BA%3D%3D
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato mixto de suministro e instalación y servicio de mantenimiento, de las instalaciones de regulación semafórica, control y gestión de la movilidad de Palma.

Referentienummer: 2022-024-A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50232000 Onderhoud van installaties voor straatverlichting en verkeerslichten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Contrato mixto de suministro e instalación y servicio de mantenimiento, de las instalaciones de regulación semafórica, control y gestión de la movilidad de Palma.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 2 245 430.71 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31700000 Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden
32000000 Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
34923000 Verkeersregulatieapparatuur
35120000 Bewakings- en beveiligingssystemen en –apparatuur
42961100 Toegangscontrolesysteem
45316212 Installeren van verkeerslichten
48000000 Software en informatiesystemen
50312300 Onderhoud en reparatie van datanetwerkuitrusting
50331000 Reparatie en onderhoud van telecommunicatielijnen
50341200 Reparatie en onderhoud van televisiezenders
50800000 Diverse reparatie- en onderhoudsdiensten
72262000 Ontwikkeling van software
72265000 Softwareconfiguratiediensten
72266000 Advies over software
72267100 Onderhoud van software voor informatietechnologie
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES532 Mallorca
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Contrato mixto de suministro e instalación y servicio de mantenimiento, de las instalaciones de regulación semafórica, control y gestión de la movilidad de Palma.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Mejora Plazo Implantación ZBE y software / Weging: 25
Kostencriterium - Naam: Mejora tiempo respuesta reparación/incidencias / Weging: 20
Kostencriterium - Naam: Oferta económica. / Weging: 55
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

Pendiente resolución definitiva de concesión de subvenciones del MITMA según OM TMA/892/2021, de 17 de agosto

II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 063-166022
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Contrato mixto de suministro e instalación y servicio de mantenimiento, de las instalaciones de regulación semafórica, control y gestión de la movilidad de Palma.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
21/12/2022
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ALUMBRADOS VIARIOS, S.A.
Nationaal identificatienummer: A08523094
Postadres: Pge. Plàsmica, s/n - nau 9
Plaats: Cornellà del Llobregat
NUTS-code: ES511 Barcelona
Postcode: 08940
Land: Spanje
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 169 274.11 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 245 430.71 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Ayuntamiento de Palma
Postadres: Plaza Santa Eulalia, 9-4º
Plaats: PALMA
Postcode: 07001
Land: Spanje
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/12/2022