Lieferungen - 72971-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Târgu Mureș: Detergenzien

2023/S 025-072971

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Nationale Identifikationsnummer: 4323209
Postanschrift: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50
Ort: Targu Mures
NUTS-Code: RO125 Mureş
Postleitzahl: 540136
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Perghel Sandu
E-Mail: achizitii@spitalmures.ro
Telefon: +40 265213967
Fax: +40 0265213967
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.spitalmures.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162149
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Acord cadru detergenţi

Referenznummer der Bekanntmachung: 4323209/2023/2965/30.01.2023
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
39831200 Detergenzien
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Acord cadru detergenţi

AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 728 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO125 Mureş
Hauptort der Ausführung:

Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Nr .crt. Denumire produs CPV UM Pret unitar estimat Cantitate minim estimata CONTRACT SUBSECV Cantitate maxim estimata CONTRACT SUBSECV Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent Cantitate minim estimata ACORD CADRU 36 luni Cantitate maxim estimata ACORD CADRU 36 luni Valoare minim estimata AC 36 luni Valoare maxim estimata AC 36 luni Garantie de participare

1.1 Detergent puternic alcalin cu spumare redusă 39831200-8 Kg 20.00 100 4,000 80,000.00 3,600 10,800 72,000.00 216,000.00 800.00

1.2 Detergent lichid de bază cu agenţi de albire optici 39831200-8 Kg 43.00 100 4,000 172,000.00 3,600 10,800 154,800.00 464,400.00 1,720.00

1.3 Detergent pentru diminuarea durității apei și a ionilor de metale grele din apă 39831200-8 Kg 32.00 100 4,000 128,000.00 3,600 10,800 115,200.00 345,600.00 1,280.00

1.4 Agent de albire 39831200-8 Kg 14.00 100 4,000 56,000.00 3,600 10,800 50,400.00 151,200.00 560.00

1.5 Produs biocid pt. dezinfecţie pe bază de acid peracetic si peroxizi de hidrogen special pentru textile 39831200-8 Kg 26.00 100 4,000 104,000.00 3,600 10,800 93,600.00 280,800.00 1,040.00

1.6 Agent de neutralizare necoroziv 39831200-8 Kg 25.00 100 4,000 100,000.00 3,600 10,800 90,000.00 270,000.00 1,000.00

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 640,000.00 lei

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, - document atasat la modele de formulare, declaratia va fi completata de toti participantii ( ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."

5.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Cernat Mariana- Manager, Ec. Toma Doina - Director Financiar Contabil, Dr. Bui Lucia Angela, medic primar epidemiolog , Sanda Laura - Serviciu Achizitii Publice, contractare si aprovizionare, Nistor Rodica Liliana - Serviciu Achizitii Publice, contractare si aprovizionare, Ec. Perghel Alexandru - Serviciu Achizitii Publice, contractare si aprovizionare, Isai Gelu Marius, Referent de specialitate, Somesan Ioan, Coordonator Spălătorie.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 5 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA .

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL, pentru sediul principal – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA si sa fie valabile in momentul prezentarii. Pentru sediile secundare/ puncte de lucru, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere.

NOTA !!! : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Pentru persoane juridice straine:

- Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna .

- Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Specificati cifra de afaceri medie anualaSe solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va depune fisa cu informatii generale privind cifra medie de afaceri care acopera activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2019-2021)

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va prezenta lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiISO

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuiso

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura se inteleg detergenti lichizi pt spalatorii industriale.

Acestea pot fi parti relevante din contracte, sau recomandari, sau certificate constatatoare, sau procese verbale, sau alte documente.

Acestea pot fi parti relevante din contracte, sau recomandari, sau certificate constatatoare, sau procese verbale, sau alte documente.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 5
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 22/02/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 22/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 22/02/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea « sau echivalent ».

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Compartimentul Contencios
Postanschrift: str Ghe. Marinescu nr 50
Ort: Targu Mures
Postleitzahl: 540136
Land: Rumänien
Fax: +40 265213967
Internet-Adresse: www.spitalmures.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023