Lieferungen - 72971-2023

03/02/2023    S25

România-Târgu Mureș: Detergenţi

2023/S 025-072971

Anunț de participare

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu.Mures
Număr naţional de înregistrare: 4323209
Adresă: Strada: Marinescu Gheorghe, nr. 50
Localitate: Targu Mures
Cod NUTS: RO125 Mureş
Cod poștal: 540136
Țară: România
Persoană de contact: Perghel Sandu
E-mail: achizitii@spitalmures.ro
Telefon: +40 265213967
Fax: +40 0265213967
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.spitalmures.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.3)Comunicare
Documentele de achiziţii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricţionat, complet si gratuit la: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100162149
Informaţii suplimentare pot fi obţinute de la adresa menţionată mai sus
Ofertele sau cererile de participare trebuie depuse la adresa menţionată mai sus
I.4)Tipul autorității contractante
Organism de drept public
I.5)Activitate principală
Sănătate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Acord cadru detergenţi

Număr de referinţă: 4323209/2023/2965/30.01.2023
II.1.2)Cod CPV principal
39831200 Detergenţi
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Acord cadru detergenţi

AC va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor in a 11-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 18 zile.

II.1.5)Valoarea totală estimată
Valoare fără TVA: 1 728 000.00 RON
II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO125 Mureş
Locul principal de executare:

Gheorghe Marinescu, nr. 50 , Targu-Mures, Jud. Mures

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Nr .crt. Denumire produs CPV UM Pret unitar estimat Cantitate minim estimata CONTRACT SUBSECV Cantitate maxim estimata CONTRACT SUBSECV Valoare estimata a celui mai mare contract subsecvent Cantitate minim estimata ACORD CADRU 36 luni Cantitate maxim estimata ACORD CADRU 36 luni Valoare minim estimata AC 36 luni Valoare maxim estimata AC 36 luni Garantie de participare

1.1 Detergent puternic alcalin cu spumare redusă 39831200-8 Kg 20.00 100 4,000 80,000.00 3,600 10,800 72,000.00 216,000.00 800.00

1.2 Detergent lichid de bază cu agenţi de albire optici 39831200-8 Kg 43.00 100 4,000 172,000.00 3,600 10,800 154,800.00 464,400.00 1,720.00

1.3 Detergent pentru diminuarea durității apei și a ionilor de metale grele din apă 39831200-8 Kg 32.00 100 4,000 128,000.00 3,600 10,800 115,200.00 345,600.00 1,280.00

1.4 Agent de albire 39831200-8 Kg 14.00 100 4,000 56,000.00 3,600 10,800 50,400.00 151,200.00 560.00

1.5 Produs biocid pt. dezinfecţie pe bază de acid peracetic si peroxizi de hidrogen special pentru textile 39831200-8 Kg 26.00 100 4,000 104,000.00 3,600 10,800 93,600.00 280,800.00 1,040.00

1.6 Agent de neutralizare necoroziv 39831200-8 Kg 25.00 100 4,000 100,000.00 3,600 10,800 90,000.00 270,000.00 1,000.00

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriile de mai jos
Prețul
II.2.6)Valoarea estimată
II.2.7)Durata contractului, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achiziții
Durata în luni: 36
Contractul se reînnoiește: nu
II.2.10)Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Valoarea celui mai mare contract subsecvent este 640,000.00 lei

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții de participare
III.1.1)Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
Listă şi descriere succintă a condiţiilor:

1.Neîncadrarea în prevederile art. 165 din Legea 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

2. Neincadrarea la prevederile art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

3. Neincadrarea la prev. art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Nota: Se solicita atât ofertantului, ofertantului asociat, subcontractantului cât si tertului sustinator.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016, - document atasat la modele de formulare, declaratia va fi completata de toti participantii ( ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii) odata cu depunerea DUAE."

5.Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante în ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de achizitie sunt: Ec. Cernat Mariana- Manager, Ec. Toma Doina - Director Financiar Contabil, Dr. Bui Lucia Angela, medic primar epidemiolog , Sanda Laura - Serviciu Achizitii Publice, contractare si aprovizionare, Nistor Rodica Liliana - Serviciu Achizitii Publice, contractare si aprovizionare, Ec. Perghel Alexandru - Serviciu Achizitii Publice, contractare si aprovizionare, Isai Gelu Marius, Referent de specialitate, Somesan Ioan, Coordonator Spălătorie.

Potrivit prevederilor art.193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta in cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achizitie European) in locul documentelor solicitate in vederea demonstrarii cerintelor de calificare, inclusiv a capacitatii de exercitare, ca dovada preliminara. Înainte de atribuirea acordului cadru, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor clasati pe primele 5 locuri, sa prezinte documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informatiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va depune, dupa caz, si de catre tertul sustinator/subcontractanti.

6.Certificat de Atestare Fiscala eliberata de Administratia Financiara operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA .

7. CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PT. PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL, pentru sediul principal – eliberat de PRIMARIE operatorii vor depune aceste certificate pe parcursul evaluarii, ca documente justificative actualizate prin care demonstreaza indeplinirea criteriilor de calificare in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, iar acestea trebuie sa ateste LIPSA DATORIILOR RESTANTE LA MOMENTUL DEPUNERII ACESTORA si sa fie valabile in momentul prezentarii. Pentru sediile secundare/ puncte de lucru, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere.

NOTA !!! : Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016 si cu art. 60 din Legea 98/2016;

NOTA: certificatele solicitate in cadrul acestei sectiuni pot fi prezentate in oricare dintre formele: original/copie lizibila cu mentiunea “ conform cu originalul ”.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 5 locuri in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Ref.cerintele privind motivele de excludere,documentele pot fi:

1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

4. Declaratia privind neincadrarea în situatiile prevazute de la art. 60 din Legea nr. 98/2016.

Certificat Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului. Informatiile din certificatul ORC trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii acestora. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC, sau în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmând ca documentele justificative sa fie prezentate doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Pentru persoane juridice straine:

- Documente care dovedesc o forma apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu pevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, traduse în limba româna .

- Daca exista asociati documentele solicitate vor fi depuse si de catre acestia pentru partea pe care o realizeaza doar la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantii clasati pe primele 5 locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

III.1.2)Situația economică și financiară
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Specificati cifra de afaceri medie anualaSe solicită depunerea fisei informatii generale privind cifra medie de afaceri

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va depune fisa cu informatii generale privind cifra medie de afaceri care acopera activitatea din cel mult ultimii 3 ani (2019-2021)

III.1.3)Capacitatea tehnică şi profesională
Listă şi descriere succintă a criteriilor de selecţie:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatSe va prezenta lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiISO

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuiso

Nivel(uri) minim(e) al(e) standardelor care ar putea fi impuse:

Se va prezenta o declaratie privind lista principalelor furnizari de produse in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani raportati la termenul limita de depunere ofertelor, din care sa rezulte ca a furnizat produse similare. Prin produse similare, pentru aceasta procedura se inteleg detergenti lichizi pt spalatorii industriale.

Acestea pot fi parti relevante din contracte, sau recomandari, sau certificate constatatoare, sau procese verbale, sau alte documente.

Acestea pot fi parti relevante din contracte, sau recomandari, sau certificate constatatoare, sau procese verbale, sau alte documente.

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
Numărul maxim preconizat de participanţi la acordul-cadru: 5
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.2)Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
Data: 22/02/2023
Ora locală: 15:00
IV.2.3)Data estimată a expedierii invitațiilor de prezentare a ofertelor sau de participare către candidații selectați
IV.2.4)Limbile în care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare:
Română
IV.2.6)Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
Oferta trebuie să fie valabilă până la: 22/06/2023
IV.2.7)Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 22/02/2023
Ora locală: 15:00
Locul:

In SEAP

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.3)Informații suplimentare:

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE.

Specificațiile tehnice care indică un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu ori care se referă la mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică sau la standarde sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a caracteristicilor produselor ce urmează a fi achiziționate și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici. Aceste specificații vor fi întotdeauna considerate ca având mențiunea « sau echivalent ».

Operatorii economici vor avea în continuare posibilitatea de a semna electronic DUAE, prin exportarea/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tipărirea acestuia, direct din aplicație.

Toate documentele vor purta in mod obligatoriu semnatura electronica extinsa.

VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Procedura de contestare
Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoștință despre actul autorității contractante considerat nelegal

VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures - Compartimentul Contencios
Adresă: str Ghe. Marinescu nr 50
Localitate: Targu Mures
Cod poștal: 540136
Țară: România
Fax: +40 265213967
Adresă internet: www.spitalmures.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
31/01/2023