Lieferungen - 73008-2023

Submission deadline has been amended by:  123972-2023
03/02/2023    S25

Hrvatska-Zagreb: Računarska oprema i potrepštine

2023/S 025-073008

Obavijest o nadmetanju

Roba

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/applicatifcurrrefeon/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0004417
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA U SREDIŠNJEM DATA CENTRU ZGH

Referentni broj: 2022-2085
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA U SREDIŠNJEM DATA CENTRU ZGH.

Predmet nabave je nabava informatičkih sustava u svrhu poboljšanja performansi i dostupnosti, povećanja ukupnog kapaciteta i informacijske sigurnosti, njegova implementacija, pomoć prilikom migracije postojeće okoline te održavanje, a sukladno karakteristikama iz tehničkog opisa, tehničkih specifikacija i troškovnika.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 331 807.02 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
II.2.4)Opis nabave:

Predmet nabave je INFORMATIČKA INFRASTRUKTURA U SREDIŠNJEM DATA CENTRU ZGH.Predmet nabave je nabava informatičkih sustava u svrhu poboljšanja performansi i dostupnosti, povećanja ukupnog kapaciteta i informacijske sigurnosti, njegova implementacija, pomoć prilikom migracije postojeće okoline te održavanje, a sukladno karakteristikama iz tehničkog opisa, tehničkih specifikacija i troškovnika.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok na sklopovsku opremu (stavka 1 - 6 troškovnika) / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 331 807.02 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/03/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

Gradski ured za financije i javnu nabavu, Avenija Dubrovnik 15, 10020 Zagreb, dvorana 101

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
30/01/2023