Bauleistung - 73048-2023

Submission deadline has been amended by:  126962-2023
03/02/2023    S25

Hrvatska-Rijeka: Radovi na održavanju cesta

2023/S 025-073048

Obavijest o nadmetanju – sektorska nabava

Radovi

Pravna osnova:
Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. , Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 80805858278
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@kdvik-rijeka.hr
Telefon: +385 51353264
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kdvik.-rijeka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 54382731928
Poštanska adresa: Korzo 16
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: e-pisarnica@rijeka.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.rijeka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Energo d.o.o.
Nacionalni registracijski broj: 99393766301
Poštanska adresa: Dolac 14
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@enerho.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.energo.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F5-0004665
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.6)Glavna djelatnost
Vodoopskrba

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

REKONSTRUKCIJU ULICE VJEKOSLAVA DUKIĆA I IZGRADNJU VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Referentni broj: MV 33/2022
II.1.2)Glavna CPV oznaka
45233141 Radovi na održavanju cesta
II.1.3)Vrsta ugovora
Radovi
II.1.4)Kratak opis:

Izvođenje radova KD VIK-a obuhvaća radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija voopskrbne mreže u ulici Vjekoslava Dukića (od raskrižja s ulicom Tome Stržića do studentskog centra Rijeka u Sveučilišnoj aveniji) i u području budućeg kružnog raskrižja ulici Tome Stržića. Radovi KD VIK-a obuhvaćaju izgradnja sanitarnih kolektora i rekonstrukciju postojećeg vodovoda i izgradnja novog vodovoda. Za vrijeme izvođenja radova izvođač je u obvezi osigurati funkcioniranje postojeće sanitarne, mješovite i oborinske odvodnje (postojeći kolektori moraju ostati u funkciji sve do završetka izvođenja raova na novim kolektorima), osigurati mimovode za vodoopskrbne cijevovode.

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 262 193.91 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
45233141 Radovi na održavanju cesta
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR031 Primorsko-goranska županija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

Mjesto izvođenja radova je na području Primorsko-goranske županije u Gradu Rijeci, naselju Gornja Vežica, ulicama Vjekoslava Dukića i Tome Strižića.

II.2.4)Opis nabave:

Izvođenje radova KD VIK-a obuhvaća radove na izgradnji sustava odvodnje otpadnih voda i rekonstrukcija voopskrbne mreže u ulici Vjekoslava Dukića (od raskrižja s ulicom Tome Stržića do studentskog centra Rijeka u Sveučilišnoj aveniji) i u području budućeg kružnog raskrižja ulici Tome Stržića. Radovi KD VIK-a obuhvaćaju izgradnja sanitarnih kolektora i rekonstrukciju postojećeg vodovoda i izgradnja novog vodovoda. Za vrijeme izvođenja radova izvođač je u obvezi osigurati funkcioniranje postojeće sanitarne, mješovite i oborinske odvodnje (postojeći kolektori moraju ostati u funkciji sve do završetka izvođenja raova na novim kolektorima), osigurati mimovode za vodoopskrbne cijevovode.

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka / Ponder: 10
Cijena - Ponder: 90
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 1 262 193.91 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u danima: 240
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz poglavlja 25.1, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: -ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti) za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke u postupku javne nabave od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirane popratne dokumente, radi provjere okolnosti navedenih u ESPD-u, osim ako već posjeduje te dokumente.

Naručitelj će prihvatiti sljedeće dokumente kao dostatan dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta iz poglavlja 25.1:

- izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

Odjeljak IV: Postupak

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 28/02/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 28/02/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Mjesto:

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., Rijeka, Dolac 14, 5. kat, soba 404.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/01/2023