Lieferungen - 73054-2023

03/02/2023    S25

Ελλάδα-Αθήνα: Ασβεστόλιθος

2023/S 025-073054

Γνωστοποίηση συναφθείσας σύμβασης

Αποτελέσματα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης

Αγαθά

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή

I.1)Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 12
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL303 Κεντρικός Τομέας Αθηνών / Kentrikos Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 10561
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ipapamantellou@culture.gr
Τηλέφωνο: +30 2103253397
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.culture.gov.gr
Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή: www.culture.gov.gr
I.4)Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους παραρτημάτων
I.5)Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1)Εύρος της σύμβασης
II.1.1)Τίτλος:

«Προμήθεια ασβεστολίθου» στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «Προμήθεια και μεταφορά ασβεστολίθου & Πεντελικού Μαρμάρου» της ΠΡΑΞΗΣ «Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας - Φάση Α

II.1.2)Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
44921300 Ασβεστόλιθος
II.1.3)Είδος σύμβασης
Αγαθά
II.1.4)Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και παράδοση στο εργοτάξιο 153 τεμαχίων ασβεστόλιθου

κατάλληλα επεξεργασμένων, κομμένων σε συγκεκριμένες διαστάσεις και διαμορφωμένων για την κατασκευή και

συμπλήρωση δομικών στοιχείων του Τελεστηρίου Ελευσίνας στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στερέωση,

αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας- Φάση Α΄»

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων

(CPV): 44921300-5 (Aσβεστόλιθος) και συμπληρωματικού (CPV):60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων).

II.1.6)Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι
II.1.7)Συνολική αξία των προμηθειών (χωρίς ΦΠΑ)
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 172 500.00 EUR
II.2)Περιγραφή
II.2.2)Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
60000000 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων)
II.2.3)Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL306 Δυτική Αττική / Dytiki Attiki
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

II.2.4)Περιγραφή της σύμβασης:

Αντικείμενο τις σύμβασης είναι η προμήθεια και η μεταφορά στον αρχαιολογικό χώρο 153 τεμαχίων ασβεστόλιθου, κατάλληλα επεξεργασμένων, κομμένων σε συγκεκριμένες διαστάσεις και διαμορφωμένων για την κατασκευή και συμπλήρωση δομικών στοιχείων του Τελεστηρίου Ελευσίνας, που εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας- Φάση Α΄».

Το προς προμήθεια είδος κατατάσσεται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 44921300-5 (Ασβεστόλιθος) και συμπληρωματικού (CPV):

60000000-8 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων).

Τα ζητούμενα τεμάχια λίθου (153 τεμαχια, συνολικου όγκου 51,8575 κυβικών μέτρων) , θα χρησιμοποιηθούν ώς αρχιτεκτονικά μέλη στις προς συμπλήρωση περιοχές του Τελεστηρίου Ελευσίνας.

Ο προς προμήθεια ασβεστόλιθος πρέπει να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (λαμβάνοντας υπόψιν ότι οι ιδιότητες των φυσικών υλικών παρουσιάζουν διασπορά στο εσωτερικό του ίδιου λατομείου και πετρώματος):

1. να είναι χρώματος μπεζ με κιτρινωπή έως κιτρινοκάστανη χροιά, χωρίς διαφοροποιήσεις στην υφή και στο χρώμα (“νερά”). Οι χρωματικές διαφορές μεταξύ των επιμέρους λίθων θα πρέπει να είναι συμβατές και

αποδεκτές για την αποκατάσταση του μνημείου

2. να είναι ομογενής και όχι εύθρυπτος

3. το αδιάλυτο σε οξύ υπόλειμμα να μην είναι μεγαλύτερο από 5%

4. το προσβάσιμο στο νερό πορώδες να είναι έως 15%

5. να διαθέτει μέση θλιπτική αντοχή μεγαλύτερη από 15MPa

Κάθε διαγωνιζόμενος υποχρεούται, επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς να καταθέσει στα γραφεία της ΔΑΑΜ εντός της προθεσμίας του διαγωνισμού και μέχρι 10 μέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία του ΕΣΗΔΗΣ,

δείγμα/δοκίμιο λίθου διαστάσεων 10Χ20Χ20cm σε σφραγισμένο φάκελο/συσκευασία. Το δείγμα θα πρέπει να

είναι σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονται στο Παράρτημα Ι.

Τα δείγματα που θα κατατεθούν θα αξιολογηθούν, κατόπιν ελέγχου, από την αρμόδια Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης του ΥΠΠΟΑ (ΔΕΤΥΜΕΑ) ως προς την καταλληλότητά

τους και τη συμβατότητά τους με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά, όπως περιγράφονται στο Παράρτημα Ι.

II.2.5)Κριτήρια ανάθεσης
Τιμή
II.2.11)Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι
II.2.13)Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», Κωδ. ΣΑ ΕΠ0851, Κωδικός Πράξης ΣΑ (κωδικός εναρίθμου) 2018ΕΠ08510032 (κωδικός MIS 5010726)

II.2.14)Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1)Περιγραφή
IV.1.1)Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
IV.1.3)Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών
IV.1.8)Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι
IV.2)Διοικητικές πληροφορίες
IV.2.1)Προηγούμενη δημοσίευση σχετικά με την εν λόγω διαδικασία
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2022/S 120-338432
IV.2.8)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη δυναμικού συστήματος αγορών
IV.2.9)Πληροφορίες σχετικά με τη λήξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης υπό τη μορφή προκαταρκτικής προκήρυξης

Τμήμα V: Ανάθεση σύμβασης

Τίτλος:

«Προμήθεια ασβεστολίθου» στο πλαίσιο του ΥΠΟΕΡΓΟΥ 6 «Προμήθεια και μεταφορά ασβεστολίθου & Πεντελικού Μαρμάρου» της ΠΡΑΞΗΣ «Στερέωση, Αποκατάσταση και Ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου Ελευσίνας - Φάση Α

Ανάθεση σύμβασης/τμήματος: ναι
V.2)Ανάθεση σύμβασης
V.2.1)Ημερομηνία σύναψης της σύμβασης:
26/01/2023
V.2.2)Πληροφορίες σχετικά με τις προσφορές
Αριθμός προσφορών που παρελήφθησαν: 1
Η σύμβαση ανατέθηκε σε όμιλο οικονομικών φορέων: όχι
V.2.3)Επωνυμία και διεύθυνση του αναδόχου
Επίσημη επωνυμία: «ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ» ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.
Ταχ. διεύθυνση: Σμύρνης 33, Γλυφάδα
Πόλη: Αθήνα
Κωδικός NUTS: EL304 Νότιος Τομέας Αθηνών / Notios Tomeas Athinon
Ταχ. κωδικός: 16562
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ο ανάδοχος είναι ΜΜΕ: όχι
V.2.4)Πληροφορίες σχετικά με την αξία της σύμβασης/του τμήματος (χωρίς ΦΠΑ)
Αρχική εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 185 483.87 EUR
Συνολική αξία της σύμβασης/του τμήματος: 172 500.00 EUR
V.2.5)Πληροφορίες σχετικά με υπεργολαβία

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.3)Συμπληρωματικές πληροφορίες:
VI.4)Διαδικασίες προσφυγής
VI.4.1)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Α.Ε.Π.Π.
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφ.Θηβών 196-198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-eprocurement.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.aepp-eprocurement.gr
VI.4.2)Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες διαμεσολάβησης
Επίσημη επωνυμία: ΕΑΑΔΗΣΥ
Ταχ. διεύθυνση: ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 45 ΚΑΙ ΚΟΜΝΑ ΤΡΑΚΑ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 11257
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: eaadhsy@eaadhsy.gr
Τηλέφωνο: +30 2132124700
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.eaadhsy.gr
VI.4.3)Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

VI.4.4)Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΉΛΩΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.
Ταχ. διεύθυνση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΥΤΣΗ 12
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Ταχ. κωδικός: 10561
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: daam@culture.gr
Τηλέφωνο: +30 2103232922
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.culture.gov.gr
VI.5)Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
30/01/2023