Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 73062-2023

03/02/2023    S25

Rumänien-Iași: Desinfektion und Schädlingsbekämpfung des städtischen und ländlichen Raumes

2023/S 025-073062

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 006-014046)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Iasi
Nationale Identifikationsnummer: 4541580
Postanschrift: Strada: Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 11, Sector: -, Judet: Iasi
Ort: Iasi
NUTS-Code: RO213 Iaşi
Postleitzahl: 700064
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Gabriela Badarau
E-Mail: licitatii@primaria-iasi.ro
Telefon: +40 232258190
Fax: +40 0232258190
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.primaria-iasi.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Servicii de dezinsectie, larvicidare,tratamente impotriva capuselor in Municipiul Iasi”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4541580/2022/157949
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90670000 Desinfektion und Schädlingsbekämpfung des städtischen und ländlichen Raumes
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

„Servicii de dezinsectie, larvicidare,tratamente impotriva capuselor in Municipiul Iasi”-conform caietului de sarcini

Termenul limita in care Autoritatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari:11 zile inainte de

termenul stabilit pentru depunerea ofertelor in anuntul de participare.Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor15.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2023/S 006-014046

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.1)
Stelle des zu berichtigenden Textes: III 1 1) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, inclusiv cerintele privind inscrierea in registrele profesionale sau comerciale
Anstatt:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.- Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Ofertanții vor avea în vedere faptul că informațiile cuprinse în Certificatul ONRC să fie reale, valabile la data limită de depunere a ofertelor.Lista codurilor CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie să aibă corespondent pentru fiecare tip de activitate prevăzut în documentația de atribuirePersoanele juridice/fizice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilităţii. Acestea vor fi eliberate de autorităţi ale ţării de origine(certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care să dovedească o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertanatul/ candidatul este stabilit, însoţite de traducerea autorizată în limba română. Ofertantii vor face dovada deținerii Autorizației emisa de ANSVSA - DSV – in conformitate cu prevederile Ordonanța 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranța alimentelor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificări si completări ulterioare si al normelor si masurilor sanitare veterinare in vigoare si conform pct. 70 Anexa 1 din Ordinul 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănă tății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate.Ofertantii vor face dovada deținerii Autorizației de Mediu emisă de Agenția pentru Protecția Mediului pentru depozitul de substanțe si utilaje; în conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 si pct 4.4 si 5 din Anexa 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării; ORDIN pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu nr 1.798/ 19 noiembrie 2007. ”Modalitate prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerinței prezentarii Autorizației de Mediu pentru depozitul de substanțe si utilaje; in conformitate cu prevederile art. 1, 2, 3, 7 si pct 4.4 si 5 din Anexa 1 din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 152 din 10 noiembrie 2005 privind prevenirea și controlul integrat al poluării; ORDIN pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu nr 1.798/ 19 noiembrie 2007.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatiile urmează să fie prezentate la solicitarea autoritățiicontractante doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

muss es heißen:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta,sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in nici una dintre situatiile de anulare a constituirii precum si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate la solicitarea autoritatii contractante doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.- Certificat constatator emis de ONRC din care să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic. Ofertanții vor avea în vedere faptul că informațiile cuprinse în Certificatul ONRC să fie reale, valabile la data limită de depunere a ofertelor.Lista codurilor CAEN din certificatul constatator emis de ONRC trebuie să aibă corespondent pentru fiecare tip de activitate prevăzut în documentația de atribuirePersoanele juridice/fizice străine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilităţii. Acestea vor fi eliberate de autorităţi ale ţării de origine(certificate, cazier fiscal, alte documente echivalente) prin care să dovedească o formă de înregistrare/ atestare ori apartenenţă din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile din ţara în care ofertanatul/ candidatul este stabilit, însoţite de traducerea autorizată în limba română. Ofertantii vor face dovada deținerii Autorizației emisa de ANSVSA - DSV – in conformitate cu prevederile Ordonanța 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activitatii sanitar-veterinare si pentru siguranța alimentelor, aprobata cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004 cu modificări si completări ulterioare si al normelor si masurilor sanitare veterinare in vigoare si conform pct. 70 Anexa 1 din Ordinul 16/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităților/centrelor de colectare/exploatațiilor de origine și a mijloacelor de transport din domeniul sănă tății și al bunăstării animalelor, a unităților implicate în depozitarea și neutralizarea subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman și a produselor procesate.Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv autorizatia urmează să fie prezentata la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I in clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen:

-