Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73138-2023

03/02/2023    S25

Polen-Stettin: Mammografie-Ausrüstung

2023/S 025-073138

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Zachodniopomorskie Centrum Onkologii
Nationale Identifikationsnummer: 8512537776
Postanschrift: ul.Strzałowska 22
Ort: Szczecin
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Postleitzahl: 71-730
Land: Polen
E-Mail: zdudzinski@onkologia.szczecin.pl
Telefon: +48 914251410
Fax: +48 914251406
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.onkologia.szczecin.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-013ee3f0-a075-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-013ee3f0-a075-11ed-b8d9-2a18c1f2976f
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

PN-3/23 Dostawa, montaż i uruchomienie mammografu cyfrowego.

Referenznummer der Bekanntmachung: PN-3/23
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33111650 Mammografie-Ausrüstung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie mammografu cyfrowego.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Pracownia Mammografii, pomieszczenie nr R-40 – Zakład Diagnostyki Obrazowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1) dostawa cyfrowego mammografu z funkcją tomosyntezy i mammografii spektralnej wraz z niezbędnymi akcesoriami,

2) demontaż użytkowanego aparatu mammograficznego Mammomat Inspiration firmy Siemens (rok produkcji 2012, o numerze seryjnym 3726) oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

3) komplet niezbędnych testów,

4) wykonanie projektu osłon stałych,

5) montaż i uruchomienie cyfrowego mammografu,

6) szkolenie aplikacyjne personelu.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 084 074.08 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
33111650 Mammografie-Ausrüstung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL424 Miasto Szczecin
Hauptort der Ausführung:

Miejsce realizacji zamówienia: Pracownia Mammografii, pomieszczenie nr R-40 – Zakład Diagnostyki Obrazowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 8.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie mammografu cyfrowego.

2. Miejsce realizacji zamówienia: Pracownia Mammografii, pomieszczenie nr R-40 – Zakład Diagnostyki Obrazowej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, budynek nr 8 – Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi.

3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

1) dostawa cyfrowego mammografu z funkcją tomosyntezy i mammografii spektralnej wraz z niezbędnymi akcesoriami,

2) demontaż użytkowanego aparatu mammograficznego Mammomat Inspiration firmy Siemens (rok produkcji 2012, o numerze seryjnym 3726) oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO,

3) komplet niezbędnych testów,

4) wykonanie projektu osłon stałych (wraz z uzgodnieniami projektu z sanepidem),

5) montaż i uruchomienie cyfrowego mammografu z funkcją tomosyntezy i mammografii spektralnej, dostarczenie wymaganych przepisami fantomów, wykonanie niezbędnych testów odbioru urządzenia,

6) szkolenie aplikacyjne personelu: techników, lekarzy, pielęgniarek (łącznie16 osób) w zakresie obsługi systemu, aplikacji oraz wykonywania testów kontroli jakości na zaoferowanym aparacie, potwierdzone certyfikatami szkolenia i protokołem, przeprowadzone w siedzibie ZAMAWIAJĄCEGO, czas szkolenia to co najmniej 3 dni, po instalacji i uruchomieniu aparatu.

4. ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość skorzystania z opcji polegającej na dostawie ewentualnych niezbędnych, a wynikających z projektu osłon stałych, dodatkowych osłon radiologicznych okna i drzwi pomieszczenia nr R-40 (Pracownia Mammografii). Prawo opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w Załączniku nr 3 do SWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do ostatniego dnia obowiązywania zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z prawa opcji, WYKONAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Maksymalna wartość opcji wynosi … zł lub wartość procentowa.

5. Termin zrealizowania przedmiotu zamówienia ustala się do 31.07.2023.

Zakup przedmiotu zamówienia dofinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 11 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19 Działanie 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19, a umowa zawarta z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego, wskazuje konkretny termin rozliczenia zakupu przedmiotu zamówienia. Na podstawie art. 436 pkt 1 ustawy PZP uzasadnione jest określenie terminu wykonania zamówienia poprzez wskazanie daty.

6. Harmonogram realizacji zadania przedstawia się w sposób następujący:

1) Etap 1:

Wykonanie projektu osłon stałych (wraz z uzgodnieniami projektu z sanepidem).

Termin realizacji etapu 1: do 4 tygodni od dnia podpisania umowy.

2) Etap 2:

Demontaż użytkowanego aparatu mammograficznego Mammomat Inspiration firmy Siemens (rok produkcji 2012, o numerze seryjnym 3726) oraz złożenie go w miejscu wskazanym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

Termin realizacji etapu 2: do 5 tygodni od dnia podpisania umowy.

Uwaga: ZAMAWIAJĄCY wskazuje, iż od momentu zakończenia demontażu użytkowanego aparatu mammograficznego a rozpoczęciem montażu nowego aparatu, WYKONAWCA zobowiązany jest uwzględnić 3 tygodnie przerwy w pracach, na roboty remontowe w pomieszczeniu R-40, które ZAMAWIAJĄCY wykona we własnym zakresie. W zakres robót remontowych wchodzą prace malarskie oraz wymiana wykładziny.

3) Etap 3:

a) dostawa przedmiotu zamówienia, o parametrach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej SWZ,

b) montaż i uruchomienie mammografu cyfrowego, dostarczenie wymaganych przepisami fantomów, wykonanie niezbędnych testów odbioru urządzenia,

c) szkolenia aplikacyjne personelu.

Termin realizacji etapu 3: do 14 tygodni od dnia podpisania umowy, lecz nie dłużej niż do 31.07.2023.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: parametry techniczne / Gewichtung: 30
Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji i rękojmi cyfrowego mammografu z funkcją tomosyntezy i mammografii spektralnej / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/07/2023
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

ZAMAWIAJĄCY przewiduje możliwość skorzystania z opcji polegającej na dostawie ewentualnych niezbędnych, a wynikających z projektu osłon stałych, dodatkowych osłon radiologicznych okna i drzwi pomieszczenia nr R-40 (Pracownia Mammografii). Prawo opcji realizowane będzie na warunkach zamówienia podstawowego, określonych w Załączniku nr 3 do SWZ. Warunkiem skorzystania z prawa opcji jest złożenie przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji w terminie do ostatniego dnia obowiązywania zamówienia podstawowego. W przypadku nieskorzystania przez ZAMAWIAJĄCEGO z prawa opcji, WYKONAWCY nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Maksymalna wartość opcji wynosi netto 10 000,- zł lub wartość procentowa.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – Oś priorytetowa 11 Wsparcie sektora zdrowia i środowiska w kontekście pandemii COVID 19 Działanie 11.1 Wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na podstawie art. 112 ust. 2 pkt 3 Ustawy, w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej WYKONAWCY niezbędnej do realizacji zamówienia, ZAMAWIAJĄCY wymaga posiadania przez WYKONAWCĘ ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 500 000,- zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

ZAMAWIAJĄCY nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Wynagrodzenie WYKONAWCY zostanie wypłacone na podstawie faktury, po zakończeniu zadania i oraz po podpisaniu przez obie strony protokołu końcowego odbioru urządzenia medycznego.

Termin płatności wynosi do 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMAWIAJĄCEMU i uprzedniego podpisania wymaganych dokumentów.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 08:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 05/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 08/03/2023
Ortszeit: 08:30
Ort:

ZAMAWIAJĄCY, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, informacje o:

1. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania WYKONAWCÓW, których oferty zostały otwarte,

2. cenach zawartych w ofertach.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Ustala się wadium, będące warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wysokość wynosi: 30 000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:

1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO ING Bank Śląski S.A. 14 1050 1559 1000 0024 1138 7505,

2) gwarancjach bankowych,

3) gwarancjach ubezpieczeniowych,

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000r.o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r., poz. 2080).

3. Wadium utrzymuje się nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 Ustawy. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium na przedłużony okres związania ofertą.

4. Termin wniesienia wadium: przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 8.03.2023 roku do godziny 8:00.

5. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 14 Ustawy ZAMAWIAJĄCY odrzuca ofertę jeśli wykonawca nie wniósł wymaganego wadium lub wniósł je w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy.

6. Wadium wniesione w pieniądzu ZAMAWIAJĄCY przechowa na rachunku bankowym.

7. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia WYKONAWCA przekazuje ZAMAWIAJĄCEMU oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, tj. oryginał dokumentu w postaci elektronicznej.

8. ZAMAWIAJĄCY zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:

1) upływu terminu związania ofertą,

2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Warunkiem przysługiwania środków ochrony prawnej jest istnienie interesu w uzyskaniu zamówienia oraz poniesienie lub możliwość poniesienia szkody w wyniku naruszenia przez ZAMAWIAJĄCEGO przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności ZAMAWIAJĄCEGO, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów, wskazywać żądanie oraz okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności ZAMAWIAJĄCEGO stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane przy użyciu środkami komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieni i wobec treści specyfikacji wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Kopię odwołania należy przesłać ZAMAWIAJĄCEMU przed upływem terminu do wniesienia odwołania, aby mógł on zapoznać się z jego treścią. 5. ZAMAWIAJĄCY nie później niż 2 dni od otrzymania kopii odwołania, przekazuje ją innym WYKONAWCOM uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji, zamieszcza ją również na stronie internetowej, wzywając WYKONAWCÓW do wzięcia udziału w postępowaniu odwoławczym. 6. WYKONAWCA może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść tej strony. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby, przekazując jego kopię ZAMAWIAJĄCEMU oraz WYKONAWCY wnoszącemu odwołanie. 7. Na wyrok oraz postanowienia Krajowej Izby Odwoławczej kończące postępowanie odwoławcze przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Szczecinie, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
31/01/2023