Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 73180-2023

Submission deadline has been amended by:  120022-2023
03/02/2023    S25

Polen-Warschau: Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen

2023/S 025-073180

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki
Nationale Identifikationsnummer: 5250011266
Postanschrift: Krakowskie Przedmieście 26/28
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-927
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Antonina Lykhodyed
E-Mail: Antonina@fuw.edu.pl
Telefon: +48 225532419
Fax: +48 225532597
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.fuw.edu.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://www.fuw.edu.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c860c1a0-a077-11ed-9236-36fed59ea7dd
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://ezamowienia.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Bildung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawę tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacje posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 r. - WF-37-03/22

Referenznummer der Bekanntmachung: POUZ-361/17/2023/WF
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
38500000 Apparate und Geräte zum Prüfen und Testen
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów:

I. Dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem

II. Modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku oraz kompresora

III. Dostawa i uruchomienie komputera kontrolnego wspólnego dla wszystkich powyższych elementów (I.1., I.2., II.1., II.2).

- Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 2 do SWZ dostępny na stronie internetowej na której Zamawiający prowadzi postępowanie, tj. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c860c1a0-a077-11ed-9236-36fed59ea7dd oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50531200 Wartung von Gasverbrauchseinrichtungen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Hauptort der Ausführung:

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, 02-093 Warszawa, ul. Pasteura 5

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem oraz modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku.

Przedmiot zamówienia składa się z następujących etapów:

I. Dostawa tłokowej skraplarki helowej wraz z kompresorem

II. Modernizacja posiadanej przez Zamawiającego skraplarki helowej typu Linde 1410 z 2011 roku oraz kompresora

III. Dostawa i uruchomienie komputera kontrolnego wspólnego dla wszystkich powyższych elementów (I.1., I.2., II.1., II.2).

- Szczegółowe opis przedmiotu zamówienia został określony w załącznik nr 2 do SWZ dostępny na stronie internetowej na której Zamawiający prowadzi postępowanie, tj. https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c860c1a0-a077-11ed-9236-36fed59ea7dd oraz na stronie internetowej Zamawiającego tj. https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl zapewniającą obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zwanej dalej Platforma.Wykonawca musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy oraz dopuszczalne zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 03/03/2023
Ortszeit: 11:15
Ort:

- Otwarcie nastąpi poprzez odszyfrowanie złożonych ofert, będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego - Wydział Fizyki, ul.Pasteura 5, 02-093 Warszawa

- Ofertę należy złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej zapewnionych przez System dostępny pod adresem: https://ezamowienia.ms.gov.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

- Wykonawca do oferty (Formularza ofertowego) zobowiązany jest dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

- Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 składa się na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu.

-Do oferty należy dołączyć JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

-Wraz z ofertą należy złożyć Szczegółowy Opis Oferowanego Przedmiotu zamówienia zawierającego wszystkie wymagane w SWZ parametry techniczne i funkcjonalne, nazwy producenta oferowanego przedmiotu zamówienia oraz numery katalogowe przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza złożenia Opisu Oferowanego -Przedmiotu Zamówienia sporządzonego w języku angielskim.

-Szczegółowy wykaz wymaganych dokumentów został określony w SWZ (dostępną na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-c860c1a0-a077-11ed-9236-36fed59ea7dd oraz na https://www.fuw.edu.pl/zamowienia-publiczne.html).

-Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą kart katalogowych wszystkich oferowanych elementów składających się na przedmiot zamówienia (Zamawiający dopuszcza złożenia kart katalogowych sporządzonych w języku angielskim).

- Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) lub dolarach amerykańskich (USD).

-Wybrany Wykonawca zobowiązany jest przed zawarciem Umowy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie

-W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać: „zabezpieczenie należytego wykonania umowy” i numer postępowania, tj. WF-37-03/22 oraz POUZ-361/17/2023/WF

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.3. Odwołanie przysługuje na:1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.6. Odwołanie wnosi się w terminie:1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej;2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.7. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia9. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.10. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.11. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, zwanego dalej „sądem zamówień publicznych”.12. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.13. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
30/01/2023