Dienstleistungen - 73190-2023

03/02/2023    S25

België-Herentals: Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten

2023/S 025-073190

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: wit gele kruis van antwerpen
Nationaal identificatienummer: 0407.672.687_560646
Postadres: nonnenstraat 12 bus 1
Plaats: herentals
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
Postcode: 2200
Land: België
Contactpersoon: Ellen Van de Perre
E-mail: ellen.vandeperre@wgkantwerpen.be
Telefoon: +32 478489259
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://witgelekruis.be
Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=471330
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: vzw
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SCHOONMAAK KANTOORRUIMTES Wit-Gele Kruis van Antwerpen

Referentienummer: wgka-DS-2022-F03_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90911000 Reiniging van woningen en gebouwen en glazenwassersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

SCHOONMAAK KANTOORRUIMTES Wit-Gele Kruis van Antwerpen

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Laagste offerte: 107 170.58 EUR / Hoogste offerte: 186 187.07 EUR meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE213 Arr. Turnhout
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Schoonmaak kantoorruimtes Wit-Gele Kruis van Antwerpen

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: ingezette schoonmaakuren / Weging: 20
Kwaliteitscriterium - Naam: opstart, kwaliteitsopvolging, communicatieplan / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: MVO / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Innovatie / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Ecologie / Weging: 10
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 204-580323
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 7
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Ariel Facilitaire Diensten nv
Plaats: Beringen
NUTS-code: BE224 Arr. Hasselt
Postcode: 3583
Land: België
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Laagste offerte: 107 170.58 EUR / Hoogste offerte: 186 187.07 EUR meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg
Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg
Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Officiële benaming: Rechtbank eerste aanleg
Postadres: Bolivarplaats 20 bus 1
Plaats: Antwerpen
Postcode: 2000
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
30/01/2023