Lieferungen - 732070-2022

28/12/2022    S250

Rumänien-București: Antiseptika und Desinfektionsmittel

2022/S 250-732070

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof. Dr. Matei Balș"
Nationale Identifikationsnummer: 9524980
Postanschrift: Strada Dr. Calistrat Grozovici nr. 1
Ort: Bucuresti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 021105
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Mihai Dan Caloinescu
E-Mail: achizitii@mateibals.ro
Telefon: +40 212010980
Fax: +40 213186095
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.mateibals.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161186
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: SPITAL
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

DEZINFECTANT DE NIVEL INALT PENTRU DEZINFECTIA SUPRAFETELOR PE CALE AERIANA PRIN PULVERIZARE ELECTRICA PENTRU 4 ECHIPAMENTE NOCOSPRAY DIN DOTAREA AUTORITATII CONTRACTANTE

Referenznummer der Bekanntmachung: 9524980/2022/AP-1-112
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33631600 Antiseptika und Desinfektionsmittel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Autoritatea contractanta doreste sa achizitioneze Dezinfectanti de nivel inalt pentru dezinfectia suprafetelor pe cale aeriana, prin pulverizare electrica, pentru cele 4 nebulizatoare NOCOSPRAY din dotarea autoritatii contractante.

2. In cazul in care operatorii economici nu pot oferta acesti dezinfectanti, compatibili 100% cu echipamentele NOCOSPRAY aflate in dotarea autoritatii contractante, atunci pot oferta dezinfectanti de nivel inalt pentru dezinfectia suprafetelor pe cale aeriana, prin pulverizare electrica, compatibili 100% cu 4 echipamente nebulizatoare pe care le vor pune la dispozitia autoritatii contractante, cu titlu gratuit, pe toata perioada de derulare a acordului cadru (3 ani).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 1 404 000.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

Sediul autoritatii contractante

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

AC: Cant est min=150 litri ; Cant est max=5.400 litri; Val est min=39.000,00 lei fara TVA; Val est max=1.404.000,00 lei;

CS: Cant est min=100 litri ; Cant est max=900 litri; Val est min=26.000,00 lei fara TVA; Val est max=234.000,00 lei;

Cant max a celui mai mare CS=900 litri; Val est max a celui mai mare CS=234.000,00 lei;

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerința 1: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art.164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă direct în SEAP;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Certificate constatatoare privind plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) valabile la momentul prezentarii, pentru sediul principal, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, O DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor la bugetul general consolidat datorate - scanat în format .pdf și semnat electronic.

2. Cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv – actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

Cerința 2: Ofertanții/asociații/terții susținători/subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea 98/2016. Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante:

Manager – APOSTOLESCU CĂTĂLIN GABRIEL;

Director Medical – MARINESCU ADRIAN GABRIEL;

Director Financiar-Contabil interimar – DAFINA LIVIU-CONSTANTIN;

Șef Birou Achiziții Publice și Contractare – ILIE SIMONA CORINA GABRIELA;

Ec. Birou Achiziții Publice și Contractare – CALOINESCU MIHAI DAN - Președinte cu rol de organizare și reprezentare comisie evaluare;

Medic sp. epidem. Serv. S.P.I.A.A.M. – BADEA CRISTINA ANDREEA - Membru comisie evaluare;

As. farm. Magazia materiale – BARDAC BUJOR - Membru comisie evaluare;

Ec. Serv. financiar – CONSTANTIN PAULINA - Membru comisie evaluare;

Ec. Birou Achiziții Publice și Contractare – DRUGAN FLORENTINA CRISTINA - Membru de rezervă comisie evaluare;

As. med. Serv. S.P.I.A.A.M. – AZAMFIRE DELIA - Membru de rezervă comisie evaluare;

Furnizor Servicii de Achiziții – DUȚĂ AMALIA.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă direct în SEAP;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1. Declarație conform art. 60 din Legea 98/2016 (formular 3) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

2. Declarație de angajament fata de procedura de achiziție (formular 4) - scanată în format .pdf și semnată electronic.

Cerința 3: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, și ca nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă direct în SEAP;

b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.

Aceste documente sunt:

1) Certificatul constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului - actualizat/la zi în momentul prezentării - scanat în format .pdf și semnat electronic;

Notă: În cazul ofertanților străini se vor prezenta documente echivalente eliberate de autorități competente din țara de reședință - scanat în format .pdf și semnat electronic.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Gestionarea lantului de aprovizionareCerința: Operatorul economic ce depune ofertă trebuie să dovedească implementarea măsurilor necesare care să asigure trasabilitatea produselor pe lanțul de aprovizionare.

Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitateOperatorul economic ce depune oferta trebuie să depună eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor pentru care ofertează.

Certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calitatiiCerința : Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al calitatii

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele sau standardele de management de mediuCerința : Ofertantul trebuie sa aiba implementat un sistem de management al mediului

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă direct în SEAP;b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.Aceste documente sunt:- liste de verificare/rapoarte interne cuprinzând punctele de control și criteriile de monitorizare a produselor și proceselor pe lanțul de aprovizionare sau orice alte documente pe care ofertantul le considera relevante în îndeplinirea cerinței - scanat in format .pdf și semnat electronic.

a) Ofertanții vor completa, cu informațiile aferente situației lor, fișierul DUAE publicat de autoritatea contractantă direct în SEAP;b) Documentele justificative care vor proba îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE vor fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertanții clasați pe primele 3 locuri.Aceste documente sunt:- eșantioane, descrieri sau fotografii ale produselor care urmează a fi livrate, a căror autenticitate trebuie certificată la solicitarea autorității contractante (în conformitate cu prevederile art. 179 lit. l din L98/2016).

-Certificat ISO 9001 sau echivalent, valabil, emis de organism de certificare acreditate sau echivalent

-Certificat ISO 14001 sau echivalent, valabil, emis de organism de certificare acreditate sau echivalent

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 27/05/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/01/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1) Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

2) Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 20 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

3) Autoritatea contractantă va răspunde, în mod clar și complet, tuturor solicitărilor de clarificări/informatiilor suplimentare în a 11-a zi

înainte de data limită de depunere a ofertelor.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

În conformitate cu prevederile Legii 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: INBIMB - Compartiment Juridic
Postanschrift: Str. Dr. Calistrat Grozovici nr. 1, sector 2
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 021105
Land: Rumänien
Fax: +40 213186095
Internet-Adresse: www.mateibals.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/12/2022