Aufgrund eines technischen Fehlers werden die URLs in den elektronischen Formularen nicht korrekt angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Vorerst empfehlen wir Ihnen, das Komma oder andere Sonderzeichen, die fälschlicherweise am Ende der URL erscheinen, zu löschen. Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten.

Lieferungen - 73223-2023

03/02/2023    S25

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne

2023/S 025-073223

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 006-013979)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Adama Wrzoska 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-663
Państwo: Polska
E-mail: zampub@szoz.pl
Tel.: +48 616162559
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szoz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego”

Numer referencyjny: ADZP-381-2/23
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części tj. .

Część nr 1: Płyny infuzyjne,

Część nr 2: Preparaty do żywienia pozajelitowego,

Część nr 3: Preparaty do żywienia pozajelitowego,

Część nr 4: Preparaty do żywienia pozajelitowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 006-013979

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 09/05/2023
Powinno być:
Data: 14/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: