Lieferungen - 73223-2023

03/02/2023    S25

Polska-Poznań: Produkty farmaceutyczne

2023/S 025-073223

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2023/S 006-013979)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Adama Wrzoska 1
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL415 Miasto Poznań
Kod pocztowy: 60-663
Państwo: Polska
E-mail: zampub@szoz.pl
Tel.: +48 616162559
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szoz.pl

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego”

Numer referencyjny: ADZP-381-2/23
II.1.2)Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia pozajelitowego.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Zamówienie zostało podzielone na 4 części tj. .

Część nr 1: Płyny infuzyjne,

Część nr 2: Preparaty do żywienia pozajelitowego,

Część nr 3: Preparaty do żywienia pozajelitowego,

Część nr 4: Preparaty do żywienia pozajelitowego.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 do SWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/01/2023
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2023/S 006-013979

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Data: 09/05/2023
Powinno być:
Data: 14/05/2023
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 09/02/2023
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 14/02/2023
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: